Language
Mobile navigation Home page

Fontes Historiae Antiquae LIII: Sententia Minuciorum czyli Tabula Polcevera

PLN 13.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Sententia Minuciorum, czyli Tabula Polcevera daje wgląd w postępowanie przed rzymskimi arbitrami. Nie jest ona tylko orzeczeniem dwóch urzędników, ale dokumentem zawierającym także opis czynności prawnych i rzeczywistych działań podjętych przez nich w Ligurii. Arbitrzy zajmowali się konfliktem między mieszkańcami Genui a castellum Witurejczyków Langensów/Langatów oraz szczepami zamieszkującymi sąsiadujące tereny o korzystanie z ager publicus. Inskrypcja pozwala również poznać kulisy rzymskiej polityki wobec podporządkowanych mieszkańców. Jest bowiem przykładem dokumentu ukazującego moment układania wewnętrznych stosunków na podbitych terytoriach, która to faza najczęściej umyka, w związku z ograniczonym materiałem źródłowym.

 

Wstęp

Odkrycie Arbitrażu Minucjuszy

Generalne zasady arbitrażu w świecie grecko-rzymskim

Rzymski arbitraż w relacjach z innymi organizmami politycznymi w Italii i poza nią

Liguria w polityce rzymskiej w III i II w. p.n.e.

Arbitraż rzymski w północnej Italii w II w. p.n.e.

Słowo o Sententia Minuciorum

Arbitraż Minucjuszy (Tablica znad Polcewery)

Komentarz (do tekstu polskiego)

Bibliografia

The Sententia Minuciorum/Tabula Polcevera gives an insight into the proceedings before the Roman arbitrators. It is not just a judgment of two officials, but a document that also describes the legal acts and actual actions taken by them in Liguria. The arbitrators dealt with the conflict between the inhabitants of Genoa and the castellum of the Viturii Langenses/Langates and the tribes living in the neighboring areas for the use of the ager publicus. The inscription also allows you to get to know the backstage of Roman policy towards subordinate inhabitants. It is an example of a document showing the moment of arranging internal relations in the conquered territories, a phase that is usually missed due to the limited source material.

Write Your Own Review
You're reviewing:Fontes Historiae Antiquae LIII: Sententia Minuciorum czyli Tabula Polcevera
Detailed information
Publication Version printed
Language polski/łacina
Type of publication Monografia
Edition I
Series Fontes Historiae Antuquae nr 53
ISSN 1506-5898
ISBN 978-83-232-4223-9
DOI 10.14746/amup.9788323242246
Number of pages 38
Number of publishing sheets 2,00
Type of binding paperback

Related Products

Sign up