Language
Mobile navigation Home page

Romantyk jako czytelnik. II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej

PLN 30.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka zawiera prace prezentowane na kolejnym z cyklu sympozjów poświęconych literaturze i kulturze pierwszej połowy XIX wieku, którym patronuje Profesor Zofia Trojanowiczowa (1936–2015), badaczka romantyzmu i mistrzyni kilku pokoleń poznańskich historyków literatury. Publikowane tu artykuły zostały ułożone w dwu obszernych częściach zatytułowanych: Jak czytali romantycy – jak czytano romantyków oraz Pamięć lektur: intertekstualność i gry literackie. Pod tymi ogólnymi hasłami znalazły się dwadzieścia dwa teksty ukazujące wielorakość romantycznych sposobów czytania, złożoność dziewiętnastowiecznych gier literackich i intertekstualnych, frapujące uwikłania ówczesnej kultury oralnej i piśmiennej oraz różnorodnie manifestowane związki romantyków z bliższą i dalszą tradycją.

KRZYSZTOF TRYBUŚ
Słowo wstępne: Mickiewicz „czytany dzisiaj”. O nienapisanej książce Zofii Trojanowiczowej

CZĘŚĆ I. JAK CZYTALI ROMANTYCY – JAK CZYTANO ROMANTYKÓW

DANUTA ZAWADZKA
Joachim Lelewel – człowiek książki: czytanie społeczne i samotnia

TOMASZ JĘDRZEJEWSKI
Jak filomaci czytali filomatów?

WOJCIECH HAMERSKI
Czytanie jako temat liryki Johna Keatsa

MICHAEL DÜRING
Co Eugeniusz Oniegin przeczytał, czego się nauczył i dlaczego?

ANDRZEJ FABIANOWSKI
Fenomen literatury polsko-francuskiej XIX wieku. Na przykładzie powieści Le Kosak Jana Czyńskiego

MARTA SUKIENNICKA
Francuscy romantycy w świecie „literatury przemysłowej”

BOGUSŁAW ZIELIŃSKI
Figura biblijna w funkcji rewaloryzatora nowoczesności w Górskim wieńcu Petra P. Njegosza

CHRISTIAN ZEHNDER
Apologia litery i lektura aktywizmu. Od Schlegla do Norwida

ANETA ŚWIDER-PIÓRO
„Nie umiesz czytać napisów cmentarza?”. Juliusz Słowacki jako czytelnik i twórca inskrypcji

PAULINA ABRISZEWSKA
Medialne uwikłanie romantycznego czytania. Uwagi

ELŻBIETA DĄBROWICZ
Pan Tadeusz z lat 1858–1860. Edycja pośmiertna jako świadectwo lekturowe

CZĘŚĆ II. PAMIĘĆ LEKTUR: INTERTEKSTUALNOŚĆ I GRY LITERACKIE

MARIA CIEŚLA-KORYTOWSKA
Kto uczył Mickiewicza subtelności uczuć?

JERZY FIEĆKO
Kuszenie Gustawa: kilka uwag o intertekstualnej grze Mickiewicza w I części Dziadów z Wolnym strzelcem Webera/Kinda oraz Faustem Goethego (i Klingemanna?)

MAGDALENA SIWIEC
Szekspir i „zwątpienie rzeczywistości”. Hamletyzm późnego romantyzmu

JERZY BOROWCZYK, KRZYSZTOF SKIBSKI
„Pozwolił wejść i oczy oswoić z ciemnością”. Słowacki czyta (i pisze) Matecznik

MAGDALENA BIZIOR-DOMBROWSKA
Skrócona lista lektur romantyka (na podstawie Pana Alfonsa Juliusza Słowackiego)

PIOTR CHLEBOWSKI
„Z osieroconym bawi się strzemieniem…”. O wierszu Norwida Epos-nasza

DEJAN DURIĆ, GLORIJA MAVRINAC
Ivana Kukuljevicia Sakcinskiego czytanie Byrona. Gusar (1844) i pamięć zbiorowa

MIRELLA KRYŚ
Kronika paryska Zofii Węgierskiej wobec literatury francuskiej XIX wieku – casus Wiktora Hugo

ARKADIUSZ KRAWCZYK
Tradycja czarnoleska w świetle lekturowych doświadczeń Teofila Lenartowicza i późnych romantyków

MAŁGORZATA OKULICZ-KOZARYN, RADOSŁAW OKULICZ-KOZARYN
Lycoperdon giganteum Jana Lemańskiego a książki trujące. Romantyczne podłoże dezynwoltury bajkopisa

INDEKS NAZWISK

The book contains works presented at the next in a series of symposia devoted to literature and culture from the first half of the nineteenth century, held under the patronage of Professor Zofia Trojanowiczowa (1936-2015), a researcher into Romanticism and the master for several generations of Poznań literary historians. The articles published here have been arranged in two extensive parts entitled: As the Romantics read, and Memory of Readings: Intertextuality and Literary Games. Under these general headings are twenty-two texts showing the diversity of Romantic ways of reading, the complexity of 19th-century literary and intertextual games, the compelling implications of the oral and written culture of the time, and the relationships of the Romantics with closer and further tradition manifested in various ways.

Write Your Own Review
You're reviewing:Romantyk jako czytelnik. II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The Romantic as a Reader. The IInd Zofia Trojanowiczowa Symposium
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 226
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3775-4
DOI 10.14746/amup.9788323237761
Number of pages 364
Number of publishing sheets 25,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up