Language
Mobile navigation Home page

Uniwersytet. Wspólnota różnorodności i różnicy

PLN 49.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka  sięga do koncepcji architektury wiedzy akademickiej wskazując na główne, przenikające się obszary nauk.  W Strategii Lizbońskiej możemy odszukać próby zdefiniowania wiedzy przez pryzmat gospodarczych i technologicznych aspektów rozwoju Europy. Celem, który dzięki wiedzy mielibyśmy osiągnąć jest stworzenie konkurencyjnego społeczeństwa (w stosunku do dominujących gospodarek światowych). Czy taka koncepcja nie niesie ze sobą cienia technokratyzmu? Czy jest tu miejsce na refleksję humanistyczną? Gdzie jesteśmy my sami? Nasze wewnętrzne potrzeby, przekonania i priorytety. Budując społeczeństwo oparte na wiedzy warto obrać drogę różnorodności poznawczej, naukowej, która pozwoli nam na zachowanie równowagi w tych obecnie niepewnych dla nas czasach.

Różnorodność i wynikająca z niej różnica w definiowaniu określonych problemów w architekturze wiedzy akademickiej powinny być postrzegane jednakowo, nie jest to bowiem różnica wartości. Suma różnorodności i różnicy ma wartość dodatnią, jest twórczą. W tej perspektywie relacyjności każdy jej element (konstrukt) postrzegany jest jako “różny - inny”. Eliminowana jest w ten sposób dominacja któregokolwiek z tych elementów (konstruktów). Każdemu z nich nie odmawia się jednak prawa do autonomii. Z taką perspektywą postrzegania relacyjności (zespolenia) “różnego - innego” z “różnym - innym” spotykamy się w załączonych w niniejszej książce tekstach wybitnych świata nauki.

Książka stanowi pokoleniową transmisję wiedzy, swoisty transfer pomiędzy wiedzą i doświadczeniem a tym, co dopiero wkracza do świata nauki. To swoista zachęta do korzystania z dorobku naukowego łączącego przenikające się dyscypliny wiedzy akademickiej. W jednym miejscu zgromadzono teksty wybitnych postaci świata nauki przedstawiających różne jej dziedziny. Książkę dedykujemy zarówno naukowcom, jak i studentkom i studentom chcącym poznać przenikające się obszary architektury wiedzy akademickiej.

Wprowadzenie

I. BADANIA NAUKOWE I WIEDZA AKADEMICKA

Kazimierz Przyszczypkowski, Izabela Cytlak
Achitektura wiedzy akademickiej. Otwarte przestrzenie dyskursu

Eugenia Potulicka
Uniwersytet neoliberalny

Andrzej Legocki
Czy to się właśnie tak zaczęło? Hipotezy i dylematy wokół pojawienia się życia

Jan Barciszewski
Epigenetyka. DNA to za mało

Marek Figlerowicz, Ireneusz Stolarek
Genomika w poznawaniu naszej przeszłości

Roman Murawski
Od lęku do akceptacji. Kilka uwag historyczno-filozoficznych o nieskończoności w matematyce

Hanna Kóčka-Krenz
Najstarsze kościoły poznańskiego grodu

Hubert Orłowski
O literaturze „emigracji wewnętrznej” w III Rzeszy. Kłopotliwe pytania

Tomasz Polak
Krytyka religijnego poszukiwania sensu wobec Szoa

II. PRAXIS WIEDZY AKADEMICKIEJ

Bogdan Marciniec
Synergia nauki i biznesu

Sławomira Wronkowska
Czy prawo jest zdolne obronić demokratyczne państwo prawa?

Anna Wolff-Powęska
Tak umierają demokracje

Tomasz Schramm
Swoi i obcy w wieku nienawiści

Edwin Wnuk
Sztuczne satelity Ziemi i śmieci kosmiczne

Maria Beisert
Pedofilia – etiologia i mechanizmy zaburzenia

Justyna Wiland-Szymańska
Wczoraj i dziś Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu

III. (RE)PREZENTACJE

Marek Hendrykowski
Kilka uwag o ruchomych obrazach jako dyskursie historii

Wojciech Skrzydlewski
Odpowiedź gwiżdże wiatr. O kulturotwórczej roli muzyki popularnej

Karol Olejnik
Polak – wojownik. Wzorzec polskiego mężczyzny, mit czy rzeczywistość ?

Wojciech Niedbała
Taksonomia roztoczy ptychochoidalnych (Acari oribatida)

Łukasz Kaczmarek
Z życia niesporczaków, czyli dlaczego bywają nazywane śpiącymi królewnami

Biogramy

This book uses the concept of the architecture of academic knowledge, pointing to the main overlapping areas of science. In the Lisbon Strategy, we can find attempts to define knowledge through the prism of economic and technological aspects of Europe's development. The goal that we would like to achieve, thanks to knowledge, is to create a competitive society (in relation to the dominant world economies). Doesn't such a concept carry a shadow of technocratism? Is there a place for humanistic reflection? Where are we ourselves? Our inner needs, beliefs and priorities. While building a society based on knowledge, it is worth taking the path of cognitive and scientific diversity that will allow us to maintain a balance in these times that are uncertain for us.

At this point, it is worth pointing out the diversity which is the basic manifestation of the architecture of academic knowledge. It is its value and foundation. This differentiation also contains the message that knowing (a) non-scientific has a verbal form, it still lasts and has its infinity. Diversity and the resulting difference in defining specific problems in the architecture of academic knowledge should be viewed equally, as it is not a difference in value. The sum of diversity and difference is positive and creative. In this perspective of relationality, each element (construct) is perceived as "different – distinct". In this way, the domination of any of these elements (constructs) is eliminated. However, each of them is not denied the right to autonomy. This is the perspective of perceiving the relational (fusion) of "different – distinct". with "different – distinct". In the texts of outstanding scientists attached in this book.

This book is a generational transmission of knowledge, a kind of transfer between knowledge and experience and what is just entering the world of science. It is a kind of encouragement to use the scientific achievements combining the interpenetrating disciplines of academic knowledge. In one place, texts of prominent figures from the world of science presenting various fields of science are gathered. We dedicate the book to scientists as well as students who want to learn about the interpenetrating areas of academic knowledge architecture

Write Your Own Review
You're reviewing:Uniwersytet. Wspólnota różnorodności i różnicy
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) University: A Community of Diversity and Difference
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 335
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3877-5
DOI 10.14746/amup.9788323238782
Number of pages 388
Number of publishing sheets 25,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover

Related Products

Sign up