Language
Mobile navigation Home page

Studia Prawa Publicznego 1(45)/2024

Open Access Open Access
PLN 23.00
Digital version
Platform: PRESSto

„Studia Prawa Publicznego” (SPP) to recenzowane prawnicze czasopismo naukowe ukazujące się regularnie od 2013 r. w cyklu kwartalnym, którego celem jest przedstawianie procesów zmian i najnowszych tendencji w ustroju i funkcjonowaniu instytucji prawa publicznego. SPP jest czasopismem otwartym na wiedzę i jej praktyczną wartość w dziedzinie spraw publicznoprawnych, o wyraźnie zarysowanym wewnętrznym układzie treści. Jako forum debaty naukowej nad zagadnieniami z zakresu spraw publicznych normowanych prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym jest czasopismem adresowanym do polskich i zagranicznych teoretyków i praktyków zgłaszających oryginalne wyniki swoich badań naukowych w formie artykułów, komentarzy i artykułów polemicznych oraz glos. Na łamach SPP językiem publikacji jest język polski i angielski.Indeksowane w: DOAJ, ERIH PLUS, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Google Scholar, Index Copernicus International, WorldCat, NUKAT. DOI: 10.14746/spp ISSN: 2300-3936 e-ISSN: 2720-2445.

Prace publikowane w czasopiśmie od 2023 roku dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0).

Kontakt: spp@amu.edu.pl

Studia Prawa Publicznego [Studies in Public Law] is a peer-reviewed legal journal published on a quarterly basis since 2013. It is affiliated with the Faculty of Law and Administration at Adam Mickiewicz University, Poznań, published by the Adam Mickiewicz University Press. SPP is a journal open to knowledge and its practical value in the field of public law, with a clearly defined internal layout of content. It is a forum for academic debate on issues in public law regulated by national, regional and international law. SPP is addressed to Polish and foreign theorists and practitioners who submit the original results of their academic research in the form of articles, comments and polemical articles, as well as glosses. SPP's language of publication is Polish and English. INDEXED IN: DOAJ, ERIH PLUS, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Google Scholar, Index Copernicus International, WorldCat, NUKAT. DOI: 10.14746/spp ISSN: 2300-3936 e-ISSN: 2720-2445.

Published articles are licenced under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-ND 4.0).

Contact: spp@amu.edu.pl

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Prawa Publicznego 1(45)/2024
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Type of publication Czasopismo
Edition I
ISSN 2300-3936 e-ISSN: 2720-2445
DOI 10.14746/spp
Number of pages 230
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 15,5 x 22,5
Type of binding paperback

Related Products

Sign up