Language
Mobile navigation Home page

Studia Prawa Publicznego 1(37)/2022

Open Access Open Access
PLN 22.00
Digital version
Platform: PRESSto

„Studia Prawa Publicznego” (SPP) to recenzowane prawnicze czasopismo naukowe ukazujące się regularnie od 2013 r. w cyklu kwartalnym, którego celem jest przedstawianie procesów zmian i najnowszych tendencji w ustroju i funkcjonowaniu instytucji prawa publicznego. SPP jest czasopismem otwartym na wiedzę i jej praktyczną wartość w dziedzinie spraw publicznoprawnych, o wyraźnie zarysowanym wewnętrznym układzie treści. Jako forum debaty naukowej nad zagadnieniami z zakresu spraw publicznych normowanych prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym jest czasopismem adresowanym do polskich i zagranicznych teoretyków i praktyków zgłaszających oryginalne wyniki swoich badań naukowych w formie artykułów, komentarzy i artykułów polemicznych oraz glos. Na łamach SPP językiem publikacji jest język polski i angielski.

Prace publikowane w czasopiśmie od 2019 roku dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Kontakt: spp@amu.edu.pl

"Studies in Public Law" (SPL) is a peer-reviewed legal journal published on a quarterly basis since 2013. It is affiliated with the Faculty of Law and Administration at Adam Mickiewicz University, Poznań, published by the Adam Mickiewicz University Press. SPL is a journal open to knowledge and its practical value in the field of public law, with a clearly defined internal layout of content. It is a forum for academic debate on issues in public law regulated by national, regional and international law. SPL is addressed to Polish and foreign theorists and practitioners who submit the original results of their academic research in the form of articles, comments and polemical articles, as well as glosses.

Articles published from 2019 are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

Contact: spp@amu.edu.pl

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Prawa Publicznego 1(37)/2022
Detailed information
Publication Version printed
Language polski, angielski
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 2300-3936 (01); e-ISSN: 2720-2445
DOI 10.14746/spp
Number of pages 226
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 15,5 x 22,5
Type of binding paperback

Related Products

Sign up