Language
Mobile navigation Home page

Dziecko w sytuacjach stresowych (PDF)

PLN 33.00

Stres jest nieodłączną częścią naszego życia. W publikacji stres został odniesiony przede wszystkim do negatywnych emocji dziecięcych i wyzwalających je określonych sytuacji (obszarów). Monografia ukazuje problematykę w dwóch niezwykle ważkich obszarach. Pierwszy z nich dotyczy stresowych interpersonalnych wymiarów rzeczywistości edukacyjnej dzieci, drugi został poświęcony funkcjonalnemu, kulturowemu i informacyjno-komunikacyjnemu wymiarowi systemów edukacji jako źródła stresu u dzieci. Autorzy tekstów ukazują sytuacje stresowe dzieci w kategoriach dystresu, rozpatrują je w sposób interdyscyplinarny, wieloaspektowy, w kontekście różnych stanowisk teoretycznych i empirycznych. Przywoływane przez nich obrazy dziecięcej rzeczywistości, przyjmujące niekiedy dramatyczny wymiar ich codzienności, czyniące niepowetowane straty w psychice, w obszarze funkcjonowania emocjonalnego, społeczno-moralnego i poznawczego dzieci, domagają się naszej uwagi, poszukiwania środków zaradczych, stosowania różnych form wsparcia, podejmowania określonych działań naprawczych, terapeutycznych – czyli naszej ogromnej uważności.

Wstęp (Małgorzata Cywińska)

Przedmowa (Zbyszko Melosik)
Stresowe interpersonalne wymiary rzeczywistości edukacyjnej dzieci

Małgorzata Cywińska
Stresowe sytuacje odrzucenia rówieśniczego

Stefan T. Kwiatkowski
Pozytywny klimat emocjonalny sali lekcyjnej jako czynnik chroniący dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przed dystresem

Barbara Nowak
„Głos mi odebrało”. Problemy w komunikacji językowej dzieci w sytuacjach stresowych

Urszula Szuścik
Sytuacje stresowe a rysunek dziecka

Wiga Bednarkowa
Stres dzieci objętych edukacją włączającą

Andrzej Twardowski
Stres doświadczany przez rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnościami. Funkcjonalny, kulturowy i informacyjno-komunikacyjny wymiar systemów edukacji jako źródło stresu u dzieci

Andrzej Olubiński
Uczniowski (dy)stres jako efekt przedmiotowej oraz fasadowo-konformistycznej funkcji systemu edukacji

Marek Budajczak
Wszystkie dzieci nasze są?! O stresie w edukacji domowej

Aleksandra Boroń
Język, kultura i stres. Kształtowanie się tożsamości kulturowych u osób dwukulturowych i dwujęzycznych

Tomasz Gmerek
Pomiędzy asymilacją, dyskryminacją i unicestwieniem. Geneza i rozwój szkolnictwa internatowego dla mniejszości tubylczych w Kanadzie

Paweł Topol
Technologie informacyjne i komunikacyjne a stres u dzieci – wybrane zagadnienia

Małgorzata Makiewicz
Uczeń schwytany w sieć

The multi-author monograph presents the issue of a specific type of emotional experience, that is, child stress, in two extremely important areas. The first concerns the stressful interpersonal dimensions of children's educational reality, and the second is devoted to the functional, cultural and information-communication dimensions of educational systems as a source of stress in children. The authors of the particular texts in this publication present children's stress situations in the categories of distress, examining them in an interdisciplinary, multifaceted way with regard to various theoretical and empirical positions. The stress images of children's reality evoked by them often indicate the dramatic dimension of their everyday life, which does enormous damage to their psyche in the areas of emotional, socio-moral and cognitive functioning. These descriptions demand our great attention and mindfulness on our part, as well as searching for remedies, using various forms of support, and taking specific corrective and therapeutic actions. The problem of this mindfulness is addressed in this book.

Write Your Own Review
You're reviewing:Dziecko w sytuacjach stresowych (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) The child in stressful situations
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 330
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3848-5 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323238485
Number of pages 272
Number of publishing sheets 17,00
Sign up