Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Trudne wydarzenia współczesnego świata. Różne doświadczenia i perspektywy pedagożek i pedagogów (PDF)

30,00 zł

Monografia jest zbiorem refleksji na temat współczesnego świata i trudnych, dramatycznych zdarzeń, w których uczestniczymy, których jesteśmy świadkami. Jest próbą odzwierciedlenia – w formie różnych, czasem bardzo osobistych narracji – aktualnych doświadczeń społeczności europejskiej. To dokument pierwszej fazy wojny w Ukrainie oraz refleksji i doświadczeń ludzi podczas wojny i w związku z nią. Zgromadzono w niej wypowiedzi osób reprezentujących różne ośrodki akademickie i edukacyjne w Europie. Każdy tekst przedstawia inną perspektywę i podejmuje nieco inny wątek. Stanowi odrębną narrację autora/autorów na temat trudnej rzeczywistości, w której funkcjonuje dziś społeczeństwo Europy i świata. Wszystkie rozważania układają się we wspólną opowieść o dramatycznych przemianach współczesnego świata, sposobach rozwiazywania trudności, pokonywania przeszkód i o próbach tworzenia lepszego życia.

Idea i koncepcja monografii (Marta Kędzia, Katarzyna Sadowska, Kinga Kuszak)

Idea and concept of the monograph (Marta Kędzia, Katarzyna Sadowska, Kinga Kuszak)

Kinga Kuszak
Interpretacje pojęcia wojny według uczniów klas starszych szkoły podstawowej przed wojną w Ukrainie

Kinga Kuszak
Interpretations of the concept of war according to senior primary school pupils

Kinga Kuszak
Refleksja wprowadzająca

Kinga Kuszak
Introductory reflections

CZĘŚĆ I

TRUDNE WYDARZENIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA Z PERSPEKTYWY PEDAGOŻEK I PEDAGOGÓW REPREZENTUJĄCYCH WYBRANE KRAJE EUROPEJSKIE

PART I
DIFFICULT EVENTS OF THE MODERN WORLD FROM THE PERSPECTIVE OF EDUCATORS REPRESENTING SELECTED EUROPEAN COUNTRIES

Валентина Кушнір
Деякі аспекти адаптації дітей вимушених мігрантів до Польщі під час російсько- української війни

Valentyna Kushnir
Some aspects of adaptation of children of forced migrants to Poland during the Russian-Ukrainian war

Vira Andriievska, Tetiana Halkina, Natalia Machynska
Wdrożenie nowoczesnych podejść w regulacji profesjonalnych połączeń z wykorzystaniem technologii sieciowych

Vira Andriievska, Tetiana Halkina, Natalia Machynska
Implementation of modern approaches regulating professional networking

Concepción Sánchez-Blanco, Kinga Kuszak
Soy mi cuerpo

Concepción Sánchez-Blanco, Kinga Kuszak
I am my own body

Joanna Mix, Stefan Rollnik, Katarzyna Sadowska
Przykładowe modele systemów wspierania uchodźców z Ukrainy w Niemczech w kontekście integracji, szkolnictwa oraz wychowania

Joanna Mix, Stefan Rollnik, Katarzyna Sadowska
Exemplary models of practice support systems from Ukraine in Germany in the context of integration, education, and upbringing

Agnieszka Bojarczuk-Tüncer
Uchodźcy syryjscy w tureckiej przestrzeni edukacyjnej – dobre praktyki i rozwiązania na tle wyzwań edukacyjnych, społecznych, językowych i kulturowych

Agnieszka Bojarczuk-Tüncer
Syrian refugees in the Turkish educational space. Good practices and solutions to educational, social, linguistic and cultural challenges

Natalia Kowalska
Perspektywa matki naukowca obcokrajowca w rozmowach z dzieckiem na aktualne, trudne tematy współczesnego świata

Natalia Kowalska
The perspective of the mother scientist foreigner in conversations with a child on current, difficult topics of the modern world

Agnieszka Steur
Trudne tematy – jak rozmawiać z dziećmi w klasie? Perspektywa niderlandzka

Agnieszka Steur
Difficult topics – how to talk with children in the classroom? Dutch perspective

CZĘŚĆ II

POLSKA RZECZYWISTOŚĆ EDUKACYJNA W CZASIE TRUDNYCH WYDARZEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA – WYBRANE KWESTIE

PART II

POLISH EDUCATIONAL REALITY DURING THE DIFFICULT EVENTS OF THE MODERN WORLD – SELECTED ISSUES

Katarzyna Sadowska
Uczeń w sytuacji powszechnej komunikacji szkolnej

Katarzyna Sadowska
The pupil in the common situation of school communication

Marta Kędzia
Młodzież akademicka kierunków pedagogicznych w obliczu trudnych tematów współczesnego świata. Dylematy komunikacyjne

Marta Kędzia
Academic youth studying pedagogy in the face of difficult topics in the modern world. Communication dilemmas

Anna Ratajczak
Nauczyciel w nowej rzeczywistości szkolnej z wojną w tle

Anna Ratajczak
The teacher in the new school reality against the backdrop of war

Anna Rybińska, Syma Marta Al Azab-Malinowska
Rzeczywistość szkolna i pozaszkolna uczniów w czasie kryzysu – praktyczne wskazówki dla nauczycieli

Anna Rybińska, Syma Marta Al Azab-Malinowska
Pupils’ school and out-of-school reality in times of crisis – practical tips for teachers

Posłowie (Marta Kędzia, Katarzyna Sadowska, Kinga Kuszak)

Afterword (Marta Kędzia, Katarzyna Sadowska, Kinga Kuszak)

The monograph entitled Difficult Events in the Contemporary World. The Different Experiences and Perspectives of Female and Male Educators is a collection of insights from educational practitioners on the contemporary world and the difficult and dramatic events we are involved in and are witness to. It is an attempt to reflect the current experiences of European society in the form of various, sometimes very personal, narratives. It is a document of the first phase of the war in Ukraine and the reflections and experiences of people during the war and in connection with it. It brings together contributions from people representing various academic and educational centres in Europe. Each text presents a different perspective and takes up a slightly different theme. The individual texts provide a distinct narrative by the author(s) on the difficult reality in which the European and global society functions today. Together, these contributions form a common story about the dramatic changes in the modern world, ways of resolving difficulties, overcoming obstacles and attempts aimed at creating a better life, a better living.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Trudne wydarzenia współczesnego świata. Różne doświadczenia i perspektywy pedagożek i pedagogów (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski/angielski/ukraiński/hiszpański
Tytuł (EN) Difficult Events in the Contemporary World. The Different Experiences and Perspectives of Female and Male Educators
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 365
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4260-4 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323242604
Liczba stron 278
Liczba arkuszy wydawniczych 17,50
Zapisz się