Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Dobre praktyki recenzenckie

Wydawnictwo Naukowe UAM podejmuje wszystkie możliwe wysiłki, aby publikowane przez nie książki spełniały zarówno kryteria akademickie, jak i edytorskie. Jednym z najistotniejszych komponentów dbałości o wysoki poziom naukowy wydawanych przez WN UAM książek jest procedura ich recenzowania, której zasady przedstawione są poniżej.

Dobór i wyznaczanie recenzenta

 1. Recenzentem książki jest wyznaczany przez Radę Wydawniczą samodzielny pracownik nauki
  (dr habilitowany lub profesor tytularny) posiadający uznany dorobek w dziedzinie, w ramach której znajduje się problematyka książki.
 2. Recenzent książki zatrudniony jest w ośrodku naukowym w Polsce lub za granicą – innym, niż ten, który reprezentuje autor książki, wyjątkiem może być sytuacja, kiedy grono specjalistów w dziedzinie recenzowanej pracy jest bardzo wąskie.
 3. W przypadku prac o charakterze interdyscyplinarnym wyznaczonych jest przynajmniej dwóch recenzentów.
 4. Autor książki nie ma wpływu na dobór i wyznaczanie recenzenta.
 5. Recenzent i autor książki nie mogą pozostawać ze sobą w bliskich relacjach zawodowych lub osobistych – wykluczony jest jakikolwiek tzw. „konflikt interesów”.
 6. Recenzent i autor nie mogą być współautorami powstałej wcześniej publikacji, ani współredaktorami tej samej pracy zbiorowej.
 7. W przypadku monografii habilitacyjnych lub monografii profesorskich recenzentem nie może być promotor rozprawy doktorskiej autora.

Zalecenia dla recenzentów

 1. Recenzent, na podstawie przedstawionych informacji o autorze i tekście, podejmuje decyzję
  o recenzowaniu monografii, uwzględniając swoje kompetencje merytoryczne i termin sporządzenia recenzji.
 2. Wyznaczony recenzent powinien zawiadomić WN UAM o jakimkolwiek tzw. „konflikcie interesów” i zrezygnować w takim przypadku z wykonania recenzji.
 3. Uznanie przez recenzenta, iż praca nie spełnia kryteriów akademickości i nie kwalifikuje  się do druku nie powinno w żadnym przypadku skutkować rezygnacją z wykonania recenzji – w takim przypadku powinien on przygotować dobrze uzasadnioną recenzję z konkluzją negatywną.
 4. Recenzja musi mieć formę pisemną i nie może stanowić jedynie opisu recenzowanej pracy, lecz jej pogłębioną i dobrze uzasadnioną ocenę wraz z jednoznaczną konkluzją.
 5. W przypadku postulowania wprowadzenia zmian do recenzowanej książki recenzent może wnioskować o uzyskanie wglądu w jej zmienioną wersję,  aby podjąć ostateczną decyzję w kwestii rekomendowania jej do druku i wyrażenia zgody na zamieszczenie swojego nazwiska w książce jako recenzenta.
 6. Recenzenta obowiązuje zasada poufności, nie może on konsultować treści swojej recenzji, a także w żaden sposób upowszechniać jej treści.

Zalecenia dla Autora

 1. Po wyznaczeniu przez Wydawnictwo recenzenta autor nie ma prawa wnioskować o jego zmianę.
 2. Autor nie ma prawa wnioskowania o zmianę recenzenta po otrzymaniu tekstu recenzji.
 3. Autor musi pisemnie ustosunkować się do treści recenzji.
 4. Autor powinien poprawić tekst zgodnie z uwagami recenzenta lub pisemnie wyjaśnić, dlaczego nie zamierza uwzględnić danej uwagi. Recenzent otrzymuje do wglądu treść odpowiedzi autora.

Inne zasady ogólne

 1. Nieprzyjmowane są recenzje niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej.
 2. W przypadku braku rekomendacji do druku – po wprowadzeniu przez autora postulowanych przez recenzenta zmian praca zostaje zawsze ponownie skierowana do recenzenta w celu przedstawienia przez niego ostatecznej opinii dotyczącej wydania książki.
 3. Wydawnictwo archiwizuje zarówno recenzje, jak i odpowiedzi autora.
 4. Recenzje sporządzane są na podstawie stosownych formalnych umów z recenzentami.
Zapisz się