Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Dobre praktyki recenzenckie

 

Wydawnictwo Naukowe UAM podejmuje wszystkie możliwe wysiłki, aby publikowane przez nie książki spełniały zarówno kryteria akademickie, jak i edytorskie. Jednym z najistotniejszych komponentów dbałości o wysoki poziom naukowy wydawanych przez WN UAM książek jest procedura ich recenzowania, której zasady przedstawione są poniżej.

 

Dobór i wyznaczanie recenzentów

 1. Proces recenzyjny przeprowadzany jest na bieżąco zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Wydawniczą: konieczne są co najmniej 2 recenzje wydawnicze.
 2. Recenzentami książki są wyznaczani przez Radę Wydawniczą Wydziału lub filii UAM i zaakceptowani przez Przewodniczącego Rady samodzielni pracownicy nauki (doktorzy habilitowani lub profesorowie tytularni) posiadający uznany dorobek w dziedzinie, w ramach której mieści się problematyka książki.
 3. Recenzenci książki zatrudnieni są w ośrodkach naukowych w Polsce lub za granicą – innych, niż ten, który reprezentuje autor książki, wyjątkiem może być sytuacja, kiedy grono specjalistów w dziedzinie recenzowanej pracy jest bardzo wąskie.
 4. Autor książki nie ma wpływu na dobór i wyznaczanie recenzentów.
 5. Recenzenci i autor książki nie mogą pozostawać ze sobą w bliskich relacjach zawodowych lub osobistych – wykluczony jest jakikolwiek konflikt interesów. Za konflikt interesów uznaje się m.in. zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 6. Recenzenci i autor nie mogą być współautorami powstałej wcześniej publikacji ani współredaktorami tej samej pracy zbiorowej.
 7. W przypadku monografii habilitacyjnych lub monografii profesorskich recenzentem nie może być promotor rozprawy doktorskiej autora.

 

Zalecenia dla recenzentów

 1. Recenzenci, na podstawie przedstawionych informacji o autorze i tekście, podejmują decyzję o recenzowaniu monografii, uwzględniając swoje kompetencje merytoryczne i termin sporządzenia recenzji.
 2. Wyznaczeni recenzenci powinni zawiadomić WN UAM o jakimkolwiek konflikcie interesów i zrezygnować w takim przypadku z przygotowania recenzji.
 3. Uznanie przez recenzenta, iż praca nie spełnia kryteriów akademickości i nie kwalifikuje się do druku, nie powinno w żadnym przypadku skutkować rezygnacją ze sporządzenia recenzji – w takim przypadku powinien on przygotować dobrze uzasadnioną recenzję z konkluzją negatywną.
 4. Recenzja musi mieć formę pisemną i nie może stanowić jedynie opisu recenzowanej pracy, lecz jej pogłębioną i dobrze uzasadnioną ocenę wraz z jednoznaczną konkluzją.
 5. W przypadku konieczności wprowadzenia poważnych/gruntownych zmian do recenzowanej książki recenzenci otrzymają do wglądu jej zmienioną wersję, aby podjąć ostateczną decyzję w kwestii rekomendowania publikacji do druku i wyrażenia zgody na zamieszczenie swojego nazwiska w książce jako recenzenta.
 6. Recenzentów obowiązuje zasada poufności, nie mogą oni konsultować treści swojej recenzji, a także w żaden sposób upowszechniać jej treści.

 

Zalecenia dla Autora

 1. Po wyznaczeniu przez Wydawnictwo recenzentów autor nie ma prawa wnioskować o ich zmianę.
 2. Autor nie ma prawa wnioskowania o zmianę recenzentów po otrzymaniu tekstu recenzji.
 3. Autor musi pisemnie ustosunkować się do treści recenzji.
 4. Autor powinien poprawić tekst zgodnie z uwagami recenzentów lub pisemnie wyjaśnić, dlaczego nie zamierza uwzględnić danej uwagi. Recenzenci otrzymują do wglądu treść odpowiedzi autora.

 

Inne zasady ogólne

 1. Nieprzyjmowane są recenzje niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej.
 2. Wydawnictwo archiwizuje zarówno recenzje, jak i odpowiedzi autora.
 3. Recenzje sporządzane są na podstawie stosownych formalnych umów z recenzentami.

 

Zapisz się