Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Deklaracja dostępności serwisu press.amu.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony press.amu.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-02-17.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-17.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative dostępnego pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu. Z badania wynika, iż serwis spełnia wymagania w 98.28%.

Korzystanie z klawiatury

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza);
Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza);
Enter: uaktywnia odnośnik i przyciski.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby z niepełnosprawnościami:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki – dzięki czemu użytkownicy słabiej widzący mają większy komfort użytkowania strony;
 • przełączniki zmiany kontrastu – dzięki czemu użytkownicy słabiej widzący mają większy komfort użytkowania strony;
 • odnośniki otwierają się w tym samym oknie – dzięki czemu użytkownicy mają większą kontrolę nad przeglądarką;
 • na stronie zastosowano technologie "skip navigation" – szybkie przemieszczanie do wskazanych elementów strony;
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną:

Sławomir Erkiert, adres poczty elektronicznej: se44@amu.edu.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:   

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:   

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,   
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,   
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie udostępnia aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Collegium Maius

Adres: ul. Fredry 10, Poznań 61-701

Kierowniczka obiektu: Katarzyna Koszewska (tel: 797 901 053, e-mail:kosz@amu.edu.pl)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: pierwsze w odległości 0,5 m, drugie 15 m od bocznych wejść do budynku (warunki architektoniczne umożliwiają dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami z obu stron parkingu).

Wejście główne do budynku:

 • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • znajdują się podnośniki przyschodowe/ pionowe:

1 x podnośnik pionowy od wejścia głównego(poziom-0) na poziom holu głównego (poziom-0),

1 x podnośnik pionowy (poziom-0) filologia słowiańska (brak różnicy w poziomach),

1 x podnośnik pionowy z holu biblioteki do poziomu -1 głównej części budynku,

1 x podnośnik przyschodowy hol główny,

 • znajduje się 5 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami:

1 x toaleta dla niepełnosprawnych (holl główny, poziom 0),

4 x toaleta dla niepełnosprawnych (biblioteka wydziału, poziom 0,1,2,3),

 • znajdują się zarówno windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille'a, jak i bez komunikatów.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • pięć sal z pętlami induktofonicznymi dla osób z niepełnosprawnością słuchu: s. 014 Kuraszkiewicza, s. 220, s. 327, Sala Śniadeckich, Salon Mickiewicza,
 • na drzwiach do sal zainstalowane są tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a wraz z informacjami zapisanymi w kodzie QR.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dodatkowe informacje: w obiekcie zainstalowane są tabliczki informacyjne o kierunku do dostępu do regularnych wind oraz wind dla osób z niepełnosprawnościami, a także toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak strony internetowej obiektu.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:

Portiernia od ul. Fredry: tel. 61 829 46 70,

Portiernia Biblioteki od ul. H. Kowalczyka: tel. 61 829 46 00.

Zapisz się