Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Deklaracja dostępności serwisu press.amu.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony press.amu.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-02-17.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-17.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative dostępnego pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu. Z badania wynika, iż serwis spełnia wymagania w 96,73%.

Korzystanie z klawiatury

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza);
Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza);
Enter: uaktywnia odnośnik i przyciski.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby z niepełnosprawnościami:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki – dzięki czemu użytkownicy słabiej widzący mają większy komfort użytkowania strony;
 • przełączniki zmiany kontrastu – dzięki czemu użytkownicy słabiej widzący mają większy komfort użytkowania strony;
 • odnośniki otwierają się w tym samym oknie – dzięki czemu użytkownicy mają większą kontrolę nad przeglądarką;
 • na stronie zastosowano technologie "skip navigation" – szybkie przemieszczanie do wskazanych elementów strony;
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną:

Sławomir Erkiert, adres poczty elektroniczniej: se44@amu.edu.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:   

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,   
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:   

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,   
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,   
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie udostępnia aplikacji mobilnej.

Zapisz się