Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie poprzez niniejszy Portal.


I. Definicje

Portal – działająca strona internetowa pod domeną www.press.amu.edu.pl
Użytkownik – konsument, osoba fizyczna korzystająca z Portalu lub zamawiająca Towary dostępne na portalu
Wydawca, Sprzedający – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM
Towar – książki i czasopisma publikowane w formie drukowanej (materialnej) i oferowane na Portalu
Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy złożonej na odległość przez Wydawcę z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza, e-maila, faxu lub drogą pocztową
Ebook – treści cyfrowe, wersje elektroniczne książek i czasopism dostępnych w całości lub we fragmentach w postaci plików elektronicznych pobieranych ze stron Portalu
Regulamin – regulamin Portalu
Dni Robocze – dni pracy działu sprzedaży Wydawcy wskazane w regulaminie z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, inwentaryzacji i innych przerw w pracy działu sprzedaży, o których Wydawca poinformował na stronie głównej Portalu
Dane – dane Użytkownika przekazane Wydawcy w trakcie realizacji Zamówienia niezbędne do jego realizacji


II. Dane adresowe Wydawcy/Sprzedającego

 1. Dane sprzedającego: Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydawnictwo Naukowe UAM, ul. A. Fredy 10, 61-701 Poznań (jednostka UAM).
 2. Dane kontaktowe do składania Zamówień: Wydawnictwo Naukowe UAM, ul. A. Fredy 10, 61-701 Poznań, Dział Sprzedaży: tel. 61 829 46 40, faks 61 829 46 47, press@amu.edu.pl
 3. Dane adresowe do składania reklamacji: Wydawnictwo Naukowe UAM, ul. A. Fredy 10, 61-701 Poznań, Dział Sprzedaży: tel. 61 829 46 40, fax 61 829 46 47, press@amu.edu.pl


III. Rodzaje usług i Towarów zamawianych przez Portal

 1. Towary. Dostępne w magazynie Wydawcy książki i czasopisma (Druk Tradycyjny). Zamówienia można składać: drogą elektroniczną poprzez mechanizm Portalu, e-mailem, faxem lub drogą listowną.
 2. Ebooki. Pliki elektroniczne publikowane w formacie PDF, MOBI, EPUB. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez mechanizm Portalu.
 3. Wydawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. W przypadku problemów prosimy o ich zgłaszanie w procedurze rozpatrywania reklamacji.
 4. Umowa trwa do czasu realizacji zamówienia.


IV. Sposoby i terminy realizacji Zamówienia

 1. Zamówienia na Towary znajdujące się w magazynie są realizowane na adres wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 2. Wydawca dokłada starań aby przesyłka książek i/lub czasopism znajdujących się w magazynie dla Użytkowników indywidualnych wysyłana była w ciągu 24 godzin (w Dniach Roboczych) od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia. Oznacza to, że przesyłka zostanie prawdopodobnie dostarczona za ok. 2-4 Dni Robocze od daty potwierdzenia Zamówienia.
 3. Ostateczny termin dostarczenia przesyłki nie powinien być dłuższy niż podany jako termin regulaminowy w punkcie 1
 4. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze od poniedziałku od piątku z wyjątkiem świąt oraz przerw w pracy Działu Sprzedaży Wydawnictwa. Informacje o dodatkowych przerwach w pracy Działu Sprzedaży jest podawana na głównej stronie Portalu. W przypadku wystąpienia świąt i przerw w pracy termin realizacji Zamówienia jest wydłużony o czas przerwy podany na stronie głównej Portalu.


V. Sposoby i terminy zapłaty za Zamówienie

Towary. Książki i czasopisma drukowane (Druk Tradycyjny)

 1. Zapłata gotówkowa w siedzibie Wydawcy.
 2. Koszty przesyłki Towaru Koszty wysyłki:
 • Zapłata przelewem na konto bankowe Wydawnictwa za pośrednictwem PayU - termin zapłaty: przed wysyłką Zamówienia.
 • Zapłata za pobraniem (zaliczeniem pocztowym) nie jest możliwa
 • Koszt dostarczenia przesyłki na terenie Polski realizowany za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD) wynosi 14,90 zł brutto.
 • Zamówienia powyżej 300 zł są realizowane na koszt wydawnictwa (dotyczy wysyłek na terenie Polski).
 • Koszt dostaw przesyłek zagranicznych jest ustalany indywidualnie.

 

VI. Procedura składania Zamówienia

Jak złożyć Zamówienie

 1. Przed rozpoczęciem zakupów należy upewnić się, czy używana przeglądarka akceptuje cookies oraz zarejestrować się w systemie.
 2. W zależności od rodzaju Towaru można wybrać różne sposoby zamówienia Towaru. W trakcie Zamówienia Użytkownik określa tytuły zamawianych Towarów i ich liczbę, sposób płatności i rodzaj wysyłki oraz podaje Wydawcy swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia.
 3. Każda książka i czasopismo posiada własny tytuł, który stanowi podstawę wyboru konkretnego Zamówienia. Aby zapoznać się szczegółowo z informacjami o oferowanych Towarach należy kliknąć myszką w tytuł Towaru.
 4. Odnalezienie tytułu umożliwia podział tematyczny oraz wyszukiwarka. Towary można wyszukiwać według: a) tytułu i opisu książki b) autora/redaktora c) numeru ISBN. Zakupy można rozpocząć na dowolnej stronie portalu, korzystając z ikonki koszyka obok wybranej książki. Kliknięcie na tą ikonę powoduje umieszczenie książki w koszyku. Jego zawartość można sprawdzić w dowolnym momencie wybierając opcję koszyk. Edycja koszyka umożliwia zmianę ilości zamówionych tytułów oraz ich usuwanie z koszyka. Po zakończeniu zakupów należy kliknąć przycisk ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
 5. W formularzu adresowym należy podać wszystkie niezbędne dane (wypełnić pola zaznaczone gwiazdką), jak również zdeklarować swoją przynależność do określonej grupy Użytkowników. (Użytkownik indywidualny, biblioteka, księgarnia). Wybór odpowiedniej grupy Użytkowników umożliwia w dalszej części zakupów skorzystanie z różnych form płatności. Wydawnictwo zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji poprawności wyboru grupy Użytkowników i ewentualnego ich korygowania. W przypadku wyboru innego adresu wysyłkowego niż podany na fakturze, aby książki zostały wysłane na ten inny adres należy wybrać opcję: Adres wysyłkowy inny niż podany wyżej. Spowoduje to pojawienie się dodatkowego pola, w którym należy wpisać adres wysyłkowy.
 6. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz kopią danych i potwierdzeń podanych podczas dokonywania zakupów.
 7. Złożone Zamówienie jest weryfikowane przez Wydawcę, w celu sprawdzenia jego poprawności i obecności Towarów w magazynie, po jego weryfikacji zostaje wysłana Użytkownikowi informacja, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Wydawcę Zamówienia do realizacji.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy Towar objęty Zamówieniem jest dostępny w magazynie Wydawcy.
 9. Jeżeli Towar jest niedostępny przy jego okładce widnieje odpowiednia adnotacja – Brak w magazynie.
 10. Wydawca zastrzega sobie prawo przed realizacją Zamówienia do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności związanych z Zamówieniem, a w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.


VII. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia braków lub wad dostarczonego Towaru.
 2. Reklamacja dotycząca Towaru powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:
  a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
  b) dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy oraz adres mailowy,
  c) informacje wskazujące na rodzaj wady (np. rodzaj uszkodzenia, braki stron etc.),
  d) załączony wadliwy egzemplarz Towaru,
  e) numer Zamówienia lub inne potwierdzenie złożonego Zamówienia przez Portal
 3. Reklamacja powinna być wysłana na adres: Wydawnictwo Naukowe UAM, ul. A. Fredy 10, 61-701 Poznań, Dział Handlowy z dopiskiem reklamacja. Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą mailową na adres: press@amu.edu.pl lub faxem 61 829 46 47, ale będzie ona rozpatrywana dopiero po dokonaniu przez Użytkownika zwrotu wadliwego Towaru.
 4. Ogólny kontakt w sprawie reklamacji: mailowy press@amu.edu.pl i telefoniczny 61 631-01-97, 61 829 46 40.
 5. Wydawca informuje, że nie przyjmuje zwrotów odsyłanych za pobraniem lub na koszt Wydawcy.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni Roboczych liczonych od daty dostarczenia kompletnej reklamacji. O wyniku reklamacji Wydawca powiadamia Użytkownika drogą mailową chyba, że Użytkownik zastrzeże sobie inną formę kontaktu.
 7. W przypadku gdy informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Wydawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
 8. Niekompletne reklamacje nie będą rozpatrywane.


VIII. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

A. Zasady ogólne

1. Wszystkim Użytkownikom będącym konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem umów w których jest brak prawa odstąpienia od umowy a które opisane są w punkcie B.
Poniżej zamieszczamy:
a) treść pouczenia o odstąpieniu od umowy (pkt. C)
b) wzór formularza odstąpieniu od umowy (pkt. D)

B. Brak prawa odstąpienia do umowy na podstawie art. 38 oraz okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

1. PERIODYKI I CZASOPISMA. Informujemy na podstawie art. 38 pkt 10 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczenie periodyków lub czasopism za wyjątkiem umowy o prenumeratę.

INFORMUJEMY, ŻE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE UŻYTKOWNIKOM ZAMAWIAJĄCYM DOSTARCZANIE ARTYKUŁÓW, NUMERÓW, ROCZNIKÓW PERIODYKÓW I CZASOPISM (ZA WYJĄTKIEM PRENUMERATY), JEŻELI UŻYTKOWNIK WYRAZIŁ ZGODĘ NA ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA PRZED UPŁYWEM TERMINU ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

C. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Wydawnictwo Naukowe UAM, ul. A. Fredy 10, 61-701 Poznań, Dział Handlowy: tel. 61 829 46 40, fax 61 829 46 47, press@amu.edu.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 10. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


D. Wzór formularza odstąpienia od umowy
(plik do pobrania)

 1. Wydawca przedstawia poniżej ,,Wzór formularza odstąpienia od umowy”. Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci od odstąpienia od umowy, Formularz nie jest obowiązkowy


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

......................................... .........................................
Imię i nazwisko Miejscowość i data

.........................................
Adres

.........................................

Wydawnictwo Naukowe UAM,

ul. A. Fredy 10, 61-701 Poznań,

Dział Handlowy: tel. 61 829 46 40, fax 61 829 46 47,

press@amu.edu.pl


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Odbiór zamówionej rzeczy przeze mnie miał miejsce dnia.............................................

................................ podpis


IX. Ceny

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy konkretnym Towarze w chwili złożenia Zamówienia
 2. Wszystkie ceny zamieszczone w serwisie podane są w walucie polskiej (PLN) w cenach brutto (z podatkiem VAT).
 3. Wszystkie rabaty liczone są od cen brutto
 4. Koszty przesyłek krajowych i zagranicznych umieszczone są w dziale „Sposoby i terminy zapłaty za Zamówienie”


X. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 2 dni od daty opublikowania ich na Portalu.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2015 roku.
 
 
 
Zapisz się