Język
Nawigacja mobilna Strona główna

 

Wydawnictwo Naukowe UAM dokonuje wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe standardy akademickie oraz edytorskie publikowanych materiałów. W zakresie etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej kierujemy się wytycznymi Comittee on Publication Ethics (COPE), nasza procedura recenzowania oparta jest na wskazaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i można zapoznać się z nią tutaj.

Autorów zainteresowanych wydaniem publikacji w Wydawnictwie Naukowym UAM prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy Autora z Wydawnictwem (zamieszczonymi w tekście poniżej oraz w autorskim zgłoszeniu propozycji wydawniczej – dostępnym w plikach do pobrania). Osobą kontaktującą się z Autorami jest Pani Joanna Heyducka, Sekretarz Wydawnictwa (tel. 61 829 46 45, e-mail: wyduam@amu.edu.pl).


Zgłaszanie nowych propozycji publikacji

1. Zapytania dotyczące kosztorysu należy zgłaszać mailowo do Sekretarza Wydawnictwa: wyduam@amu.edu.pl

2. Zgłoszenia propozycji wydawniczej po dokładnym wypełnieniu należy złożyć u Sekretarza Wydawnictwa oraz przesłać w dokumencie programu Word na adres: wyduam@amu.edu.pl
Komplet dokumentów obejmuje:
1) formularz (dla Autora lub Redaktora podpisany przez dysponenta środków finansowych)
2) załącznik dotyczący wskazania recenzentów

3. Proces recenzyjny przeprowadzany jest na bieżąco zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Wydawniczą: konieczne są co najmniej 2 recenzje wydawnicze. W sprawie przesłania pracy do recenzji należy się kontaktować mailowo z Sekretarzem Wydawnictwa: wyduam@amu.edu.pl

4. Poprawioną po recenzjach pracę wraz z wszelkimi materiałami załącznikowymi niezbędnymi do rozpoczęcia procesu wydawniczego należy przesłać do Sekretarza Wydawnictwa.


Do pobrania:
(pl)
Przykladowe zapisy przypisów i bibliografii
RECENZENCI_załącznik do ZGŁOSZENIA dla AUTORA i REDAKTORA
AUTOR monografii_zgłoszenie propozycji wydawniczej
REDAKTOR monografii_zgłoszenie propozycji wydawniczej
CZASOPISMO_zgłoszenie propozycji wydawniczej
Umowa wydawnicza z autorem (dzieło zbiorowe)
Umowa wydawnicza z autorem (czasopismo)
(en)
Author's proposal for publication
Publishing agreement with the author (collective work)
Publishing agreement with the author (journal)

 

Zasady współpracy Autora z Wydawnictwem

Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się od momentu dostarczenia do Wydawnictwa KOMPLETU materiałów z naniesionymi po pozytywnych recenzjach poprawkami

 1. Ostateczna i kompletna wersja pracy powinna być złożona w postaci:
  • dwustronnego wydruku komputerowego
  • oraz zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (opisana nazwiskiem, tytułem i datą płyta CD lub flashdrive
  • nie przyjmujemy prac wysłanych mejlowo

  UWAGA: Zmiany i uzupełnienia Autor będzie mógł wprowadzić po otrzymaniu recenzji wydawniczych.

 2. Układ materiałów w dziele składanym do wydania:
  • strona tytułowa (autor, tytuł, ew. redaktor naukowy w dziele zbiorowym lub czasopiśmie naukowym)
  • strona redakcyjna (komitet redakcyjny czasopisma)
  • spis treści (uwzględniający także wszystkie materiały uzupełniające, w tym streszczenie i indeksy)
  • wykaz skrótów
  • wstęp/przedmowa
  • tekst główny wraz z przypisami (oraz materiałami ilustracyjnymi, z podaniem dokładnej lokalizacji w tekście, jeśli nie zostały wcześniej wkomponowane we właściwe miejsca)
  • aneks
  • przypisy i bibliografia (opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i konsekwentnie stosować wybrany sposób zapisu; patrz: załącznik z przykładowymi zapisami przypisów i bibliografii)
  • słownik terminów
  • indeksy (jeśli sporządzić je ma Wydawnictwo, Autor udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy merytorycznej)
  • wykaz ilustracji, tabel itp.
  • streszczenie (w wersji angielskiej i/lub polskiej)

  UWAGA: prosimy o przemyślane stosowanie wyróżnień i tabulatorów, nadużywanie ich bardzo utrudnia pracę nad tekstem.

 3. Wymagania dotyczące wersji elektronicznej tekstu oraz wydruku komputerowego:
  • cała praca w jednym pliku (nazwa pliku powinna zawierać nazwisko autora/redaktora oraz tytuł pracy)
  • materiał ilustracyjny (zdjęcia, wykresy, schematy, tabele) zamieszczone w stosownych miejscach w tekście głównym oraz dodatkowo w oddzielnych plikach
  • wszystkie tytuły i śródtytuły czcionką pogrubioną w osobnych wierszach
  • przypisy z odnośnikami w indeksie górnym (wprowadzonymi automatycznie, z użyciem odpowiedniej funkcji programu Word)
  • w przypadku prac wieloautorskich lub zbiorowych wszystkie teksty ujednolicone do jednej wersji programu Word
  • ujednolicona i ciągła numeracja stron; w pracach zbiorowych dopuszcza się wykonanie ciągłej numeracji na wydruku pismem odręcznym pliki tekstowe w formacie rtf lub doc (Word 2010 lub wyższy, ponadto fonty specjalne)
  • czcionka 12-punktowa Times New Roman, z interlinią 1,5 wiersza
  • marginesy 2,5 cm
  • wydruk dwustronny na papierze formatu A4


 4. Materiały ilustracyjne winny mieć dobrą jakość oraz ujednoliconą formę i opisy:
  • fotografie w osobnych plikach w formacie JPG lub TIFF (o rozdzielczości co najmniej 300 dpi) lub w postaci oryginałów dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanów
  • wykresy przygotowane w programie Microsoft Word lub Microsoft Excel (jeśli w trakcie prac redakcyjnych muszą być poddane dodatkowej obróbce)
  • rysunki w postaci wektorowej przygotowane i przekazane w formacie EPS lub AI
  • jeżeli ze względów finansowych materiał ilustracyjny pierwotnie przygotowany w wersji barwnej (mapy, wykresy, schematy itp.) ma być zamieszczony w pracy jako czarno-biały, powinien być tak przygotowany przez Autora, aby był wystarczająco czytelny w druku czarno-białym.

  Praca składana do wydania po poprawkach porecenzyjnych winna zawierać także notkę informacyjną, która zamieszczona zostanie w zapowiedziach wydawniczych oraz na stronie www.

Spotkania z Autorem

Po zaaprobowaniu pracy do wydania Autor (lub Redaktor naukowy tomu) zostanie poproszony o spotkania z redaktorem prowadzącym książkę oraz wykonanie korekty autorskiej.

Standardowo odbywa się pięć spotkań.

 1. Pierwsze spotkanie odbędzie się na początku adiustacji językowo-stylistycznej. Po zweryfikowaniu maszynopisu redaktor zaprosi Autora do wstępnego omówienia koncepcji książki, tekstu i materiału ilustracyjnego. Jeśli publikacja nie będzie wymagała omówienia na tym etapie, redaktor powiadomi o tym Autora telefonicznie lub pocztą elektroniczną, ustalając jednocześnie termin szczegółowego omówienia adiustacji.
 2. Drugie spotkanie to omówienie całej pracy z redaktorem w siedzibie Wydawnictwa. Redaktor zapozna Autora z opracowaniem językowo-stylistycznym, wskaże naniesione przez siebie poprawki oraz poprosi o rozstrzygnięcie wątpliwych kwestii związanych z redagowanym tekstem. Wątpliwości niemożliwe do rozstrzygnięcia podczas spotkania Autor może wyjaśnić w terminie do trzech dni. Po omówieniu opracowania i wyjaśnieniu wątpliwości tekst zostaje przekazany do składu i łamania.
 3. Trzecie spotkanie – Autor otrzyma do korekty autorskiej poprawiony i sformatowany tekst publikacji (ale jeszcze bez indeksów, które wykonuje się po II korekcie):
  • korekta autorska jest jedyną korektą wykonywaną przez Autora, można wówczas poprawić zauważone jeszcze drobne błędy merytoryczne; dopuszcza się też pojedyncze, poprawki innego typu; ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszyć układu tekstu na stronie;
  • Wydawnictwo nie dopuszcza większych zmian podczas korekty autorskiej i nie zostaną one wprowadzone do tekstu; Autor, który zamierza wprowadzać takie zmiany, powinien odpowiednio wcześniej zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do dyrektora Wydawnictwa, gdyż wpłynie to na wydłużenie terminu i zwiększenie kosztu wydania pracy;
  • w przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Redaktor naukowy tomu (w tym za przekazanie tekstów Autorom; Wydawnictwo dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez Redaktora tomu);
  • jeśli Autor nie zwróci korekty autorskiej w ustalonym terminie, Wydawnictwo uznaje, że wyraża on zgodę na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej bez wniesionych poprawek; prace będą postępowały dalej bez możliwości jakichkolwiek późniejszych poprawek ze strony Autora;
  • Autor otrzyma projekt/projekty okładki do wglądu; decyzję o wyborze okładki podejmuje Wydawnictwo
  • po korekcie autorskiej tekst będzie jeszcze czytany przez redaktora lub korektora wydaw- niczego.
 4. Czwarte spotkanie – Autor zatwierdza w siedzibie Wydawnictwa publikację do druku. Może sprawdzić pdf, makietę ilustracji, stronę redakcyjną oraz projekt okładki. Podpisując formularz zatwierdzający publikację do druku, Autor powinien złożyć podpisy także na stronach tytułowych i redakcyjnej oraz na wszystkich elementach okładki.
 5. Piąte spotkanie – Autor otrzymuje sygnalny egzemplarz do sprawdzenia.


OGÓLNE WSKAZÓWKI DLA REDAKTORA NAUKOWEGO PRACY ZBIOROWEJ

Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się od momentu dostarczenia do Wydawnictwa KOMPLETU materiałów z naniesionymi po pozytywnych recenzjach poprawkami

 

Redaktor naukowy:

 • przygotowuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której określa układ artykułu i jego elementy składowe
 • dostarcza do Wydawnictwa umowy z Autorami poszczególnych tekstów w publikacji
  (plik do pobrania na stronie Wydawnictwa w zakładce DLA AUTORÓW)
 • weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia); artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń)
 • przekazuje do Wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i (jeśli taki jest wymóg serii) streszczenia obcojęzyczne lub abstrakty w jęz. angielskim do każdego artykułu; całość w postaci wydruku i odpowiadającej wydrukowi wersji elektronicznej (+ fonty specjalne użyte przez autorów)
 • przygotowuje notki informacyjne o książce i/lub autorach
 • podczas procesu wydawniczego współpracuje z redaktorem prowadzącym książkę w Wydawnictwie, jest pośrednikiem między Autorami artykułów a Redakcją, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.

Redaktor naukowy zobowiązany jest do przekazania autorom tekstów do korekty autorskiej

Zapisz się