Język
Nawigacja mobilna Strona główna

 

Wydawnictwo Naukowe UAM dokonuje wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe standardy akademickie oraz edytorskie publikowanych materiałów. W zakresie etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej kierujemy się wytycznymi Comittee on Publication Ethics (COPE), nasza procedura recenzowania oparta jest na wskazaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i można zapoznać się z nią tutaj.

Autorów zainteresowanych wydaniem publikacji w Wydawnictwie Naukowym UAM prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy Autora z Wydawnictwem (zamieszczonymi w tekście poniżej oraz w autorskim zgłoszeniu propozycji wydawniczej – dostępnym w plikach do pobrania). Osobą kontaktującą się z Autorami jest Pani Joanna Heyducka, Sekretarz Wydawnictwa (tel. 61 829 46 45, e-mail: wyduam@amu.edu.pl).


Zgłaszanie nowych propozycji publikacji

1. Zapytania dotyczące kosztorysu należy zgłaszać mailowo do Sekretarza Wydawnictwa: wyduam@amu.edu.pl

2. Zgłoszenia propozycji wydawniczej po dokładnym wypełnieniu należy złożyć u Sekretarza Wydawnictwa oraz przesłać w dokumencie programu Word na adres: wyduam@amu.edu.pl
Komplet dokumentów obejmuje:
1) formularz (dla Autora lub Redaktora podpisany przez dysponenta środków finansowych)
2) załącznik dotyczący wskazania recenzentów

3. Proces recenzyjny przeprowadzany jest na bieżąco zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Wydawniczą: konieczne są co najmniej 2 recenzje wydawnicze. W sprawie przesłania pracy do recenzji należy się kontaktować mailowo z Sekretarzem Wydawnictwa: wyduam@amu.edu.pl

4. Poprawioną po recenzjach pracę wraz z wszelkimi materiałami załącznikowymi niezbędnymi do rozpoczęcia procesu wydawniczego należy przesłać do Sekretarza Wydawnictwa.


Do pobrania:
(pl)
Przykladowe zapisy przypisów i bibliografii
RECENZENCI_załącznik do ZGŁOSZENIA dla AUTORA i REDAKTORA
AUTOR monografii_zgłoszenie propozycji wydawniczej
REDAKTOR monografii_zgłoszenie propozycji wydawniczej
CZASOPISMO_zgłoszenie propozycji wydawniczej
Umowa wydawnicza z autorem (dzieło zbiorowe)
Umowa wydawnicza z autorem (czasopismo)
(en)
Author's proposal for publication
Reviewers proposal for publication
Journal proposal for publication
Publishing agreement with the author (collective work)
Publishing agreement with the author (journal)

 

Zasady współpracy Autora z Wydawnictwem

Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się od momentu dostarczenia do Wydawnictwa KOMPLETU materiałów z naniesionymi po pozytywnych recenzjach poprawkami

 1. Ostateczna i kompletna wersja pracy powinna być złożona w postaci:
  • dwustronnego wydruku komputerowego
  • oraz zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (opisana nazwiskiem, tytułem i datą płyta CD lub flashdrive
  • nie przyjmujemy prac wysłanych mejlowo

  UWAGA: Zmiany i uzupełnienia Autor będzie mógł wprowadzić po otrzymaniu recenzji wydawniczych.

 2. Układ materiałów w dziele składanym do wydania:
  • strona tytułowa (autor, tytuł, ew. redaktor naukowy w dziele zbiorowym lub czasopiśmie naukowym)
  • strona redakcyjna (komitet redakcyjny czasopisma)
  • spis treści (uwzględniający także wszystkie materiały uzupełniające, w tym streszczenie i indeksy)
  • wykaz skrótów
  • wstęp/przedmowa
  • tekst główny wraz z przypisami (oraz materiałami ilustracyjnymi, z podaniem dokładnej lokalizacji w tekście, jeśli nie zostały wcześniej wkomponowane we właściwe miejsca)
  • aneks
  • przypisy i bibliografia (opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i konsekwentnie stosować wybrany sposób zapisu; patrz: załącznik z przykładowymi zapisami przypisów i bibliografii)
  • słownik terminów
  • indeksy (jeśli sporządzić je ma Wydawnictwo, Autor udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy merytorycznej)
  • wykaz ilustracji, tabel itp.
  • streszczenie (w wersji angielskiej i/lub polskiej)

  UWAGA: prosimy o przemyślane stosowanie wyróżnień i tabulatorów, nadużywanie ich bardzo utrudnia pracę nad tekstem.

 3. Wymagania dotyczące wersji elektronicznej tekstu oraz wydruku komputerowego:
  • cała praca w jednym pliku (nazwa pliku powinna zawierać nazwisko autora/redaktora oraz tytuł pracy)
  • materiał ilustracyjny (zdjęcia, wykresy, schematy, tabele) zamieszczone w stosownych miejscach w tekście głównym oraz dodatkowo w oddzielnych plikach
  • wszystkie tytuły i śródtytuły czcionką pogrubioną w osobnych wierszach
  • przypisy z odnośnikami w indeksie górnym (wprowadzonymi automatycznie, z użyciem odpowiedniej funkcji programu Word)
  • w przypadku prac wieloautorskich lub zbiorowych wszystkie teksty ujednolicone do jednej wersji programu Word
  • ujednolicona i ciągła numeracja stron; w pracach zbiorowych dopuszcza się wykonanie ciągłej numeracji na wydruku pismem odręcznym pliki tekstowe w formacie rtf lub doc (Word 2010 lub wyższy, ponadto fonty specjalne)
  • czcionka 12-punktowa Times New Roman, z interlinią 1,5 wiersza
  • marginesy 2,5 cm
  • wydruk dwustronny na papierze formatu A4


 4. Materiały ilustracyjne winny mieć dobrą jakość oraz ujednoliconą formę i opisy:
  • fotografie w osobnych plikach w formacie JPG lub TIFF (o rozdzielczości co najmniej 300 dpi) lub w postaci oryginałów dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanów
  • wykresy przygotowane w programie Microsoft Word lub Microsoft Excel (jeśli w trakcie prac redakcyjnych muszą być poddane dodatkowej obróbce)
  • rysunki w postaci wektorowej przygotowane i przekazane w formacie EPS lub AI
  • jeżeli ze względów finansowych materiał ilustracyjny pierwotnie przygotowany w wersji barwnej (mapy, wykresy, schematy itp.) ma być zamieszczony w pracy jako czarno-biały, powinien być tak przygotowany przez Autora, aby był wystarczająco czytelny w druku czarno-białym.

  Praca składana do wydania po poprawkach porecenzyjnych winna zawierać także notkę informacyjną, która zamieszczona zostanie w zapowiedziach wydawniczych oraz na stronie www.

Spotkania z Autorem

Po zaaprobowaniu pracy do wydania Autor (lub Redaktor naukowy tomu) zostanie poproszony o spotkania z redaktorem prowadzącym książkę oraz wykonanie korekty autorskiej.

Standardowo odbywa się pięć spotkań.

 1. Pierwsze spotkanie odbędzie się na początku adiustacji językowo-stylistycznej. Po zweryfikowaniu maszynopisu redaktor zaprosi Autora do wstępnego omówienia koncepcji książki, tekstu i materiału ilustracyjnego. Jeśli publikacja nie będzie wymagała omówienia na tym etapie, redaktor powiadomi o tym Autora telefonicznie lub pocztą elektroniczną, ustalając jednocześnie termin szczegółowego omówienia adiustacji.
 2. Drugie spotkanie to omówienie całej pracy z redaktorem w siedzibie Wydawnictwa. Redaktor zapozna Autora z opracowaniem językowo-stylistycznym, wskaże naniesione przez siebie poprawki oraz poprosi o rozstrzygnięcie wątpliwych kwestii związanych z redagowanym tekstem. Wątpliwości niemożliwe do rozstrzygnięcia podczas spotkania Autor może wyjaśnić w terminie do trzech dni. Po omówieniu opracowania i wyjaśnieniu wątpliwości tekst zostaje przekazany do składu i łamania.
 3. Trzecie spotkanie – Autor otrzyma do korekty autorskiej poprawiony i sformatowany tekst publikacji (ale jeszcze bez indeksów, które wykonuje się po II korekcie):
  • korekta autorska jest jedyną korektą wykonywaną przez Autora, można wówczas poprawić zauważone jeszcze drobne błędy merytoryczne; dopuszcza się też pojedyncze, poprawki innego typu; ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszyć układu tekstu na stronie;
  • Wydawnictwo nie dopuszcza większych zmian podczas korekty autorskiej i nie zostaną one wprowadzone do tekstu; Autor, który zamierza wprowadzać takie zmiany, powinien odpowiednio wcześniej zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do dyrektora Wydawnictwa, gdyż wpłynie to na wydłużenie terminu i zwiększenie kosztu wydania pracy;
  • w przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Redaktor naukowy tomu (w tym za przekazanie tekstów Autorom; Wydawnictwo dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez Redaktora tomu);
  • jeśli Autor nie zwróci korekty autorskiej w ustalonym terminie, Wydawnictwo uznaje, że wyraża on zgodę na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej bez wniesionych poprawek; prace będą postępowały dalej bez możliwości jakichkolwiek późniejszych poprawek ze strony Autora;
  • Autor otrzyma projekt/projekty okładki do wglądu; decyzję o wyborze okładki podejmuje Wydawnictwo
  • po korekcie autorskiej tekst będzie jeszcze czytany przez redaktora lub korektora wydaw- niczego.
 4. Czwarte spotkanie – Autor zatwierdza w siedzibie Wydawnictwa publikację do druku. Może sprawdzić pdf, makietę ilustracji, stronę redakcyjną oraz projekt okładki. Podpisując formularz zatwierdzający publikację do druku, Autor powinien złożyć podpisy także na stronach tytułowych i redakcyjnej oraz na wszystkich elementach okładki.
 5. Piąte spotkanie – Autor otrzymuje sygnalny egzemplarz do sprawdzenia.


OGÓLNE WSKAZÓWKI DLA REDAKTORA NAUKOWEGO PRACY ZBIOROWEJ

Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się od momentu dostarczenia do Wydawnictwa KOMPLETU materiałów z naniesionymi po pozytywnych recenzjach poprawkami

 

Redaktor naukowy:

 • przygotowuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której określa układ artykułu i jego elementy składowe
 • dostarcza do Wydawnictwa umowy z Autorami poszczególnych tekstów w publikacji
  (plik do pobrania na stronie Wydawnictwa w zakładce DLA AUTORÓW)
 • weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia); artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń)
 • przekazuje do Wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i (jeśli taki jest wymóg serii) streszczenia obcojęzyczne lub abstrakty w jęz. angielskim do każdego artykułu; całość w postaci wydruku i odpowiadającej wydrukowi wersji elektronicznej (+ fonty specjalne użyte przez autorów)
 • przygotowuje notki informacyjne o książce i/lub autorach
 • podczas procesu wydawniczego współpracuje z redaktorem prowadzącym książkę w Wydawnictwie, jest pośrednikiem między Autorami artykułów a Redakcją, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.

Redaktor naukowy zobowiązany jest do przekazania autorom tekstów do korekty autorskiej

Zapisz się