Language
Mobile navigation Home page

Współczesne problemy nauczania matematyki. Tom 9 (PDF)

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Współczesne problemy nauczania matematyki to monografia wydawana od 2008 r. przez dydaktyków matematyki przeznaczona przede wszystkim dla młodych adeptów dydaktyki matematyki prowadzących badania związane z nauczaniem matematyki. Zawiera publikacje teoretyczne, przeglądowe oraz sprawozdania z badań.

Poruszana w publikowanych pracach tematyka związana jest z:

  • procesem nauczania matematyki – kształtowaniem pojęć, prowadzeniem rozumowań, rozwiązywaniem zadań, kształtowaniem języka;
  • warsztatem nauczyciela matematyki;
  • zastosowaniem nowoczesnych środków dydaktycznych (kalkulatorów, kalkulatorów graficznych, programów komputerowych, Internetu, e-learningu);
  • problemami dotyczącymi kształcenia nauczycieli matematyki.

Część 1 – ESEJE. ROZWAŻANIA O BADANIACH DYDAKTYCZNYCH I O NAUCZANIU MATEMATYKI

Sesja wspomnieniowa poświęcona Profesorowi Bogdanowi J. Noweckiemu

Janina Duda – Wybrane aspekty działalności naukowej Profesora Bogdana J. Noweckiego w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli matematyki

Katarzyna Wadoń-Kasprzak – Problematyka badawcza prac doktorskich wykonanych pod kierunkiem Profesora Bogdana Noweckiego

Michał Szurek – Jak uczyłem pół wieku temu, ćwierć wieku temu i jak uczę teraz

Witold Pająk – Badania naukowe z dydaktyki matematyki a rzeczywistość szkolna

Część II – BADANIA DYDAKTYCZNE, WNIOSKI Z BADAŃ. O LEPSZE ZROZUMIENIE PROCESU UCZENIA SIĘ MATEMATYKI PRZEZ UCZNIÓW

Mirosława Sajka – Myślenie funkcyjne w ujęciu teoretycznym i według ekspertów – studium przypadków

Edyta Juskowiak, Joanna Mleczak – Jestem, więc myślę ‒ wnioski z badań na temat myślenia matematycznego

Tomasz Szwed – Analiza porównawcza typów zadań maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym w latach 2005‒2023

Marta Pytlak – Jedno zadanie – różne rozwiązania

Część III – SUGESTIE ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH. SPOJRZENIE PRAKTYKA NA PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI UCZENIA SIĘ MATEMATYKI

Anna Pyzara – Miejsce mnemotechnik w nauczaniu matematyki

Henryk Kąkol, Kinga Ludorowska – EKOMATIK w edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Swoboda – Opowiadanie matematyczne jako propozycja nauki analizowania tekstu matematycznego od pierwszej klasy nauczania wczesnoszkolnego

Contemporary Problems in Teaching Mathematics is a monograph prepared by didactics of mathematics published since 2008, intended primarily for young adepts of mathematics teaching, conducting research related to teaching mathematics. It contains theoretical publications, reviews and research reports.

The topics covered in the published works concern:

  • the process of teaching mathematics — concepts developing, reasoning, solving problems, developing mathematics language;
  • math teacher’s workshop;
  • use of modem teaching tools (calculators, graphic calculators, Computer programs, Internet, e- learning);
  • problems related to the education of mathematics teachers.
Write Your Own Review
You're reviewing:Współczesne problemy nauczania matematyki. Tom 9 (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book, open access
Language polski/angielski
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4213-0 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323242130
Number of pages 184
Number of publishing sheets 10,00
Sign up