Language
Mobile navigation Home page

Studia Musicologica Calisiensia, tom III. Instrumentarium w refleksji teoretyczno-muzykologicznej i historycznej

Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Studia Musicologica Calisiensia to publikacja, w której m.in. kaliscy naukowcy prezentują wyniki swoich badań w różnych obszarach muzykologii historycznej i systematycznej. Książka stanowi zbiór prac poświęconych rozmaitym zagadnieniom kultury muzycznej w różnych jej aspektach. Jest to tematyczny tom III Studiów, któremu nadano podtytuł Instrumentarium e refleksji teoretyczno-muzykologicznej i historycznej. Jego autorami są pracownicy związani z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM lub wywodzący się z Kalisza, ponadto autorzy z innych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą (Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania). Wszystkie zebrane artykuły mają charakter bądź historyczny, bądź teoretyczny. Prezentowane prace charakteryzuje różnorodne podejście do dyskursu naukowego. Wykazują indywidualne założenia metodologiczne w podjętej problematyce badawczej i krytycznomuzycznej.

Wstęp

I. Instrumentologia

Rewizja klasyfikacji instrumentów muzycznych Hornbostla-Sachsa przez Konsorcjum MIMO, tłumaczenie i opracowanie Beniamin Vogel przy współudziale Joanny Gul i Piotra Klimka

Jeremy Montagu
Instrumenty historyczne i ich rola

Jeremy Montagu
„Rozwód” organologii z etnomuzykologią

Beniamin Vogel
Słownik lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutników polskich działających za granicą do 1950 roku – addenda et corrigenda

Beniamin Vogel
„Fortepian historycznie poinformowany”

Beniamin Vogel
Pianino – instrument salonowy i domowy

Beniamin Vogel
Kilka uwag na temat współczesnej polskiej terminologii instrumentologicznej

Beniamin Vogel
Instrumentologia polska u progu nowego milenium

II. Varia

Ewa Chamczyk
Wokół wirtuozerii w I poł. XIX w. Droga artystyczna Apolinarego Kątskiego – studium przypadku

Bogusław Rottermund
Utwory fortepianowe Karola Szymanowskiego w wykonaniu Światosława Richtera. Próba analizy interpretacji artystycznej i charakterystyczne cechy gry pianisty

Krzysztof Rottermund
Gustaw Arnold Fibiger (1912-1989) w 110 rocznicę urodzin. Garść wspomnień byłego ucznia

Beniamin Vogel
Dzieje zakupu ostatniego fortepianu Chopina przez warszawskie Muzeum Narodowe

Beniamin Vogel
Kilka uwag o materializacji mitów w kulcie góralszczyzny i kulcie Chopina

Noty biograficzne autorów

Musicologica Calisiensia Studies was conceived as a publication whose aims included enabling Kalisz scholars to present the results of their research in various areas of historical and systematic musicology. The book is a collection of works devoted to various issues relating to musical culture in its various aspects. This is the thematic volume III of Studies, which is given the subtitle Instrumentarium in theoretical-musicological and historical reflections. Its authors are associated with the Faculty of Pedagogical and Artistic Studies of Adam Mickiewicz University or who originate from Kalisz, as well as authors from other academic centres both at home and abroad (Germany, Sweden, Great Britain). All the articles collected here are either historical or theoretical in nature. These works are characterized by a diverse approach to scientific discourse. They present the individual methodological assumptions in the research and critical-musical issues undertaken.

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Musicologica Calisiensia, tom III. Instrumentarium w refleksji teoretyczno-muzykologicznej i historycznej
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Musicologica Calisiensia Studies, Volume III. Instrumentarium in theoretical-musicological and historical reflections
Edition I
ISBN 978-83-232-4192-8
DOI 10.14746/amup.9788323241935
Number of pages 272
Number of publishing sheets 17,00
Type of binding paperback
Sign up