Language
Mobile navigation Home page

Polskie i bułgarskie firmonimy w perspektywie komunikacyjno-wizualnej

PLN 37.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

This innovative publication on Polish and Bulgarian chrematonymy presents the way firmonyms functioned on signboards – visual carriers of information and advertising – in Polish and Bulgarian cities (e.g. Warsaw, Sofia, Poznań, Plovdiv) in 2016-2021. The author is particularly interested in signboards with the names of gastronomic establishments, which constitute both an extremely numerous, diverse and distinctive element of the urban landscape. The choice of names was based equally on professional competence and the research interests of the author, who analysed not only the firmonyms as such but also their design, drawing attention to the fact that the name and the medium on which it is presented condition and complement each other. The author also highlights the importance of the different alphabets in Polish and Bulgarian names, which affects the way the content of firmonyms is received. The book also presents similarities and differences in the creation and design of signboards (certain trends in Poland and Bulgaria are presented), as well as differences in how they are perceived by viewers.

Wstęp

Rozdział pierwszy. Czym są firmonimy?
1.1. Firmonimy – problemy terminologiczne i stan badań
1.2. Może morze, Черно море – motywacja firmonimów
1.3. Pierożak, Котка и мишка – struktura firmonimów

Rozdział drugi. Historia i rozwój szyldów
2.1. Początki ulicznej komunikacji wizualnej
2.2. Czym jest szyld?
2.3. Oczekiwania wobec współczesnych szyldów

Rozdział trzeci. O designie szyldów w przestrzeni miejskiej
3.1. TypoPolo, TypoBulgo, duchoszyldy
3.2. Firmonimy uwikłane w design
3.3. Orto/grafia, typo/grafia

Rozdział czwarty. Firmonimy i ich konteksty
4.1. Firmonim jako tekst
4.2. Konteksty firmonimiczne
4.3. Nowy kontekst projektowy

Rozdział piąty. Studium przypadku
5.1. Zarys rozwoju polskiej i bułgarskiej gastronomii
5.2. Firmonimy polskie
5.3. Firmonimy bułgarskie
Zakończenie 

Bibliografia
Spis ilustracji
Spis tabel i diagramów
Wykaz skrótów
Indeks firmonimów
Indeks nazwisk
Summary
Резюме 

Nowatorska publikacja z zakresu polskiej i bułgarskiej chrematonimii przedstawia funkcjonowanie firmonimów na szyldach – wizualnych nośnikach informacji i reklamy – w polskich i bułgarskich miastach (m.in. Warszawie, Sofii, Poznaniu, Płowdiwie) w latach 2016-2021. Obiektem zainteresowań autora stały się zwłaszcza szyldy z nazwami lokali gastronomicznych, stanowiące bardzo liczny, jak i różnorodny oraz wyróżniający element pejzażu miast. Podstawą wyboru nazewnictwa były w równej mierze kompetencje zawodowe, jak i zainteresowania badawcze autora, który analizował nie tylko firmonimy jako takie, ale również ich design, zwracając uwagę na fakt, że nazwa i nośnik, na którym została ona ukazana, wzajemnie się warunkują i dopełniają. Autor wskazuje też na znaczenie, jakie w przypadku nazw polskich i bułgarskich odgrywa różnica alfabetów, co wpływa na odbiór zawartych w firmonimie treści. W książce przedstawione zostały również podobieństwa i różnice w kreowaniu i projektowaniu szyldów (pokazano określone tendencje występujące w Polsce i Bułgarii) oraz różnice w ich postrzeganiu przez odbiorców.

Szyld jest ważniejszy niż architektura.
Szyld od frontu
to rozpasany ekshibicjonizm,
budynek za nim –
niepozorna konieczność.

Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour,

Uczyć się od Las Vegas.
Zapomniana symbolika formy architektonicznej,
Kraków 2013.

Write Your Own Review
You're reviewing:Polskie i bułgarskie firmonimy w perspektywie komunikacyjno-wizualnej
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Polish and Bulgarian firmonyms from the visual communication perspective
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3921-5
DOI 10.14746/amup.9788323239222
Number of pages 288
Number of publishing sheets 15,50
Format [cm] 14,0 x 22,0
Type of binding paperback
Sign up