Language
Mobile navigation Home page

Na rozstajnych drogach, około północy. Doświadczenia graniczne we wschodniosłowiańskich i polskich pieśniach ludowych

PLN 17.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Publikacja poświęcona jest doświadczeniom granicznym we wschodniosłowiańskich i polskich pieśniach ludowych. We wprowadzeniu autor przedstawił specyfikę tematu, następnie nakreślił podstawowe definicje oraz problemy, z którymi spotykają się badacze pieśni ludowych. Analityczna część pracy to charakterystyka i porównanie materiału badawczego, z cytowaniem tekstów źródłowych oraz komentarzami opartymi na opracowaniach naukowych. W zakończeniu autor podkreśla wagę kilku obrazów, które zachowane zostały w pamięci funkcjonalnej społeczności tradycyjnych, i które wyłoniły się w rezultacie analizy zebranego materiału, proponując jednocześnie dalsze perspektywy badań. Pracę uzupełnia aneks z tłumaczeniem cytowanych wschodniosłowiańskich utworów na język polski oraz bibliografia.

I. Wprowadzenie

II. Metody, teorie, terminy i założenia wykorzystywane w pracy

III. Koncepcja czterech żywiołów
1. Wędrówka duszy przez cztery żywioły
2. Woda
3. Ziemia

IV. Postaci przekraczające granice światów

V. Płaszczyzny graniczne
1. Granice namacalne
2. Granice nienamacalne
3. Granice abstrakcyjne

VI. Zakończenie

Posłowie (Paweł Grochocki)
Aneks tłumaczeniowy
Bibliografia
Indeks osobowy

This publication is devoted to border experiences in East Slavic and Polish folk songs. The introduction presents the specific nature of the subject matter and outlines the basic definitions and problems faced by researchers of folk songs. At the beginning of the analytical part of the work, the research material is described, then presented in a comparative form, with quotations from source texts and comments based on academic studies. The conclusion emphasises the importance of several images that have been preserved in the functional memory of traditional communities, and that have emerged as a result of analysing the material collected. Further research perspectives on the issues raised are also suggested. The book closes with an appendix with the translation of the quoted East Slavic works into Polish and a bibliography.

Write Your Own Review
You're reviewing:Na rozstajnych drogach, około północy. Doświadczenia graniczne we wschodniosłowiańskich i polskich pieśniach ludowych
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) At the crossroads, around midnight. Border experiences in East Slavic and Polish folk songs
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3942-0
DOI 10.14746/amup.9788323239437
Number of pages 126
Number of publishing sheets 5,75
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding hardcover

Related Products

Sign up