Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232-3428-9
  • Kategoria: Prawo
  • Data wydania: 2019
32,00 zł

NAGRODA im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu

WYRÓŻNIENIE Bonum et Lucrum za najlepszą publikację z zakresu KNS, V edycja Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej 2021

Przedstawione opracowanie ocenić należy zdecydowanie pozytywnie, gdyż stanowi znaczące osiągnięcie w zakresie nauki prawa pracy, co więcej, również w wymiarze teorii prawa, filozofii prawa i nowszych metod analizy prawa wychodzących znacznie poza podejście czysto normatywne, a kierujące się ku analizie na płaszczyźnie socjologicznej i aksjologicznej. (…) Książkę uważam za poznawczo wartościową, oryginalną. Publikacja ta stanowi znaczący i inspirujący wkład do najnowszej nauki prawa pracy.

z recenzji prof. KUL dr hab. Tomasza Barankiewicza

 

Zasługą Autorki jest dotarcie do odpowiednich regulacji prawnych z zakresu prawa pracy i wykazanie w sposób przekonywujący, że w warstwie aksjologicznej zawierają one wartości zbieżne lub zbliżone z ideami zawartymi w nauce społecznej Kościoła katolickiego. Praca reprezentuje wysoki poziom merytoryczny. Napisana jest w konwencji odbiegającej od typowej monografii prawniczej, gdyż Autorka nie ogranicza się do wykładni obowiązujących przepisów prawnych z zakresu prawa pracy, lecz poszukuje ich uzasadnienia aksjologicznego  zarówno w wymiarze jednostkowym jak i instytucjonalnym.

z recenzji prof. dr hab. Grzegorza Goździewicza

 

Oceniając książkę pod względem merytorycznym, należy przede wszystkim podkreślić bardzo twórczy charakter zamieszczonych w niej wywodów. Autorka nie obawia się stawiać odważnych, choć niekiedy ryzykownych tez, które wszak nigdy nie są gołosłowne, poprzedza je zwykle pogłębiona argumentacja prawnicza. Zaprezentowana przez Nią wizja polskiego prawa pracy znacznie różni się od tych tradycyjnych, znanych choćby z opracowań o charakterze podręcznikowym. (…) Wzbogaci ona w dorobek doktryny polskiego prawa pracy o zupełnie nowe spojrzenie na tę gałąź prawa.

z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Górala

 

Recenzowana książka wzbogaca doktrynę polskiego prawa pracy o rozważania dotyczące jego podstaw aksjologicznych, inspirowane przez katolicką naukę społeczną.  Czerpiąc z tej inspiracji autorka broni przede wszystkim podmiotowej roli człowieka w stosunkach  pracy, jak chociażby wtedy, kiedy wywodzi, że konstytucyjna zasada ochrony pracy oznacza w istocie obowiązek ochrony człowieka pracy i słusznie odcina się od poglądu, że praca ma wartość samą w sobie, a nie ze względu na sprawstwo człowieka.

z recenzji prof. dr hab. Michała Seweryńskiego

Wprowadzenie

Rozdział I. Zagadnienia wstępne

1. Wyjaśnienie i uzasadnienie wyboru tematyki
2. Stan badań w zakresie tematu i charakterystyka głównych ujęć orzeczniczych i doktrynalnych
3. Założenia wyjściowe do sformułowania koncepcji i hipoteza badawcza oraz podstawowe wątki problemowe
4. Konstrukcja opracowania

Rozdział II. Katolicka nauka społeczna a zagadnienie pracy człowieka

1. Zagadnienia wstępne
2. Pojęcie Katolickiej Nauki Społecznej (KNS)
3. Fundamentalne zasady katolickiej nauki społecznej w odniesieniu do kwestii pracy ludzkiej
3.1. Personalistyczny wymiar pracy ludzkiej
3.2. Zacieranie antynomii pracy ludzkiej i kapitału: akcjonariat pracowniczy
3.3. Przedsiębiorstwo a zakład pracy: „wspólnota losu” i „wspólnota życia”
3.4. Zakład pracy w relacji do organizacji państwa
3.5. Słuszna płaca: „udział w podziale”
3.6. Współpraca i współodpowiedzialność związków zawodowych: partycypacja pracownicza
3.7. Strajk środkiem ostatecznym
4. Wnioski

Rozdział III. Współczesny system polskiego prawa pracy a zasady społecznej nauki Kościoła w zakresie pracy ludzkiej

1. Zagadnienia wstępne
2. Podstawy ustroju pracy w świetle Konstytucji z 1997 r.
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej
2.3. Zasada ochrony pracy
2.4. Zasada sprawiedliwości społecznej
2.5. Wnioski
3. Pracownik a człowiek pracy z nauczania społecznego Kościoła
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Wolność wyboru formy aktywności zawodowej: działalność gospodarcza czy zatrudnienie
3.3. Czy rzeczywiście nie istnieje wolność „wyboru” pracowniczego stosunku zatrudnienia?
3.4. Pracownik? A może rzeczywiście człowiek pracy? – określenie podmiotu polskiego prawa pracy z perspektywy społecznej nauki Kościoła
3.5. Czy istnieje „godność” pracownicza?
3.6. Wnioski
4. Czy rzeczywiście „pracownik w relacji z pracodawcą”?
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Charakterystyka stosunku pracy jako stosunku prawnego: prawny stosunek zobowiązania?
4.3. „Społeczny” wymiar stosunku pracy
4.4. Dobro wspólne? Solidaryzm? Pomocniczość? – uzasadnienie dla „społecznego” wymiaru stosunku pracy
4.5. Zakład pracy – konsekwencją „społecznego” wymiaru stosunku pracy?
4.6. Pracowniczy obowiązek świadczenia pracy „na rzecz pracodawcy”?
4.7. Etos pracy
4.8. Wnioski
5. Prawa człowieka pracy: prawa człowieka czy prawa pracownicze?
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Godność człowieka źródłem praw człowieka pracy
5.3. Prawo do pracy jako podstawowe prawo człowieka pracy?
5.4. Prawo do pracy w polskim systemie prawnym
5.5. Prawa człowieka „człowieka pracy” a prawa pracownicze: problem tzw. ekspansji prawa pracy
5.6. Wnioski 
6. Człowiek pracy „słusznie” wynagrodzony
6.1. Uwagi wstępne
6.2. „Istota” wynagrodzenia za pracę w polskim systemie prawnym
6.3. „Godziwość” wynagrodzenia za pracę
6.4. Wnioski
7. Człowiek pracy w zbiorowym prawie pracy
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Prawo zrzeszania się ludzi pracy
7.3. Razem czy przeciw? Solidarność w działaniu partnerów społecznych
7.4. Wnioski 

Zakończenie

Bibliografia

Summary (Polish labour law and the social teachings of the Catholic Church A legal-social study)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Prawo nr 228
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3428-9
Liczba stron 230
Liczba arkuszy wydawniczych 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się