Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Orientacje muzyczne młodzieży z ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia

26,00 zł

Analiza złożoności muzyki, jej rozumienia oraz oddziaływania na funkcjonowanie każdego człowieka stała się impulsem do przeprowadzenia badań dotyczących orientacji muzycznych młodzieży kształcącej się w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia. Autorka wprowadza termin orientacji muzycznych. Ustalenie definicyjne pojęcia odnosi się do specyficznego typu orientacji życiowej, rozumianej jako odzwierciedlenie siebie oraz obraz własnej kariery zawodowej, w oparciu o zdobytą w toku edukacji wiedzę, poziom percepcji, wrażliwość muzyczną, zainteresowania muzyczne i rzeczywiste i/lub projektowane działania. Wyniki badań pozwoliły na stworzenie pełnego obrazu młodzieży kształconej w systemie zawodowego szkolnictwa muzycznego, wyselekcjonowanej ze względu na uzdolnienia muzyczne.

Wprowadzenie

Rozdział 1
Muzyka jako rys kulturowy
1.1. Muzyka – rozważania teoretyczne
1.2. Rozwój muzyki na przestrzeni wieków
1.3. Elementy dzieła muzycznego

Rozdział 2
Muzyka – kontekst pedagogiczny
2.1. Pedagogika muzyki jako subdyscyplina pedagogiki
2.2. Cele, zadania i funkcje pedagogiki muzyki w procesie profesjonalnego kształcenia muzycznego na poziomie ogólnokształcącej szkoły
muzycznej II stopnia
2.3. Procedury osiągania celów edukacyjnych w procesie profesjonalnego kształcenia muzycznego na poziomie ogólnokształcącej szkoły muzyczne jII stopnia
2.4. Problematyka uzdolnień muzycznych

Rozdział 3
Orientacja muzyczna – jej złożoność i uwarunkowania
3.1. Orientacja – rozważania o istocie pojęcia
3.2. Orientacja muzyczna – ustalenie definicyjne
3.3. Kształtowanie orientacji muzycznej

Rozdział 4
System kształcenia muzycznego w Polsce. Ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia
4.1. Kształcenie muzyczne – rozważania o istocie procesu
4.2. Struktura szkolnictwa muzycznego w Polsce
4.3. Uzdolnienia muzyczne młodzieży szkolnej w odniesieniu do systemu kształcenia w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia

Rozdział 5
Psychospołeczna charakterystyka okresu adolescencji
5.1. Wybrane teorie rozwojowe okresu dorastania
5.2. Charakterystyka okresu adolescencji w kontekście najważniejszych zadań rozwojowych młodzieży szkolnej
5.3. Rozwój nastolatka a kształcenie muzyczne w poglądach teoretycznych

Rozdział 6
Metodologia badań własnych
6.1. Przedmiot i cele badań
6.2. Problemy i hipotezy badawcze
6.3. Zmienne i wskaźniki
6.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
6.5. Próba badawcza, teren i organizacja badań
6.6. Społeczna i demograficzna charakterystyka badanej młodzieży

Rozdział 7
Orientacje muzyczne młodzieży z ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia – analiza wyników badań własnych
7.1. Subiektywny aspekt poczucia tożsamości badanej młodzieży z ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
7.2. Percepcja i wiedza na temat zasad muzyki młodzieży uczęszczającej do ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
7.3. Zainteresowania muzyczne oraz wrażliwość muzyczna badanej młodzieży z ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
7.4. Poglądy i opinie na temat kariery muzycznej oraz obraz własnej kariery muzycznej z perspektywy młodzieży z ogólnokształcących szkół
muzycznych II stopnia

Wnioski końcowe

Aneks

Bibliografia

Spis schematów, wykresów i tabel

Summary (Musical Orientations among Young People from Secondary Music Schools – 2nd level)

Analysis of the complexity of music, its understanding and impact on the functioning of each person has become an impulse to carry out research on the musical orientation of young people studying in a comprehensive secondary music school of 2nd level. The author introduces the term musical orientations. Definition of the term refers to a specific type of life orientation, understood as a self-reflection and the image of her/ his own professional career, based on knowledge acquired in the process of education, level of perception, musical sensitivity, musical interests and real and/ or projected activities. The results of the study allowed to create a full picture of young people being educated in the system of professional music education, selected for their musical talents.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Orientacje muzyczne młodzieży z ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Musical Orientations among Young People from Secondary Music Schools – 2nd level
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 320
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3755-6
Liczba stron 230
Liczba arkuszy wydawniczych 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się