Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Edukacja polonijna i polska za granicą. Covid-19 i zdalne nauczanie (PDF)

27,00 zł

Książka prezentuje współczesną edukację polonijną i polską za granicą w dwóch odsłonach. Pierwsza z nich ukazuje obecny stan tego typu edukacji ujęty w kilku perspektywach, co pozwala na ocenę i uchwycenie jej różnych możliwości. Jest swego rodzaju przewodnikiem w odkrywaniu i poruszaniu się w obecnej polskiej przestrzeni edukacyjno-wychowawczej za granicą. Druga ukazuje niemającą do tej pory miejsca, a więc stanowiącą swego rodzaju fenomen, szeroką współpracę i wymianę doświadczeń, która zaistniała w wyniku sytuacji pandemicznej pomiędzy środowiskami edukacji polonijnej z całego świata.

Celem pracy jest ukazanie środowiskom polonijnym z całego świata współczesnych możliwości oraz dynamiki rozwoju edukacji polskiej za granicą. Ponadto wykazanie, jak i w jaki sposób wydarzenia związane z pandemią COVID-19, mimo wielu trudności i często dramatycznych konsekwencji, spowodowały potrzebę jednoczenia sił i kreatywnego działania w przestrzeni edukacyjno-wychowawczej.

Książka adresowana jest do szerokiego grona pedagogów, edukatorów, wychowawców, rodziców, zatem wszystkich tych, którym szczególnie bliska jest idea wartości, jakie płyną z wielokierunkowej współpracy i zaangażowania w edukację dzieci i młodzieży. Uświadamia, jak ważna jest polska edukacja za granicą jako przestrzeń osobliwa, w sposób szczególny odbierana i oceniana nie tylko przez bezpośrednich jej uczestników, lecz również przez całą społeczność emigracji polskiej. Stwarza ona bowiem warunki do kreatywnego organizowania się polskiego społeczeństwa obywatelskiego poza granicami kraju.

Wstęp

1
Polska edukacja instytucjonalna poza granicami kraju

1.1. Edukacja polonijna i polska poza granicami kraju – rodzaje, charakterystyka, specyfika
1.2. Podstawa prawna kształtowania się polskiej edukacji instytucjonalnej poza granicami kraju oraz obecny jej wymiar
1.3. Nauczyciele szkół polonijnych i polskich poza granicami kraju
1.4. Warunki i możliwości edukacyjnej aktywności Polonii i Polaków za granicą

2
Działania polskich placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży poza granicami kraju w kontekście kształcenia na odległość
2.1. Szkoły polonijne wobec edukacji zdalnej
2.2. Jak postawić polonijną szkołę online?

3
Polonijna szkoła online – analiza i ocena realizacji projektu
3.1. Wprowadzenie
3.2. Założenia i cele projektu
3.3. Opis problematyki projektu
3.4. Analiza realizacji projektu
3.5. Podsumowanie oraz wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

The book presents contemporary Polish education and Polish education abroad in two parts. The first presents the current state of this type of education from several perspectives, which allows us to assess and grasp its various possibilities. It is something of a guide for discovering and navigating the current Polish educational space abroad. The second part presents the unprecedented phenomenon of broad cooperation and exchange of experiences that emerged between Polish educational circles from all over the world as a result of the pandemic.

The aim of this paper is to show Polish communities from all over the world the contemporary possibilities and dynamics seen in the development of Polish education abroad. Moreover, it seeks to demonstrate how and in what way the events related to the COVID-19 pandemic resulted in the need to unite forces and act creatively in the educational space, despite the many difficulties and often dramatic consequences of that pandemic.

The book is addressed to a wide range of educators, educationalists, form teachers, and parents, in fact, to all those with a particularly affinity to the value of multidirectional cooperation and involvement in the education of children and young people. The book raises awareness of the importance of Polish education abroad as a unique space that is perceived and evaluated in a special way, not only by its direct participants but also by the entire Polish expat community. This is because it creates the conditions for Polish civil society abroad to be organised in a creative way.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Edukacja polonijna i polska za granicą. Covid-19 i zdalne nauczanie (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) Polish education and Polish community education abroad. Covid-19 and distance learning
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 359
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4139-3 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241393
Liczba stron 130
Liczba arkuszy wydawniczych 10,00
Zapisz się