Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Kinga Kuszak ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak - pełni funkcję prodziekan ds. studenckich i organizacji kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 2012 r). Kierownik Zakładu Edukacyjnych Badań nad Językiem i Komunikacją Dziecka. Jest autorką i redaktorką monografii oraz artykułów poświęconych specyfice rozwoju i edukacji dzieci w różnych okresach rozwojowych m.in. Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym (2006), Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnych poziomach samodzielności (2008), Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym (2011), Świat związków frazeologicznych w języku dziecka – Inspiracje teoretyczne- badania-implikacje praktyczne  (2014). Redaktorka monografii Dziecko w przestrzeniach języka. Wybrane konteksty teoretyczne- Wybrane perspektywy praktyczne (2018). Prowadzi badania nad kompetencjami językowymi, komunikacyjnymi, samodzielnością dzieci przedszkolnych i w wieku szkolnym. 

Członkini grupy badawczej: Edukacja dla Dziedzictwa Kulturowego (EDEK), WSE UAM. Członkini zespołu dydaktycznego Rady Języka Polskiego, członkini Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Badań Pedagogicznych, Międzynarodowej Organizacji Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego OMEP, Towarzystwa Pedagogicznego i Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
(Dane: 2021)

prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak - is a professor of Adam Mickiewicz University, where she performs the duties of Vice-Dean for Student Affairs and the Organization of Education in the Faculty of Educational Studies (since 2012). She is Head of the Department of Educational Research on Children's Language and Communication. She is the author and editor of monographs and articles on the specificity of development and education of children in various developmental periods, including Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym (Dynamics of the development of independence in the pre-school child) (2006), Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnych poziomach samodzielności (The independent child at school. An empirical study of school  fortunes of children with different levels of independence) (2008), Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym (The communicative competence of children in late childood in terms of development) (2011), Świat związków frazeologicznych w języku dziecka - Inspiracje teoretyczne- badania-implikacje praktyczne (The world of phraseological compounds in children's language - Theoretical inspirations - research - practical implications) (2014). Editor of the monograph Dziecko w przestrzeniach języka. Wybrane konteksty teoretyczne - Wybrane perspektywy praktyczne (Child in the spaces of language. Selected theoretical contexts - Selected practical perspectives) (2018). She conducts research on linguistic competence, communicative competence, and the independence of pre-school and school-age children. 

Member of the research group: Education for Cultural Heritage (EDEK), WSE UAM. A member of the didactic team of the Polish Language Council, a member of the Elementary Education Team on the Pedagogical Research Committee, OMEP (World Organisation for Early Childhood Education), the Pedagogical Society and the Polish Speech Therapy Association.
(Dane: 2021)

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 9

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 9

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się