Language
Mobile navigation Home page

Tożsamość pedagogiki współczesnej. Wydanie jubileuszowe z okazji XXV-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1993 – 2018 (PDF)

PLN 21.00

Księga Jubileuszowa pt. Tożsamość pedagogiki współczesnej, wydana z okazji 25-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Obchodom 25-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu towarzyszyła konferencja jubileuszowa zatytułowana: Tożsamość pedagogiki współczesnej. Niniejszy tom jest wynikiem refleksji dotyczącej dynamiki rozwoju „pedagogicznej” działalności teoretycznej, zainicjowanej w ramach konferencji. Publikacja prezentuje ważny poznawczo obszar analiz teoretycznych i refleksji nad perspektywami rozwojowymi współczesnej pedagogiki

Księga Jubileuszowa Tożsamość pedagogiki współczesnej jest wynikiem refleksji naukowej członków Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych (kadencja 2015-2019) oraz władz Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Tom jest efektem wieloletnich doświadczeń i osobistego zaangażowania w funkcjonowanie Instytutu Pedagogiki, a od 1993 roku Wydziału Studiów Edukacyjnych, na różnych etapach jego rozwoju, a także próbą określenia tożsamości współczesnej pedagogiki, dla której bezpośrednim bodźcem stał się jubileusz ćwierćwiecza Wydziału Studiów Edukacyjnych w Poznaniu.

Tom Tożsamość pedagogiki współczesnej zawiera szeroki przegląd refleksji nad genezą, obecnym kształtem i perspektywami rozwojowymi współczesnej pedagogiki. Stanowi pogłębione spojrzenie na pedagogikę jako dyscyplinę naukową i jej wymiar edukacyjny, przybliżając drogi jej rozwoju i postrzeganie wybranych subdyscyplin. Jest próbą udokumentowania aktualnego, kluczowego dyskursu dotyczącego jej korzeni, celów, zadań, możliwości i ograniczeń jej rozwoju, meandrów tożsamości, poszukiwania sposobów jej uprawiania, skutecznego przenoszenia myśli pedagogicznej do praktyki edukacyjnej oraz wdrażania jej do realiów funkcjonowania środowisk społecznych i instytucji edukacyjnych. Ma wreszcie na celu ukazanie roli i znaczenia działalności uczelni, a także działalności wydziałów, w perspektywie wypełniania ich misji naukowej, zarówno tej edukacyjnej, jak i związanej ze współpracą ze środowiskiem

Wprowadzenie

Część pierwsza

STUDIA, ROZPRAWY, REFLEKSJE

BogusŁaw Śliwerski
Niewykorzystana szansa polskiej edukacji na rzecz demokracji liberalnej

Stefan M. Kwiatkowski
Bariery w transformowaniu teorii pedagogicznych w (na) praktykę edukacyjną

Barbara Kromolicka
Meandry współczesnej pedagogiki społecznej

Marek Konopczyński
Kryzys resocjalizacji: uwarunkowania – skutki – perspektywy

Heliodor Muszyński
Iść własną drogą i być wiernym sobie

Zbigniew Kwieciński
Zamęt pedagogii współczesnych

Kazimierz Przyszczypkowski
Edukacja – rzecz ku myśleniu (pytania pierwsze)

Wiesław Ambrozik
Sto lat obecności pedagogiki akademickiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zbyszko Melosik
Dyscyplina naukowa i tożsamość naukowców w kontekście pedagogiki

Agnieszka Cybal-Michalska
Myśl edukacyjna – o powadze teoretyczności ustaleń pedagogicznych

Magdalena Piorunek
Uniwersytet w otoczeniu społecznym. Z doświadczeń w realizacji trzeciej misji przez Wydział Studiów Edukacyjnych

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Doktorat: geneza, znaczenie, kontrowersje

Kinga Kuszak
Język jako narzędzie odzwierciedlania zmian w pedagogice przedszkolnej

Waldemar Segiet
Wokół wspólnotowości: od inspiracji nowoczesności do pedagogicznych odniesień

Część druga

PEDAGOGIKA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU W LATACH 1919–2019

Konrad Nowak-Kluczyński
Pedagogika na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1919–2019. Przeobrażenia organizacyjno-instytucjonalne i naukowe zainteresowania

Część trzecia

LISTY GRATULACYJNE

Część czwarta

GALERIA ZDJĘĆ – JUBILEUSZ 25-LECIA WSE UAM

The Jubilee Book entitled Tożsamość pedagogiki współczesnej [The Identity of Modern Pedagogy], published on the 25th anniversary of the Faculty of Educational Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań.

The celebration of the 25th anniversary of the Faculty of Educational Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań was accompanied by the Jubilee Conference entitled: Tożsamość pedagogiki współczesnej [The Identity of Modern Pedagogy]. This volume is the result of reflection concerning the dynamics of development in the “pedagogical” theoretical activity, initiated within the conference. This publication presents cognitively important areas of theoretical analysis and reflection on the developmental perspectives of contemporary pedagogy

Tożsamość pedagogiki współczesnej [The Identity of Modern Pedagogy] is the result of the scientific reflection of the members gathered in the Presidium of the Pedagogical Sciences Committee for the term 2015-2019 and the authorities of the Faculty of Educational Studies at AMU. The volume is the effect of long-term experience and personal involvement in the Institute of Pedagogy, and since 1993, the Faculty of Educational Studies at different stages of its development, as well as an attempt to define the identity of modern pedagogy, for which the quarter-century anniversary of the Faculty of Educational Studies in Poznan became a direct incentive.

The volume Tożsamość pedagogiki współczesnej contains a broad overview of reflections on the origins, present shape and developmental perspectives of contemporary pedagogy. It is an in-depth look at pedagogy as a scientific discipline and its educational dimension, taking a closer look at the ways of its development and perception of its selected sub-disciplines. It is an attempt to document the current, vital discourse concerning its roots, aims, tasks, opportunities and limitations of its development, identity meanders, search for ways of its cultivation, effective transposition to educational practice and implementation of pedagogical thinking to the realities of functioning of social environments and educational institutions. Finally, it aims to show the role and importance of the university activity, and the faculty’s activity, in fulfilling their scientific mission, both the educational and that related to cooperation with the environment.

Write Your Own Review
You're reviewing:Tożsamość pedagogiki współczesnej. Wydanie jubileuszowe z okazji XXV-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1993 – 2018 (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) The Identity of Contemporary Pedagogy. Jubilee edition to mark 25 years of the Faculty of Educational Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań 1993–2018
Type of publication Monografia
Edition 1
Series Psychologia i Pedagogika nr 355
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4041-9 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323240419
Number of pages 366
Number of publishing sheets 38,00
Sign up