Language
Mobile navigation Home page

The legal and economic aspects of associations of agricultural producers in selected countries of the world

PLN 15.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

The book is mostly of a legal character. There is, however, a part on economic issues that highlights the practical influence of associations of agricultural producers, especially agricultural co-operatives, on the development of the agri-food industry. The chapters of the book have been written by scientists from universities in Argentina and Europe.
Social and economic changes, globalisation, ensuring food security and safety, climate changes, environmental degradation, as well as the issues connected with the COVID-19 pandemic, are making the collaboration of agricultural producers in the world increase in importance. An agricultural farm, irrespective of its size, is a small unit on the agricultural market and it is necessary for agricultural producers to collaborate at different stages of agricultural activity. The issues raised in this publication focus mainly on the legal aspects of the activity conducted by co-operatives in the agri-food industry, by groups and agricultural producers organisations, and by other legal forms of agricultural producers associations in Argentina, France, Germany, Italy, Poland, Slovakia, Slovenia, and Spain, as well as in some other countries in the world. The book also refers to EU legislation that promotes collaboration among agricultural producers.

Publikacja ma przede wszystkim charakter prawny, ale zawiera także rozdział ekonomiczny wskazujący na praktyczny wpływ zrzeszeń producentów rolnych, przede wszystkim spółdzielni producentów rolnych na rozwój gospodarki rolno-spożywczej. Autorami rozdziałów książki są pracownicy naukowi z wielu uniwersytetów w Europie, a także z Argentyny.
Zmiany społeczno-gospodarcze, globalizacja, zapewnienie bezpieczeństwa żywości i żywnościowego, zmiany klimatyczne, degradacja środowiska, i kwestie dotyczące COVID 19 powodują, że zagadnienie zrzeszania się producentów rolnych na świecie jest coraz bardziej istotne. Gospodarstwo rolne niezależnie od jego wielkości jest bowiem małą jednostką i konieczna jest współpraca producentów rolnych na różnych etapach prowadzonej działalności rolniczej. Rozważania zawarte w niniejszej publikacji koncentrują się przede wszystkim na spółdzielniach w rolnictwie, organizacjach i grupach producentów rolnych oraz innych formach zrzeszania producentów rolnych występujących w Argentynie, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Słowenii i na Słowacji, a także innych wybranych krajach świata. Książka odwołuje się również do prawodawstwa Unii Europejskiej, które promuje współpracę producentów rolnych.

Preface and acknowledgements
Notes on the Contributors

CHAPTER I
Introductory remarks, Aneta Suchoń

CHAPTER II
The origins and the development of legal regulations governing associations of agricultural producers in the world, with particular emphasis on co-operatives in Europe, Aneta Suchoń

CHAPTER III
Formas asociativas para la actividad agraria en la República Argentina, Alfredo Gustavo Diloreto

CHAPTER IV
Les organisations de producteurs en France: état des lieux et réflexions, Catherine Del Cont et Allison Macé

CHAPTER V
Das Recht der Kooperation der landwirtschaftlichen Erzeuger in Deutschland, José Martinez

CHAPTER VI
Quo vadis Agrarorganisationenrecht? – Eine kurze Betrachtung in sechs, Kapiteln Christian Busse

CHAPTER VII
The Italian legislation on producer organisations in agriculture towards the evolution of the European framework, Irene Canfora

CHAPTER VIII
The legal rules for associations of agricultural producers in Poland, Aneta Suchoń

CHAPTER IX
Legal and economic aspects of associations of agricultural producers in the world – the case of Slovakia Jarmila Lazíková

CHAPTER X
Farmer co-operatives in Slovenia: legislation and practice, Franci Avsec

CHAPTER XI
La cooperative y la integracion asociativa como elementos del cambio en la produccion agroalimentaria Espanola, Trinidad Vázquez Ruano

CHAPTER XII
The role of the agricultural co-operative movement worldwide – economic comments, Maria Zuba-Ciszewska

CHAPTER XIII
Final considerations and de lege ferenda remarks, Aneta Suchoń and Franci Avsec, Christian Busse, Irene Canfora, Alfredo Gustavo Diloreto, Catherine Del Cont, Jarmila Lazíková, Allison Macé, José Martinez, Trinidad Vázquez Ruano, Maria Zuba-Ciszewska

Bibliography

Summary The Legal and Economic Aspects of Associations of Agricultural Producers in Selected Countries of the World

Write Your Own Review
You're reviewing:The legal and economic aspects of associations of agricultural producers in selected countries of the world
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Adam Mickiewicz University Law Books no. 14
ISBN 978-83-232-3793-8
DOI 10.14746/amup.9788323237945
Number of pages 266
Number of publishing sheets 18,50
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up