Language
Mobile navigation Home page

Studia Romanica Posnaniensia 49/1. Nuevos imaginarios urbanos en la narrativa hispanohablante contemporánea.

Open Access Open Access
PLN 18.00
Digital version
Platform: PRESSto

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo romańskie i historię języków romańskich, problemy akwizycji języków romańskich, badania nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, teorię tłumaczenia. Wreszcie, często podejmowanym ostatnio zagadnieniem są badania kulturowe, skupione na prezentacji dorobku intelektualnego i duchowego krajów, w których używane są języki romańskie. Podejmowane tematy mają mieć w założeniu charakter bardziej teoretyczny i badawczy niż opisowy lub stricte faktograficzny.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Kontakt: annas@amu.edu.pl

The thematic scope of the journal includes: Romance linguistics and the history of Romance languages, acquisition of Romance languages, research on the literature of Romance-speaking regions, and translation theory. Finally, an issue of frequent recent interest has been cultural research, focused on the presentation of the intellectual and spiritual achievements of the countries where Romance languages are spoken. The topics undertaken are supposed to be more theoretical and research-oriented rather than descriptive or strictly factual.

Articles are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0)
as well as another language version of this license or any later version published by Creative Commons.

Contact: annas@amu.edu.pl

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Romanica Posnaniensia 49/1. Nuevos imaginarios urbanos en la narrativa hispanohablante contemporánea.
Detailed information
Publication Version printed, e-book
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 0137-2475; e-ISSN: 2084-4158
DOI 10.14746/strop
Number of pages 98
Number of publishing sheets 6,13
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up