Language
Mobile navigation Home page

Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet. Obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Zaprezentowana w monografii kwestia doświadczania problemów alkoholowych przez kobiety jest obszarem atrakcyjnym poznawczo i badawczo. Osią tematyczną jest tu kobiecy problem alkoholowy, usytuowany w kontekście teoretycznym, jakim uczyniono teorie problemów społecznych, zilustrowany wynikami badań własnych (diagnostyczno-weryfikacyjnych). Całość dopełnia opis form działań podejmowanych w Polsce w obliczu problemu alkoholowego, z zaakcentowaniem ulokowania w nim kobiet i wspierania ich w procesie wychodzenia przez nie z uzależnienia alkoholowego, z ukazaniem realiów w tym zakresie w polskiej rzeczywistości, jak i szans optymalizowania tego procesu.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
PROBLEM ALKOHOLOWY I JEGO IDENTYFIKACJA NA TLE TEORII PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
1.1. Teorie problemów społecznych jako kontekst teoretyczny dla rozważań wokół kwestii alkoholowej
1.2. Społeczny wymiar problemu alkoholowego (przejawy, dynamika, konsekwencje)
1.3. Indywidualny wymiar doświadczeń alkoholowych – jednostka w roli alkoholika

ROZDZIAŁ II
ZAGROŻENIE PROBLEMEM ALKOHOLOWYM W DOŚWIADCZENIACH WSPÓŁCZESNYCH KOBIET – KONTEKSTY INTERWENCJI SPOŁECZNEJ
2.1. Kobiecy problem alkoholowy i jego następstwa wymagające interwencji społecznej
2.2. Specyfika kobiecego używania, nadużywania, uzależniania się i uzależnienia od alkoholu – aspekty biologiczne, psychologiczne i społeczno-kulturowe
2.3. Państwo i jego instytucje wobec problemu alkoholowego kobiet

ROZDZIAŁ III
ROZSTRZYGNIĘCIA METODOLOGICZNE AUTORSKIEGO PROJEKTU BADAŃ NAD PRÓBAMI PODMIOTOWEGO I INSTYTUCJONALNEGO ROZWIĄZYWANIA KOBIECEGO PROBLEMU ALKOHOLOWEGO W POZNANIU
3.1. Problem alkoholowy kobiet w interdyscyplinarnym polu badawczym
3.2. Założenia własnego projektu badawczego
3.3. Opis procedury badawczej i jej realizacji

ROZDZIAŁ IV
POZNAŃ JAKO PRZESTRZEŃ INICJOWANIA PRÓB ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU ALKOHOLOWEGO KOBIET – WYNIKI BADANIA MONOGRAFICZNEGO
4.1. Poznańskie środowisko społeczne – szanse i zagrożenia witalne jego mieszkańców
4.2. Wielkomiejskość jako czynnik ryzyka wystąpienia problemów alkoholowych
4.3. Kobiety z problemem alkoholowym w polu zainteresowania instytucji wsparcia w Poznaniu
4.4. Problem alkoholowy poznanianek w opiniach wybranych przedstawicieli służb społecznych

ROZDZIAŁ V
PROBLEM ALKOHOLOWY W DOŚWIADCZENIU MIESZKANEK POZNANIA – ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SONDAŻOWEGO
5.1. Charakterystyka badanych kobiet i ich sytuacji życiowej
5.2. Na kontinuum od inicjacji alkoholowej, używania, nadużywania i uzależnienia od alkoholu po terapię – w relacjach respondentek
5.3. Społeczny kontekst problemu alkoholowego (w różnych jego fazach) i procesu zdrowienia w doświadczeniu badanych kobiet
5.4. Podsumowanie wyników badań

ROZDZIAŁ VI
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE KOBIETY W PROCESIE WYCHODZENIA Z UZALEŻNIENIA ALKOHOLOWEGO - REALIA I SZANSE ICH OPTYMALIZOWANIA
6.1. Wsparcie społeczne w sytuacji (nie tylko kobiecego) uzależnienia alkoholowego w polskiej rzeczywistości i jego determinanty
6.2. Profesje pomocowe na rzecz rozwiązywania problemu alkoholowego i jego konsekwencji – postulaty

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SOCIAL DIMENSION OF ALCOHOL PROBLEM AMONG WOMEN. DESCRIPTION AND INSTITUTIONAL REACTIONS IN AN URBAN ENVIRONMENT (Summary)

The issue of women's alcohol problems is an interesting area of cognitive and research interest. The thematic axis is a feminine alcohol problem, which was located in the theoretical context – the theories of social problems and illustrated by the results of diagnostic and verification research. The description is enriched by an overview of the forms of supporting women in the process of their recovery – the realities in Poland and the possibilities of their optimization.

Write Your Own Review
You're reviewing:Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet. Obraz i instytucjonalne reakcje środowiska wielkomiejskiego
Detailed information
Publication Version e-book, open access
Language polski
Title (EN) Social dimension of alcohol problem among women. Description and institutional reactionsin an urban environment
Type of publication Monografia
Edition I (2017)
Series 0083-4254
ISBN 978-83-232-4301-4 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323243014
Number of pages 350
Sign up