Language
Mobile navigation Home page

RAPORT z monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Celem badań było rozpoznanie, zmapowanie, opisanie sytuacji pracowników i pracownic na stanowiskach naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych w UAM pod względem (nie)równości społecznych. Główne kategorie owych (nie)równości w tym badaniu to: płeć, dystrybucja władzy i uznania oraz sytuacja rodzinna. Pod uwagę wzięto następujące aspekty: warunki pracy – rekrutacje i awanse, biografię osób badanych, kulturę organizacji i środowiska pracy, przejawy mobbingu, mikroagresji, molestowania, szkolenia, godzenie życia zawodowego z prywatnym. Analiza wypowiedzi osób zatrudnionych w UAM zebranych za pośrednictwem ankiety stanowiła podstawę opracowania wniosków i rekomendacji dla władz rektorskich oraz wydziałowych. Nadrzędny cel, który chcemy osiągnąć, to Uniwersytet, w którym kobiety i mężczyźni, w całym spektrum różnorodności, będą mogli swobodnie podążać wybraną przez siebie ścieżką rozwoju naukowego, będą mieli równe szanse rozwoju i w równym stopniu będą uczestniczyć we wspólnocie uniwersyteckiej.

I. Cel badania, procedura badania, charakterystyka osób badanych, sposób prezentacji materiału empirycznego, zespół badawczy

II. Społeczne, kulturowe i organizacyjne uwarunkowania stopnia implementacji reguł polityki równościowej (zasad równego traktowania) w opiniach pracowników UAM

Część pierwsza: Struktura zatrudnienia na poszczególnych wydziałach UAM – analiza danych zastanych
Część druga: Warunki pracy – rekrutacja i awanse
Część trzecia: Biografia
Część czwarta: Kultura organizacji i środowisko pracy – równość płci
Część piąta: Mobbing, molestowanie, mikroagresje
Część szósta: Szkolenia
Część siódma: Godzenie pracy z życiem prywatnym i rodzinnym

III. Wnioski i rekomendacje
Rekomendacje ogólne z poziomu kultury organizacji pracy

Summary: Report on monitoring working conditions and equal treatment at Adam Mickiewicz University

The aim of the survey was to identify, map out and describe the situation of male and female university staff in research, research-and-teaching, and teaching-only positions at Adam Mickiewicz University in terms of social (in)equality. The main dimensions of social (in)equality in this survey are: gender, distribution of power and recognition, and family situation. The following aspects were taken into account: working conditions (recruitment and promotion), the biographies of respondents, the culture of the organisation and of the working environment, manifestations of mobbing, microaggression, harassment, training, and reconciling professional and private life. Opinions expressed by staff at Adam Mickiewicz University were collected by means of a questionnaire, which provided the basis for drawing up conclusions and recommendations for the University authorities and faculties’ heads. The ultimate objective we want to achieve is a university where women and men, across the spectrum of diversity, will be free to pursue the academic path of their choice, have equal opportunities to develop and participate equally in the university community.

Write Your Own Review
You're reviewing:RAPORT z monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) REPORT on monitoring working conditions and equal treatment at Adam Mickiewicz University
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4023-5 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323240235
Number of pages 62
Sign up