Language
Mobile navigation Home page

Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni

PLN 16.00

Tom dedykowany XV Kongresowi Slawistów (20–27 sierpnia 2013 roku,  Mińsk) – powstał w kręgu członków Komisji Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi Międzynarodowego Komitetu Slawistów.

Autorzy publikowanych prac podejmowali kwestie geokulturowe w wymiarze globalnym (relacje słowiańsko-azjatyckie), etnokulturowe, ideologiczne i polityczne związane z miejscem i rolą Rosji w Europie i wobec świata słowiańskiego, kwestie rewizji relacji geopolitycznych i kulturowych w Europie Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego doby postkomunizmu, zagadnienia metodologiczne i empiryczne badań geokulturowych, lokalizacji w kulturze, topologii literackiej, a także ich znaczenia w obrębie narodowych kanonów kultury, kod biblijny w symbolicznym definiowaniu przestrzeni wschodnio- i południowosłowiańskiej, geopoetykę miast (Triestu i Kijowa), relacje pomiędzy mitem a przestrzenią w twórczości Danieli Hodrovej i Miloša Urbana, geokulturowy wymiar chorwackich narracji kulinarnych.  

Zgromadzone w tomie publikacje są wyrazem współczesnych badań metodologicznych i empirycznych, zorientowanych na problemy transformacji i rewaloryzacji kręgów kulturowych, kartografowania kultury i badań nad terytorialnym aspektem przemian tożsamości literatur i kultur krajów słowiańskich.

The book Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni [Spatial Codes o f Texts and Narrative Codes of Space] is dedicated to the 15th International Congress of Slavists that will take place on August 17-24 in Minsk. This book was created by the members of the Commission for Comparative Studies of Slavic Literatures of the International Committee of Slavists. The authors of the published articles took up global geocultural issues (Slavic-Asian relations) as well as ethnocultural, ideological and political topics related to Russia's place and role in Europe and the Slavic world, revision of geopolitical and cultural relations in post-communist Central Europe, methodological and empirical aspects of geocultural studies as well as their importance for national cultural canons and the importance of the biblical code for defining Eastern and Southern Slavic space symbolically, the geopoetics of cities (Trieste and Kiev), the relationship between myth and space in Daniela Hodrova's and MiloS Urban's works, and the geocultural dimension of Croatian culinary narratives.
The articles collected in this volume are an expression of contemporary methodological and empirical research which is focused on the issues of transformation and reassessment of cultural circles as well as the cartography of culture and studies oriented towards the territorial aspect of changes in the identity of literatures and cultures of Slavic countries.
Spis treści
(Size: 121.2 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Słowiańska nr 31
ISSN 1429-7612
ISBN 978-83-232-2595-9
Number of pages 308
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up