Language
Mobile navigation Home page

Między apokalipsą a melancholią. Ołeś Ulianenko – twórczość, konteksty, wspomnienia

PLN 45.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Autorzy proponują przeanalizowanie wybranych aspektów życia i twórczości prozatorskiej wybitnego współczesnego pisarza ukraińskiego – Ołesia Ulianenki (1962–2010) w ukraińskim i bułgarskim kontekście historycznoliterackim oraz w świetle najnowszych teorii literaturoznawczych.

W opracowaniu Monografii wzięli udział badacze zarówno z Polski, jak i Ukrainy, w tym Jarosław Poliszczuk, Marzanna Kuczyńska, Oksana Puchońska, Anna Horniatko-Szumiłowicz, Przemysław Lis-Markiewicz. Zasadniczy trzon Monografii stanowią teksty naukowe poruszające istotne aspekty twórczej spuścizny Ołesia Ulianenki.

Częścią Monografii jest Aneks zawierający trzy teksty wspomnieniowe autorstwa Mychajła Słaboszpyckiego, Pawła Wolwacza oraz Ihora Ostrowskiego, przetłumaczone na język polski. Ostatni z zaprezentowanych tekstów wspomnieniowych został opublikowany po raz pierwszy. Wspomnienia rysują portret Ulianenki jako twórcy nietuzinkowego, całkowicie oddanego procesowi tworzenia i jednocześnie jako człowieka wyalienowanego, uwikłanego w arcytrudną rzeczywistość okresu przełomu lat 80. i 90. XX w. na Ukrainie, którym do końca targały głębokie rozterki egzystencjalne i dylematy moralne.

Dzięki uprzejmości Myrosława Słaboszpyckiego Monografia mieści wybrane zdjęcia Ołesia Ulianenki, zarówno z jego dzieciństwa, młodości, jak i dojrzałego okresu życia aż do przedwczesnej śmierci.

Słowem wstępu

Część I. Twórczość, konteksty

Jarosław Poliszczuk
Apokalipsa i melancholia

Anna Horniatko-Szumiłowicz
„І chcę uczynić to… Zabić – wstąpiwszy w miłosierdzie...” . Przyczynek do rozważań o czułości wbrew okrucieństwu w „małej prozie” Оłesia Ulianenki

Oksana Puchonska
Trauma totalitarnej świadomości w powieści Ołesia Ulianenki Stalinka

Przemysław Lis-Markiewicz
Powieść Kwiaty Sodomy Ołesia Ulianenki jako przykład ukraińskiej prozy noir

Marzanna Kuczyńska
Słowiański noir – wariant bułgarski w porównaniu z ukraińskim

Część II. Wspomnienia

Mychajło Słaboszpycki
Heros w wirze ekstremum. Ołeś Ulianenko (tłum. Anna Horniatko-Szumiłowicz, Marzanna Kuczyńska)

Pawło Wolwacz (Pavlo Volvach)
Ulasza (tłum. Przemysław Lis-Markiewicz)

Ihor Ostrowski
Buk (tłum. Przemysław Lis-Markiewicz)

Bibliografia Ołesia Ulianenki (opr. Jarosław Poliszczuk, Oksana Puchonska)

Biogramy autorów i postaci znaczących w ulianenkoznawstwie

Spis fotografii

The monograph Between Apocalypse and Melancholy. Oles Ulianenko - Writings, Contexts, Memories offers an analysis of selected aspects of the life and prose works of Oles Ulianenko (1962-2010), an outstanding contemporary Ukrainian writer, in the Ukrainian and Bulgarian historical and literary contexts and in the light of the latest literary theories.

The monograph was written by scholars from both Poland and Ukraine, including Yaroslav Polishchuk, Marzanna Kuczynska, Oksana Puchonska, Anna Horniatko-Szumilowicz, and Przemyslaw Lis-Markiewicz. The core of the monograph consists of scholarly texts dealing with key aspects of Oles Ulianenko's creative legacy.

The monograph also has an appendix containing three memoirs written by: Mykhailo Slaboshpytskyi, Pavel Wolwacz and Ihor Ostrowski, translated into Polish. It is worth noting that the last of the presented memoirs is being published for the first time. The memoirs paint a portrait of Ulianenko as an unconventional artist, completely devoted to the process of creation, and at the same time as an alienated man entangled in the extremely difficult Ukrainian reality of the late 1980s and early 1990s; a man who till the end was tormented by deep existential issues and moral dilemmas.

Courtesy of Myroslav Slaboshpytskyi, the monograph contains selected photographs of Oles Ulianenko, from his childhood, youth, and adult life, right until his premature death.

Write Your Own Review
You're reviewing:Między apokalipsą a melancholią. Ołeś Ulianenko – twórczość, konteksty, wspomnienia
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Między apokalipsą a melancholią. Oleś Ulianenko – Twórczość, Konteksty, Wspomnienia
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4180-5
DOI 10.14746/amup.9788323241812
Number of pages 268
Number of publishing sheets 15,75
Format [cm] 15,6 x 22,5
Type of binding paperback
Sign up