Language
Mobile navigation Home page

Metodologiczne vademecum badacza pedagoga

Praca jest przewodnikiem przeznaczonym dla osób podejmujących i prowadzących badania pedagogiczne bądź jako licencjaci, magistranci, doktoranci, a nawet habilitanci, bądź też jako badacze mający ambicję uprawiania pedagogiki według reguł obowiązujących w tej dyscyplinie jako nauce społecznej. Początkowa część pracy wprowadza czytelnika w pedagogikę jako naukę, zasady i reguły jej budowania oraz uprawiania. W kolejnych jej częściach autor stara się systematycznie prowadzić czytelnika przez wszystkie czynności składające się na proces badawczy w pedagogice, poczynając od wyboru tematu badań, przez kolejne etapy postępowania badawczego, takie jak: ustalenie celów badań, formułowanie problemów i hipotez badawczych, przygotowanie narzędzi do badań, ich planowanie i realizacja, opracowywanie zebranego materiału badawczego i analizowanie wyników badań, wreszcie kończąc na redagowaniu raportu z nich, a więc rozprawy naukowej zamykającej cały proces badawczy. Książka nie jest jeszcze jednym podręcznikiem metodologii pedagogiki, lecz zbiorem rad i wskazówek, jak krok po kroku, mentalnie i praktycznie realizować poszczególne etapy procesu badawczego w pedagogice. Założeniem przyświecającym pracy jest nieuleganie żadnym jednostronnym kierunkom lub tendencjom w metodologii pedagogiki, a zarazem uwzględnianie tych koncepcji, które są w niej uznawane i stosowane, jak na przykład koncepcje badań ilościowych i jakościowych.

Do Czytelnika

Podziękowania

1. O PEDAGOGICE I BADANIACH PEDAGOGICZNYCH
Uwagi wstępne
1.1 Co to znaczy uprawiać naukę?
1.2 Sens badań naukowych
1.3 Miejsce pedagogiki w systemie nauk
1.4. Wkroczenie na grunt pedagogiki
1.5 Narzędzia myślenia badacza pedagoga
1.6 Poziomy budowania wiedzy naukowej
Zakończenie
Wskazówki bibliograficzne

2. TEMAT BADAŃ, JEGO WYBÓR I FORMUŁOWANIE
Uwagi wstępne
2.1 Czym jest temat badań?
2.2 Znaczenie wyboru tematu
2.3 Zasady trafnego wyboru tematu badań
2.4 Dokonywanie wyboru tematu badań. Formułowanie tytułu rozprawy
Zakończenie
Wskazówki bibliograficzne

3. OKREŚLANIE CELÓW BADAŃ
Uwagi wstępne
3.1 Miejsce celów w racjonalnym myśleniu i działaniu
3.2 Co to są cele badań?
3.3 Miejsce i rola celów w koncepcji badań
3.4 Badanie bez celów? O badaniach jakościowych
3.5 Sposoby i zasady formułowania celów badań
3.6 Procedura określania i formułowania celów badań w pedagogice
Zakończenie
Wskazówki bibliograficzne

4. FORMUŁOWANIE PROBLEMÓW I HIPOTEZ BADAWCZYCH
Uwagi wstępne
4.1 Miejsce problemów i hipotez w koncepcji badań
4.2 Czym są problemy i hipotezy w badaniach pedagogicznych?
4.3 Rola problemów i hipotez badawczych w myśleniu heurystycznym
4.4 Procedura formułowania problemów i hipotez badawczych
Zakończenie
Wskazówki bibliograficzne

5. WYŁANIANIE ZMIENNYCH I DOBÓR WSKAŹNIKÓW
Uwagi wstępne
5.1 Znaczenie konkretyzacji w badaniach empirycznych
5.2 Zmienne i ich ogólna charakterystyka
5.3 Zmienne i ich rola w badaniach pedagogicznych
5.4 Procedura wyłaniania zmiennych
5.5 Wskaźniki i ich zastosowanie
5.6 Operacyjna klasyfikacja wskaźników w badaniach pedagogicznych
5.7 Procedura doboru wskaźników do zmiennych
5.8 Karty celów i ich sporządzanie
Zakończenie
Wskazówki bibliograficzne

6. PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI DO BADAŃ
Uwagi wstępne
6.1 Co to jest narzędzie do badań?
6.2 O projektowaniu narzędzia badawczego
6.3 Narzędzia do badań i ich dobór
6.4 Od techniki i metody do narzędzia badawczego
6.4.1 Technika obserwacyjna
6.4.2 Technika indagacyjna
6.4.3 Technika zadaniowa
6.4.4 Technika projekcyjna
6.4.5 Technika analityczna
6.5 Sporządzanie (opracowywanie) narzędzia do badań
Zakończenie
Wskazówki bibliograficzne

7. PLANOWANIE I ORGANIZACJA BADAŃ
Uwagi wstępne
7.1 Rodzaje badań pedagogicznych i zasady ich wyboru
7.2 Planowanie i organizacja różnych rodzajów badań pedagogicznych
7.2.1 Planowanie i organizacja badań opisowych
7.2.2 Planowanie i organizacja badań zależnościowych
7.2.3 Planowanie i organizacja badań opisowo-zależnościowych
7.2.4 Planowanie i organizacja badań praktycznych
7.2.5 Planowanie i organizacja badań jakościowych
Zakończenie
Wskazówki bibliograficzne

8. PROWADZENIE BADAŃ (GROMADZENIE DANYCH)
Uwagi wstępne
8.1. Ogólne zasady prowadzenia badań pedagogicznych
8.2. Rodzaje czynności badawczych i ich realizacja
8.2.1. Prowadzenie obserwacji
8.2.2 Prowadzenie badań indagacyjnych
8.2.3 Prowadzenie badań z zastosowaniem techniki zadaniowej
8.2.4 Prowadzenie badań z zastosowaniem techniki projekcyjnej
8.2.5 Prowadzenie badań z zastosowaniem techniki analitycznej
8.2.6 Analizowanie materiału w badaniach jakościowych
8.2.7 Analizowanie materiału w badaniach ilościowych
Zakończenie
Wskazówki bibliograficzne

9. OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ
Uwagi wstępne
9.1 Znaczenie opracowania wyników badań
9.2 Na czym polega opracowanie wyników badań?
9.3 Procedura ilościowego opracowywania materiału badawczego
9.4 Opracowanie wyników badań jakościowych
Zakończenie
Wskazówki bibliograficzne

10. ANALIZOWANIE WYNIKÓW BADAŃ
Uwagi wstępne
10.1 Na czym polega analiza wyników badań?
10.2 Wnioski, do jakich może prowadzić analiza wyników badań
10.3 Analiza ilościowa materiału badawczego. Poszukiwanie zależności między zmiennymi
Zakończenie
Wskazówki bibliograficzne

11. PROJEKTOWANIE STRUKTURY ROZPRAWY/RAPORTU Z BADAŃ
Uwagi wstępne
11.1 Czym jest i jaką funkcję spełnia konspekt rozprawy/raportu z badań?
11.2 Ogólny schemat struktury rozprawy/raportu z badań
11.3 Stopień dokładności w projektowaniu struktury rozprawy/raportu z badań
11.4 Na czym polega sporządzanie konspektu rozprawy/raportu z badań?
11.5 Projektowanie rozdziałów poszczególnych części rozprawy/raportu z badań
11.5.1 Projektowanie rozdziałów wprowadzających w literaturę przedmiotu
11.5.2 Projektowanie rozdziałów wprowadzających w tematykę badań
11.5.3 Projektowanie struktury rozdziału wprowadzającego w warsztat badawczy
11.5.4 Projektowanie rozdziałów przedstawiających wyniki badań własnych
Zakończenie

12. PRACA REDAKCYJNA NAD TEKSTEM ROZPRAWY (RAPORTU Z BADAŃ)
Uwagi wstępne
12.1 Ogólne zasady pisarstwa naukowego
12.1.1 Zasady poprawnego formułowania treści. Wywód i jego stosowanie
12.1.2 Zasady formalne pisarstwa naukowego
12.2 Przygotowanie się do pracy redakcyjnej nad tekstem
12.3 Redagowanie tekstu rozprawy
12.3.1 Redagowanie tekstu otwierającego rozprawę
12.3.2 Redagowanie rozdziałów wprowadzających w literaturę przedmiotu rozprawy
12.3.3 Redagowanie części rozprawy wprowadzającej w metodologię badań własnych
12.3.4 Redagowanie poszczególnych podrozdziałów przedstawiających metodologię badań własnych
12.3.5 Redagowanie rozdziałów przedstawiających wyniki badań
12.3.6 Redagowanie tekstów zamykających rozprawę

Zakończenie

Wskazówki bibliograficzne

Spis treści
(Size: 115.3 KB)
Do Czytelnika
(Size: 112.5 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Metodologiczne vademecum badacza pedagoga
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I (dodruk II 2018)
ISBN 978-83-232-3289-6
Number of pages 288
Number of publishing sheets 25,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up