Language
Mobile navigation Home page

"Marząc wielki, śniąc potężny…". Aspekty narracyjne współczesnej rosyjskiej polityki językowej

PLN 30.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Praca stanowi analizę oraz interpretację aspektów narracyjnych polityki językowej, którą kreują i promują współcześnie rosyjskie władze federalne. W książce zawarto rekonstrukcję poglądów dotyczących języka rosyjskiego, jego statusu, kondycji oraz stosunku do innych języków, jakie publicznie przedkładają kluczowi reprezentanci państwa rosyjskiego, w tym w szczególności prezydent FR. Studiując oraz charakteryzując te poglądy, starano się rozstrzygnąć, jaką wizję świata w sobie zawierają, a także jaki rodzaj aktywności wspólnotowej sugerują. Uwagę koncentrowano również na kwestii, w jaki sposób przedstawiane zjawiska narracyjne pozostają zakotwiczone w określonych tradycjach postrzegania, definiowania, ukazywania oraz kontroli zagadnień językowych przez państwo rosyjskie.

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Studia nad politykami językowymi jako przestrzeń konkurencji interdyscyplinarnej

1. Dominacja ujęć socjolingwistycznych i ich krytyka
2. Zróżnicowanie przestrzeni studiów nad politykami językowymi
3. Polityki językowe jako przedmiot socjologii języka
4. Polityki językowe jako przedmiot nauk o polityce
a. Polityki językowe w perspektywie normatywnych studiów z zakresu teorii polityki
b. Polityki językowe w perspektywie instytucjonalizmu historycznego
5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II
Rosyjskie tradycje narracyjne w zakresie polityki językowej – czasy imperium Romanowów

1. Kreacja ruszczyzny jako języka Imperium Rosyjskiego
2. Narracja etnolingwistyczna w przestrzeni literatury rosyjskiej XIX stulecia
3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ III
Rosyjskie tradycje narracyjne w zakresie polityki językowej – czasy Rosji Radzieckiej i ZSRR

1. Status ideologiczny wymiaru narracyjnego polityki językowej w Rosji Radzieckiej i w ZSRR do drugiej połowy lat 30. XX wieku
2. Status ideologiczny wymiaru narracyjnego polityki językowej w ZSRR od drugiej połowy lat 30. XX wieku do roku 1991
3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV
Prezydent Federacji Rosyjskiej jako kreator narracji w zakresie polityki językowej

1. Konstruowanie prezydenckiej narracji politycznojęzykowej
2. Ewolucja federalnych organów konsultacyjno-doradczych do spraw języka rosyjskiego
3. Posiedzenia Rady ds. Języka Rosyjskiego przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej
4. Prezydenckie dokumenty programowe w zakresie polityki językowej
5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ V
Prezydent Federacji Rosyjskiej jako promotor narracji w zakresie polityki językowej

1. Główne kanały promocji prezydenckiej narracji politycznojęzykowej
2. Doroczne orędzia prezydenta Federacji Rosyjskiej
3. „Linia bezpośrednia z Władimirem Putinem”
4. Coroczna Wielka Konferencja Prasowa Prezydenta Federacji Rosyjskiej dla dziennikarzy rosyjskich i zagranicznych
5. Fundacja „Russkij Mir”
6. Prezydent Federacji Rosyjskiej jako promotor Dnia Języka Rosyjskiego
7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ VI
Narracja w zakresie polityki językowej w ustawodawstwie federalnym

1. Kluczowe dokumenty normatywne określające priorytety polityki językowej w Federacji Rosyjskiej
2. Konstytucja Federacji Rosyjskiej (art. 68-69)
3. Ustawa o językach narodów Federacji Rosyjskiej
4. Ustawa o języku państwowym Federacji Rosyjskiej
5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ VII
Narracja politycznojęzykowa w federalnej debacie parlamentarnej
1. Duma Państwowa i Rada Federacji wobec węzłowych aspektów rosyjskiej narracji politycznojęzykowej
2. Ewolucja parlamentarnej narracji politycznojęzykowej w Federacji Rosyjskiej do roku 2005
3. Ewolucja parlamentarnej narracji politycznojęzykowej w Federacji Rosyjskiej po roku 2005
4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz wybranych skrótów
Indeks osób
Summary Mechta o velikom, zhazhda moguchevo… Narrative aspects of the contemporary
Russian language policy

The work attempts to analyse and interpret narrative aspects of language policy created and promoted by the Russian federal authorities since 1991. It exposes views on the Russian language, its status, condition, and relation to other languages, shared by the Russian key national representatives, especially by the Russian Federation president. Studying and characterising these views, the author seeks to answer what kind of world-view they include and what type of collective activity they suggest. He also focuses on how the current federal ideological schemes remain anchored in certain traditions of perceiving, defining, displaying, and managing language issues by the Russian state.

Write Your Own Review
You're reviewing:"Marząc wielki, śniąc potężny…". Aspekty narracyjne współczesnej rosyjskiej polityki językowej
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Mechta o velikom, zhazhda moguchevo… Narrative aspects of the contemporary Russian language policy
Type of publication Monografia
Edition I
Series Nauki Polityczne nr 25
ISSN 0137-141X
ISBN 978-83-232-3881-2
DOI 10.14746/amup.9788323238829
Number of pages 402
Number of publishing sheets 31,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up