Language
Mobile navigation Home page

Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 83-232-1681-9
  • Category: OUTLET, Law
  • Year of publication: 2006
PLN 17.00

Praca poświęcona jest konstytucyjnej koncepcji aktu prawa wewnętrznego, tj. aktu prawa, o którym mowa w art. 93 Konstytucji RP z 1997 r. To ujęcie przedmiotu badań w szerszym kontekście piśmiennictwa prawniczego i judykatury sprawia, że autor odnosi się do aktu prawa wewnętrznego jako jedności prawa, myśli o prawie i praktyki stosowania prawa. Celem pracy jest "rekonstrukcja" koncepcji aktów prawa wewnętrznego, jaka wyraziła się w postanowieniach Konstytucji, głównie jej art. 93, lecz także widoczna w doktrynie prawa i orzecznictwa sądowym. Monografia uwzględnia w szerokim zakresie orzecznictwo organów sądowych, a także praktykę legislacyjną.

The analysis conducted in this dissertation of the views of the legal doctrine, legislation of Polish courts and selected acts of internallaw issued after the Constitution was ratified, gives foundations the basis to formulate several general conclusions. First, there is no precision in the acts of Art. 93 of the Constitution which does not cause in practice some unfavourable phenomena of the legal system, activity of public administration organs in such a degree that novelisation of the main law of the country would be necessary. On the other hand, the doubts raised as to these regulations can be successfully dispersed through interpretation. Second, the legislator's aim to restrict the limitations of the role of internal normative acts in the formation of the system and legalorder. Third, internal normative acts are not, as was the case in the Polish People's Republic, a real threat to the laws of an individual.

Wykaz skrótów

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Podstawowe założenia koncepcji źródeł prawa w Konstytucji RP

ROZDZIAŁ II. Pojęcie aktu normatywnego
1. Pojęcie aktu normatywnego w polskich tekstach prawnych
2. Sposoby pojmowania aktu normatywnego w polskiej literaturze prawniczej oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

ROZDZIAŁ III. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w polskiej literaturze prawniczej przed uchwaleniem Konstytucji RP
1. Wprowadzenie
2. Charakter prawny aktu prawa wewnętrznego
3. Adresaci norm aktu prawa wewnętrznego
4. Przedmiot regulacji aktu prawa wewnętrznego
5. Podstawa prawna aktu prawa wewnętrznego
6. Ogłaszanie aktu prawa wewnętrznego
7. Kontrola legalności aktu prawa wewnętrznego

ROZDZIAŁ IV. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego przed uchwaleniem Konstytucji RP
1. Wprowadzenie
2. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w orzecznictwie Sądu Najwyższego
3. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w orzecznictwie Naczelnego Sądu      Administracyjnego
4. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
5. Wnioski

ROZDZIAŁ V. Charakterystyka aktu prawa wewnętrznego na podstawie przepisów Konstytucji RP
1. Wprowadzenie
2. Formy aktu prawa wewnętrznego
3. Podmioty kompetentne do wydawania aktu prawa wewnętrznego
4. Przedmiot regulacji i adresaci norm aktu prawa wewnętrznego
5. Podstawa prawna aktu prawa wewnętrznego
6. Przekazywanie kompetencji do wydawania aktu prawa wewnętrznego
7. Zakaz wydawania decyzji na podstawie aktu prawa wewnętrznego
8. Kontrola zgodności aktu prawa wewnętrznego z powszechnie obowiązującym      prawem
9. Ogłaszanie aktu prawa wewnętrznego

ROZDZIAŁ VI. Charakterystyka aktu prawa wewnętrznego na przykładzie wydanych po wejściu w życie Konstytucji RP uchwał Rady Ministrów oraz wybranych zarządzeń
1. Przedmiot badań
2. Charakterystyka uchwał Rady Ministrów wydanych po wejściu w życie Konstytucji      RP
3. Charakterystyka wybranych zarządzeń wydanych po wejściu w życie Konstytucji      RP
4. Wnioski

Zakończenie

Tabele z wynikami badań

Wykaz analizowanych uchwał i zarządzeń

Wykaz powoływanych tekstów prawnych

Wykaz powoływanych orzeczeń

Wykaz powoływanej literatury

The Concept of Internal Nonnative Ad in the Constitution of the Republic of Poland (Summary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The Concept of Internal Normative Act in the Constitution of the Republic of Poland
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 159
ISSN 0083-4262
ISBN 83-232-1681-9
Number of pages 178
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17, 0 x 24, 0
Type of binding paperback
Sign up