Language
Mobile navigation Home page

Kolory w języku i kulturze bułgarskiej

PLN 33.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

W monografii rozpatrywane jest nazewnictwo kolorów we współczesnym języku bułgarskim we wszystkich możliwych aspektach. Autorskie dociekania skupiają się na pochodzeniu poszczególnych nazw, a następnie analizie ich udziału w tworzeniu antoponimów, toponimów, chrematonimów i fitonimów. Ukazana są również ta część frazeologii, której istotnym składnikiem z punktu widzenia semantyki są nazwy kolorów. Uzupełnienie językoznawczych analiz stanowi prezentacja nazw kolorów utrwalonych w tekstach ważnych z punktu widzenia historii języka bułgarskiego oraz w twórczości ludowej, a także badania konotacji, jakie wywoływały nazwy kolorów, czyli ustalenie ich znaczenia symbolicznego.

Wstęp

Rozdział I
Jak nazwać kolor?

Rozdział II
Kolory w służbie onomastyki
2.1. Nazwy kolorów w bułgarskiej toponimii
2.1.1. Hydronimy
2.1.2. Oronimy
2.1.3. Ojkonimy
2.2. Antroponimy motywowane nazwami kolorów

Rozdział III
Kolory w ludowych nazwach roślin

Rozdział IV
Frazeologizmy zawierające nazwy kolorów

Rozdział V
Kolory w tekstach folklorystycznych

Rozdział VI
Kolory w nowobułgarskich dziełach literackich
6.1. „История славяноболгарская”
6.2. „Житие и страдания грешнаго Софрония”
6.3. „Втори видински сборник” Sofroniusza Wraczańskiego
6.4. „Рибен буквар” Petyra Berona

Rozdział VII
Współczesne nazwy kolorów

Rozdział VIII
Określenia kolorów w nazwach farb i lakierów

Zakończenie

Bibliografia

Summary (Colours in Bulgarian language and culture)

The monograph considers colour naming in modern Bulgarian in all its possible aspects. The author's inquiries focus on the origins of individual names, and then analyze their contribution to the formation of antonyms, toponyms, chrematonyms and phytonyms. She also presents that part of phraseology whose important component from the point of view of semantics are the names of colours. The linguistic analysis is complemented by a presentation of the names of colours preserved in texts important from the point of view of the history of the Bulgarian language and in folk creativity, as well as a study of the connotations which the names of colours evoke, i.e. the establishment of their symbolic meaning.

Write Your Own Review
You're reviewing:Kolory w języku i kulturze bułgarskiej
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Colours in Bulgarian language and culture
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Słowiańska nr 52
ISBN 978-83-232-4030-3
DOI 10.14746/amup.9788323240310
Number of pages 190
Number of publishing sheets 9,00
Type of binding paperback

Related Products

Sign up