Language
Mobile navigation Home page

Językoznawcze studia nad modalnością

PLN 34.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Językoznawcze studia nad modalnością są cyklem kilkunastu tekstów, które metodologicznie osadzone w nurcie językoznawczym przynoszą charakterystykę predykatywnych wyrażeń modalnych w polszczyźnie ogólnej i języku prawnym. Część z nich to materiał powstały współcześnie, w którym jest mowa o dotychczasowym stanie badań nad kategorią modalną, przydatności składni semantycznej tak w opisie modalności językoznawczej, jak i prawnej, czynnikach pozwalających lingwiście rozpoznać znaczenie deontycznych wykładników modalnych w ustawach, a także o sposobach uzasadniania dyrektywy normatywnej w Kodeksie prawa kanonicznego. Drugą część publikacji stanowią przedrukowane wcześniejsze artykuły autorki, będące ważnym punktem odniesienia dla współczesnych rozważań.

Od autorki

TEKSTY NAJNOWSZE

Modalność – podstawy, obszary badawcze, osiągnięcia, rewizje, kontynuacje

Wprowadzenie

1. Modalność – od logiki do językoznawstwa

2. Podstawowe definicje modalności gramatycznej

3. Zasięg modalności – kwestie dyskusyjne

4. Główne klasyfikacje modalności

5. Modalność w kontekście aktu mowy

6. Kategoria modalna w całościach ponadzdaniowych

7. Czasowniki i predykatywy modalne

8. Lingwistyczne badania nad modalnością w języku prawnym

Podsumowanie

Modalność językoznawcza i prawna – różne ujęcia, jedna metodologia badawcza

Wprowadzenie

1. Status modalności w językoznawstwie i prawoznawstwie

2. Wieloznaczność wykładników modalności intradyktalnej

2.1. Teksty polszczyzny ogólnej

2.2. Akty normatywne

3. Model syntaktyczny z podstawą znaczeniową. Składnia semantyczna

4. Językoznawcze badania nad semantyką wyrażeń modalnych

4.1. Teksty polszczyzny ogólnej

4.2. Akty normatywne w postaci ustaw

Podsumowanie

Kontekst ponadzdaniowy w badaniach nad modalnością w ustawach

Wprowadzenie

1. Kontekst wykładników modalności i jego granice w tekstach polszczyzny ogólnej

2. Kontekst w badaniach nad modalnością w języku prawnym

3. Ciąg wypowiedzeń i jego istota w językoznawczym opisie modalności prawnej

4. Lokalizacja struktur tworzących ciąg wypowiedzeń

5. Anaforyczne grupy nominalne z modalnym nomen

5.1. Składniki grupy nominalnej uwydatniające międzyzdaniowe nawiązanie

5.2. Sposoby rozbudowywania grupy nominalnej

Podsumowanie

Uzasadnienie dyrektywy prawodawczej w Kodeksie prawa kanonicznego.

Sposoby wyrażania

Wprowadzenie

1. Argumentacja w stanowieniu polskiego prawa

2. Językowe wykładniki prawodawczych uzasadnień

2.1. Lokalizacja konstrukcji syntaktycznych w Kodeksie prawa kanonicznego

2.2. Typy konstrukcji z uzasadnieniem decyzji prawodawcy

2.2.1. Wypowiedzenia złożone

2.2.2. Ciągi wypowiedzeń

2.2.3. Konstrukcje z przyimkiem

Podsumowanie

PUBLIKACJE SPRZED LAT

Czasownik móc we współczesnej prasie polskiej

Predykatywne wyrażenie modalne mieć w prasie polskiej

O deontycznym znaczeniu konstrukcji z czasownikiem musieć i z predykatywem należy

Z problemów modalności epistemicznej

O modalności w homiliach i przemówieniach Jana Pawła II

Bibliografia

Summary. Linguistic studies on modality

Linguistic Studies on Modality is a series of several texts, methodologically located in the linguistic trend, which highlights the characteristics of predicative modal expressions in general Polish and legal language. Some of these are contemporary materials, in which the current state of research on the modal category is discussed, along with the usefulness of semantic syntax both in the description of linguistic and legal modality, the factors allowing a linguist to recognise the meaning of deontic modal exponents in Acts, and also the ways of justifying a normative directive in the Code of Canon Law. The second part of the publication consists of reprints of the author's earlier articles, which are an important point of reference for contemporary considerations. 

Write Your Own Review
You're reviewing:Językoznawcze studia nad modalnością
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Linguistic studies on modality
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 235
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3990-1
DOI 10.14746/amup.9788323239918
Number of pages 245
Format [cm] 14,4 x 20,5
Type of binding paperback

Related Products

Sign up