Language
Mobile navigation Home page

Fizykalizm i ewolucjonizm w epistemologii znaturalizowanej

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka stanowi dogłębne studium epistemologii znaturalizowanej w jej dwóch odsłonach – fizykalistycznej i ewolucjonistycznej. Jest przy tym jedynym tak szczegółowym omówieniem epistemologii ewolucyjnej (zarówno jeśli chodzi o polską, jak i zagraniczną literaturę). Autorka stawia pytania o ontologiczne, metodologiczne i epistemologiczne podstawy omawianych przez nią stanowisk. Dowodzi (odwołując się nie tylko do filozoficznych rozważań, ale także wiedzy z obszaru neuronauk czy genetyki), że konstruktywizm biologiczno-kulturowy (program badawczy realizowany m.in. przez neuronaukę kulturową) jest współczesną, interdyscyplinarną kontynuacją programu epistemologii ewolucyjnej. Przystępny język, przejrzysta struktura i interdyscyplinarny charakter książki sprawiają, że może być ona interesującą lekturą dla szerokiego grona odbiorców

Wstęp

Rozdział I
Wprowadzenie do problematyki naturalizmu w epistemologii
1. Naturalizm i naturalizacja
2. Typologia naturalizmu
2.1. Płaszczyzna ontologiczna
2.2. Płaszczyzna epistemologiczna
2.3. Płaszczyzna metodologiczna
3. Co wyznacza granice naturalizacji?
4. Zagadnienia metaprzedmiotowe i przedmiotowe w epistemologii
5. Zarys historii procesu naturalizacji filozofii oraz debaty na temat jego granic

Rozdział II
Fizykalistyczna epistemologia znaturalizowana
1. Nurt fizykalistyczny w epistemologii znaturalizowanej
2. Zagadnienia metaprzedmiotowe w epistemologii fizykalistycznej
2.1. Aprioryzm a fizykalistyczna epistemologia znaturalizowana
2.2. Normatywność fizykalistycznej epistemologii znaturalizowanej?
2.3. Autonomia epistemologii
3. Wybrane problemy przedmiotowe w fizykalistycznej teorii poznania
3.1. Problem uzasadniania przekonań
3.2. Charakterystyka podmiotu poznającego
4. Granice naturalizacji teorii poznania z perspektywy nurtu fizykalistycznego

Rozdział III
Ewolucjonistyczna epistemologia znaturalizowana
1. Epistemologia ewolucyjna jako program badawczy
2. Krótka historia rozwoju epistemologii ewolucyjnej
3. Nurt ewolucjonistyczny w epistemologii znaturalizowanej
3. 1. Założenia nurtu ewolucjonistycznego na płaszczyźnie ontologicznej
3.2. Założenia nurtu ewolucjonistycznego na płaszczyźnie epistemologicznej
3.3. Założenia nurtu ewolucjonistycznego na płaszczyźnie metodologicznej
4. Zagadnienia metaprzedmiotowe w epistemologii ewolucyjnej
4.1. Aprioryzm a ewolucjonistyczna epistemologia znaturalizowana
4.2. Normatywność epistemologii ewolucyjnej
4.3. Autonomia teorii poznania z perspektywy epistemologii ewolucyjnej
5. Zagadnienia przedmiotowe w epistemologii ewolucyjnej
5.1. Kwestia uzasadniania przekonań
5.2. Charakterystyka podmiotu poznającego
6. Granice naturalizacji epistemologii z perspektywy nurtu ewolucjonistycznego


Rozdział IV
Konstruktywizm biologiczno-kulturowy jako interdyscyplinarna kontynuacja programu epistemologii ewolucyjnej
1. Empiryczne podstawy konstruktywizmu biologiczno-kulturowego
1.1. Nowe spojrzenie na geny – plastyczność genetyczna
1.2. Epigenetyka – plastyczność epigenetyczna
1.3. Rozwój neuronauk i plastyczność neuronalna
2. Charakterystyka podmiotu poznającego w konstruktywizmie biologiczno-kulturowym
3. Konstruktywizm biologiczno-kulturowy w perspektywie filozoficznej
3.1. Ontologiczne intuicje wynikające z założeń konstruktywizmu biologiczno-kulturowego
3.2. Wybrane wątki metodologiczne w perspektywie konstruktywizmu biologiczno-kulturowego
4. Epistemologiczne wnioski płynące z założeń i ustaleń konstruktywizmu biologiczno-kulturowego
4.1. Problemy aprioryzmu, normatywności i uzasadniania przekonań oraz autonomii w konstruktywistycznej epistemologii ewolucyjnej
4.2. Granice naturalizacji epistemologii a rozwój konstruktywizmu biologiczno-kulturowego

Zakończenie

Bibliografia

Summary
Physicalism and evolutionism in naturalized epistemology

The book is an in-depth study of naturalized epistemology in its two versions - physicalist and evolutionist. At the same time, it is the sole existing detailed discussion of evolutionary epistemology (as far as Polish and foreign literature is concerned). Malinowska asks about the ontological, methodological, and epistemological foundations of the positions she discusses. She argues (referring not only to philosophical discussions but also those in the field of neuroscience or genetics) that bio-cultural constructivism (a research program pursued by cultural neuroscience, among other fields) is a contemporary, interdisciplinary continuation of the evolutionary epistemology program. The book’s accessible language, clear structure and multidisciplinary nature make it an exciting read for a wide audience.

Write Your Own Review
You're reviewing:Fizykalizm i ewolucjonizm w epistemologii znaturalizowanej
Detailed information
Publication Version open access
Language polski
Title (EN) Physicalism and evolutionism in naturalized epistemology
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4133-1 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241331
Number of pages 300
Number of publishing sheets 15,50
Sign up