Language
Mobile navigation Home page

Ekonomika przestrzeni turystycznej. Zarys teorii

PLN 20.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka, która rewolucjonizuje gospodarowanie przestrzenią turystyczną.

Naukowym problemem pracy jest teoria ekonomiki przestrzeni turystycznej rozumiana jako teoria kreowania i kształtowania takiej przestrzeni. Inaczej niż w podażowym podejściu tradycyjnej urbanistyki, sedno problemu stanowi ustalenie w przestrzeni turystycznej bilansu równowagi występujących w niej popytowych i podażowych turystycznych składników. Pozwala to na kreowanie i kształtowanie zoptymalizowanej przestrzeni turystycznej w respekcie dla determinizmu walorystycznego oraz postulatu zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarki turystycznej. Metodologia ekonomiki przestrzeni turystycznej jest interdyscyplinarna. Syntezę spójnego zastosowania rozmaitych w ich genezie i funkcji metod do kreowania i kształtowania przestrzeni turystycznej stanowi model zintegrowanego planowania i projektowania operacyjnej podprzestrzeni recepcji turystów.

Praktycznym problemem pracy jest wskazanie możliwości zastosowania teorii ekonomiki przestrzeni turystycznej w inżynierii tej dyscypliny, w planowaniu i projektowaniu takiej przestrzeni. Dualna, naukowa i praktyczna użyteczność pracy czyni jej adresatami szerokie spektrum badaczy i dydaktyków nauki, studentów oraz praktyków gospodarowania przestrzenią turystyczną i gospodarowania w tej przestrzeni.

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać zewnętrzne zabrudzenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

A book that is revolutionising the management of tourist space.

A scientific problem of the thesis is the theory of the economics of the tourist space understood as the theory of the creation and formation of this space. Contrary to the supply approach of the traditional urban planning, the core of the problem is the determination of equilibrium in the tourist space between components representing tourism supply and demand. It enables the creation and formation of an optimised tourist space with respect to valoristic determinism and the postulate of durable and sustainable development of the tourism economy. The methodology of the economics of the tourist space is interdisciplinary. The model of integrated planning and design of an operational tourist reception subspace constitutes a synthesis of coherent application of methods for creation and formation of the tourist space, different in their genesis and function.

The practical problem of the thesis is to show the application possibilities of the theory of the economics of the tourist space to engineering, to planning and designing this space. Dual, scientific and practical usefulness of the thesis makes it open for a large spectrum of researchers and educators, students and practitioners who manage the tourist space and work in it.

Spis treści
(Size: 104.4 KB)
Wprowadzenie
(Size: 209.9 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Ekonomika przestrzeni turystycznej. Zarys teorii
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Economics of the tourist space. An outline of the theory
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3384-8
Number of pages 328
Number of publishing sheets 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up