Language
Mobile navigation Home page

Człowiek dorosły w zróżnicowanych kontekstach życia. Księga jubileuszowa profesor Ewy Solarczyk-Ambrozik (PDF)

PLN 42.00

Księga jubileuszowa zawiera 24 teksty z zakresu szeroko rozumianej edukacji dorosłych, inspirowane tematyką badawczą oraz publikacjami prof. Ewy Solarczyk-Ambrozik. Monografia podzielona jest na trzy części. W pierwszej zamieszczono refleksje dotyczące teorii i praktyki edukacji całożyciowej. Część druga poświęcona jest tematyce doradztwa karierowego i funkcjonowania człowieka dorosłego w pracy. Trzecia część to refleksja nad rolą edukacji dorosłych we wspieraniu rozwoju jednostek, społeczności i środowisk, dotycząca zagadnień inkluzji społecznej, polityki oświatowej i aktywności obywatelskiej. Ten wyjątkowy zbiór tekstów może być inspiracją nie tylko dla teoretyków zajmujących się zagadnieniem edukacji dorosłych czy osób zainteresowanych andragogiką, pedagogiką pracy, poradoznawstwem albo polityką oświatową, ale także dla praktyków implementujących założenia LLL (lifelong learning) – uczenia się przez całe życie – do codziennych praktyk.

Przedmowa
Działalność naukowa profesor Ewy Solarczyk-Ambrozik


I. Edukacja dorosłych – idee, perspektywy, trendy

Zbyszko Melosik
Lifelong learning – społeczno-kulturowe (re)konstrukcje
Mieczysław Malewski
O metodologii podejść mieszanych w badaniach społecznych
Waldemar Segiet
Edukacja w społeczeństwie struktur. Wskazania – wyzwania
Kazimierz Przyszczypkowski
Edukacja w perspektywie teorii pola Kurta Lewina
Zofia Szarota
Dynamika wybranych trendów społecznych: kierunki i wyzwania dla całożyciowego uczenia się i pracy
Elżbieta Dubas
Refleksje o starości w kontekście wyzwań ery cyfrowej
Renata Konieczna-Woźniak
„Nowy okres dorosłości” – pokolenie Flexi osób 50+

II. Kariera – praca – poradnictwo

Agnieszka Cybal-Michalska
Proaktywność w karierze w świecie zorientowanym na globalną zmianę
Stefan M. Kwiatkowski
Transfer kapitału edukacyjnego w środowisku pracy
Agnieszka Gromkowska-Melosik
Globalna tożsamość korporacyjnego lidera i edukacja międzykulturowa
Ryszard Gerlach
Człowiek dorosły w kontekście dyskursu o przyszłości pracy
Sławomir Banaszak
Kobiety na organizacyjnych szczytach. Wybrane aspekty i egzemplifikacje
Hanna Solarczyk-Szwec
Deficyt pracownika w podstawach programowych kształcenia ogólnego
Kinga Kuszak
Refleksja nad znaczeniem świadomości językowej i kultury języka w przestrzeni zawodowej ludzi w XXI wieku
Anna Wawrzonek
Wielopokoleniowy zespół pracowniczy jako przestrzeń uczenia się dorosłych
Joanna Szłapińska
Procesy rozwojowe utalentowanych pracowników
Monika Christoph
Trendy i przyszłość w rozwoju pracowników

III. Kształcenie – wyzwania, ryzyka, potrzeby

Jerzy M. Brzeziński
O tym, co najważniejsze w kształceniu uniwersyteckim psychologów i pedagogów
Magdalena Piorunek, Żaneta Garbacik
Środowisko pracy akademickiej – czynniki ryzyka zawodowego, stres, poczucie koherencji
Anna I. Brzezińska
Możliwość dokonywania wyboru jako podstawa pomyślnego procesu rozwoju dzieci i młodzieży
Sławomir Futyma
O konstruowaniu złudzeń jako codzienności współczesnej edukacji
Wiesław Ambrozik
Wykluczenie edukacyjne uczestników systemu resocjalizacji i jego skutki
Małgorzata Rosalska
Zarządzanie strategiczne jako element polityki oświatowej
Magdalena Barańska
Uniwersytet (dla) ludzi – ludzie (dla) uniwersytetu

The book contains 24 texts from the field of what is broadly understood as adult education. These texts are inspired by Prof. Ewa Solarczyk-Ambrozik research topics and publications. The monograph is divided into three parts. The first part contains reflections on the theory and practice of lifelong education. The second part is devoted to career counselling and the functioning of adults at work. The third part is a reflection on the role of adult education in supporting the development of individuals, communities and environments. This part deals with the issues of social inclusion, educational policy and active citizenship. The book contains texts that can be an inspiration not only for theoreticians in the field of adult education, but also for practitioners implementing the assumptions of LLL (lifelong learning) in their daily practice. 

Write Your Own Review
You're reviewing:Człowiek dorosły w zróżnicowanych kontekstach życia. Księga jubileuszowa profesor Ewy Solarczyk-Ambrozik (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) The Adult Human in Various Life Contexts. Jubilee Publication for Professor Ewa Solarczyk-Ambrozik
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 357
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4063-1 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323240631
Number of pages 406
Number of publishing sheets 26,25

Related Products

Sign up