Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Glottodydaktyka polonistyczna. Strategie - wartości - wyzwania

Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Książka jest pokłosiem międzynarodowej konferencji zorganizowanej we wrześniu 2018 roku przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w ramach glottodydaktycznych sympozjów Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Konferencja pomyślana została jako forum wymiany poglądów i doświadczeń na temat stanu glottodydaktyki polonistycznej w kontekście przemian cywilizacyjno-kulturowych. Wzięło w niej udział ponad 70 przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków akademickich z Austrii, Belgii, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szkocji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Publikacja gromadzi jedynie drobną część tego wydarzenia, zachowując kształt wystąpień i przenosząc Czytelników w klimat debaty glottodydaktycznej ostatnich letnich dni 2018 roku. Zawiera ona dwadzieścia siedem tekstów, ukazujących współczesne tendencje i kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej, status polszczyzny na arenie międzynarodowej, a także zagadnienia wielojęzyczności i wielokulturowości w kontekście nauczania. Ilustrują one efekty działań relacji nauczyciel – uczeń w postaci nabytych kompetencji językowych i socjokulturowych oraz pokazują, że procesowi uczenia się i ciągłego rozwoju poddany jest zarówno uczeń, jak i nauczyciel. Tym samym publikacja stanowi propozycję nie tylko dla Czytelników zainteresowanych rozwojem badań glottodydaktycznych, lecz może być także źródłem inspiracji dla osób zaangażowanych w krzewienie polskiego języka i kultury w środowiskach obcojęzycznych.

Wstęp (Izabela Wieczorek, Anna Roter-Bourkane)

Język jako narzędzie kultury

Piotr Garncarek, Nauczanie języka polskiego jako obcego w realizacji kulturowo-przestrzennej

Monika Kaczor, Rozwijanie kompetencji interkulturowej w języku polskim jako obcym (na przykładzie kursów języka polskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim)

Krystyna Data, Wielojęzyczność w XXI wieku

Joanna Botwin, Preferencja języka polskich dzieci dwujęzycznych w Irlandii Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Dorota Walczak-Delanois, Literatura polska w doświadczeniu eksperymentalnym albo nauczanie uniwersyteckie w obszarze frankofońskim Belgii

Magdalena Jurewicz-Nowak, Refleksy inności i obcości w autobiograficznym zbiorze esejów Piotra (Petera) Lachmanna pt. „Wywołane z pamięci” – analiza kontekstów metajęzykowych

Anna Roter-Bourkane, Literacka glottodydaktyka historyczna – casus Piotra Rozłuckiego

Maria Wacławek, Plus minus wiersz – o metodzie analizy i twórczego naśladownictwa wzorów na lekcji języka polskiego jako obcego

Monika Válková Maciejewska, Między słowami, frazami, zdaniami. Jak czytać, by zrozumieć? Literatura polska w ćwiczeniach (zarys zbioru)

Patrycja Krasowska, O przedstawieniu teatralnym „Karol” Sławomira Mrożka, przygotowanym przez cudzoziemców i o (niedocenianej) roli teatru w glottodydaktyce

Miłosz Drewniak, Filmoterapia glottopedagogiczna. W poszukiwaniu miejsca filmu we współczesnym nauczaniu językowo-kulturowym cudzoziemców

Kompetencje językowe użytkowników polszczyzny

Anna Dąbrowska, Małgorzata Pasieka, Świadomość stylistyczna cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim. Wybrane zagadnienia

Anna Dunin-Dudkowska, Wszystkiego najlepszego! Życzenia jako gatunek wypowiedzi w ujęciu glottodydaktycznym

Iwona Pałucka-Czerniak, Różnorodność i standardowość realizacji zadania konkursowego „Polska dla mnie i dla Ciebie” – analiza pragmalingwistyczna prac cudzoziemców

Michalina Biernacka, Wykorzystanie instrumentarium fonetyki akustycznej w fonodydaktyce polonistycznej

Damian Mrowiński, Materiały do nauczania gramatyki na uniwersyteckich zajęciach języka polskiego jako obcego w Niemczech – z perspektywy lektora i studenta

Magdalena Kaczmarek, Rola kontekstu związków frazeologicznych w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego od poziomu B2

Iwona Dembowska-Wosik, „Does spelling count, teacher?” O nauczaniu i testowaniu pisowni w języku polskim jako obcym

Agnieszka Stryjecka, Interpunkcja na lektoracie

Małgorzata Syrek, „uMÓWmy się po polsku” – skrypt dla osób uczących się języka polskiego jako obcego w Mołdawii (wyniki badań pilotażowych)

Kompetencje i powinności nauczyciela

Anna Trębska-Kerntopf, Głos jako istotne narzędzie pracy skutecznego nauczyciela języka obcego

Irena Chawrilska, Nauczyciel języka polskiego jako obcego i drugiego w dobie kultury hybrydycznej

Marzena Wawrzeń, Powinności nauczyciela języka polskiego jako obcego w metodzie projektów

Janusz Bomanowski, „Polskie drogi, ścieżki i bezdroża”. Status polszczyzny a status lektora

Perspektywy nauczania online

Karolina Ruta-Korytowska, UniOn! – aplikacja wspierająca naukę kultury polskiej i języka polskiego jako obcego

Beata Subczak, „Polonistyka Internetowa” – proces tworzenia kursu internetowego na Uniwersytecie w Glasgow

Natalia Moiseienko, Wykorzystanie quizów online na zajęciach z języka polskiego jako obcego

Noty o autorach

This volume is the result of an international conference organised in September 2018 by the Department of Polish Language and Culture for Foreigners at Adam Mickiewicz University as part of glottodidactic symposia of the “Bristol” Association of Polish and Foreign Teachers of Polish Culture and Polish as a Foreign Language. The conference was conceived as a forum for exchanging views and experiences regarding the state of Polish language glottodidactics in the context of civilisational and cultural changes. It was attended by over 70 representatives of Polish and foreign academic centres from Austria, Belgium, Moldova, Germany, Russia, Slovakia, Scotland, Ukraine, Great Britain and Italy. The publication brings together only a small part of this event, preserving the shape of the speeches and acquainting readers with the glottodidactics debate in the last days of summer 2018. It comprises twenty-seven texts presenting contemporary trends and directions in the development of Polish language glottodidactics, and the status of Polish in the international arena, as well as issues of multilingualism and multiculturalism in the teaching context These texts illustrate the effects of teacher-pupil relations in the form of acquired linguistic and socio-cultural competences and show that both pupils and teachers are subject to the process of learning and continuous development. Thus the publication is not only a proposal for readers interested in the development of glottodidactics research, but it can also be a source of inspiration for those involved in propagating Polish language and culture in foreign language environments.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Glottodydaktyka polonistyczna. Strategie - wartości - wyzwania
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Polish-language glottodidactics: Strategies – values – challenges
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Polska nr 234
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3968-0
DOI 10.14746/amup.9788323239697
Liczba stron 382
Liczba arkuszy wydawniczych 21,00
Format [cm] 17 x 24
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się