Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Efekt neuro. Pedagogika i uwodzenie umysłów

64,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Książka opowiada o naukowej emigracji pedagoga do świata neuronauki. Jednak bodźcem do jej napisania nie była potrzeba opublikowania dziennika z emigracji, lecz krytyczna refleksja emigranta dotycząca tego, jak neuronauka uwiodła zarówno pedagogów, jak i niepedagogów, ale też jak wykorzystywana jest do uwodzenia licznych sfer, w tym tych ściśle edukacyjnych. W zasadzie, choć czasem można nie zdawać sobie z tego sprawy, neuronauka uwodzi wszystkich. I to właśnie nazywane jest przez autora efektem neuro. W książce wykazane zostało, że neuronauka uwodzi na co najmniej kilka sposobów. Odwołując się do własnych badań naukowych, które realizowane były podczas kilkuletnich staży w neurolaboratoriach, a także do naukowych teorii i wyników uzyskanych przez innych naukowców, autor opisuje między innymi uwodzenie aplikacyjną perspektywą neurobadań, etosem mózgu, mózgocentrycznymi i mózgodeterministycznymi koncepcjami, neurorealistycznymi możliwościami wizualizowania procesów zachodzących w mózgu, neuroaparaturą, neurolaboratorium czy splendorem neuronaukowców. Pokazując różne konteksty efektu neuro, autor nie skupia się jednak tylko na ich opisie. Eksponuje także konsekwencje uwiedzenia, szczególnie akcentując te dotyczące pedagogiki, na przykład niebezpieczne działania ukierunkowane na edukacyjne aplikowanie niewdrożonych jeszcze metod stymulowania mózgu czy wzrost redundantnych publikacji z nurtu neuropedagogiki. Wskazuje także możliwe rozwiązania przeciwdziałające uwiedzeniu, wśród których kluczowym jest budowanie świadomości ograniczeń wiedzy neuronaukowej poprzez studiowanie neuronauki i zdobywanie eksperymentalnego doświadczenia w neurolaboratoriach.

Spis treści

 


Przedmowa (Zbyszko Melosik)

Słowo od neuronaukowca (Grzegorz Króliczak)

Prolog

Przechodzenie przez niewidzialną ścianę


Rozdział 1

Efekt aplikacyjności

1.1. Problem aplikacyjności

1.2. Krótka historia neuroaplikacji

1.3. Nowa era neuroaplikacji

1.4. Neuropedagogika i żądza natychmiastowej neuroaplikacji


Rozdział 2

Efekt redundancji

2.2. Problem redundancji

2.3. Etos mózgu i narodziny neuroredundancji

2.4. Splendor neuronaukowców a ugruntowanie w neuropedagogice neuroredundancji

2.5. Kult neuroobrazowania i eskalacja neuroredundancji


Rozdział 3

Efekt laboratorium

3.1. Problem laboratorium

3.2. Pedagogiczna wrażliwość a życie w neurolaboratorium

3.3. Przeżycia w neurolaboratorium

3.4. Życie po badaniu w neurolaboratorium


Rozdział 4

Efekt placebo

4.1. Problem placebo

4.2. Epidemia neuroplacebo

4.3. Hakerzy mózgu a neuroplacebo

4.4. Sztuczny mózg i nowe neuroplacebo


Epilog


Cheat i ban


Aneks A

Szczegółowe wyniki drugiego domowego eksperymentu ze stymulacją mózgu dudnieniami dwuusznymi


Aneks B

Szczegółowe wyniki trzeciego eksperymentu z sugestiami generowanymi przez sztuczny mózg


Bibliografia

The book tells the story of an educationalist's scientific emigration to the world of neuroscience. However, the impulse to write it was not the need to publish an emigration diary but rather for the emigrant to reflect critically on how neuroscience has seduced educators and non-educators and how it is used to seduce numerous domains, including those that are strictly educational. Although you may not realize it at times, neuroscience seduces everyone. And this is what the author calls the neuro effect. The book shows that neuroscience seduces in at least several ways. Referring to his scientific research, which was carried out over several years of internships in neurolaboratories, as well as to scientific theories and results obtained by other scientists, the author describes such aspects as seduction by the applied perspective of neuroresearch, the ethos of the brain, brain-centric and brain-deterministic concepts, neurorealistic possibilities of visualizing the processes occurring in the brain, neuroequipment, neurolaboratory, and the splendor of neuroscientists. When showing various contexts of the neuro effect, the author does not focus solely on describing them. He also exposes the consequences of seduction, particularly those related to pedagogy, for example, dangerous activities aimed at the educational application of yet unproven brain stimulation methods or the increase in redundant publications in the field of neuropedagogy. He also identifies possible solutions to counter seduction. The key is building awareness of the limitations of neuroscientific knowledge by studying neuroscience and gaining experimental experience in neurolaboratories.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Efekt neuro. Pedagogika i uwodzenie umysłów
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Neuro effect. Pedagogy and seduction of minds
Wydanie I
ISBN 978-83-232-4275-8
DOI 10.14746/amup.9788323242765
Liczba stron 412
Liczba arkuszy wydawniczych 33,00
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się