Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Edukacja w Chinach. Studium systemu edukacji i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań

37,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Książka składa się z czterech głównych rozdziałów stanowiących określone sekcje tematyczne. Pierwsza sekcja przedstawia kulturowe uwarunkowania systemu edukacji w Chinach. Za pomocą autorskiej interpretacji pokazano kulturowe fundamenty edukacji w Państwie Środka. Opisano tradycje konfucjanizmu, buddyzmu, taoizmu oraz legalizmu w edukacji, chińską tradycję guanxi oraz podejście do zmian globalizacyjnych w obszarze edukacji. W drugiej sekcji czytelnik odnajdzie opis systemu edukacji (perspektywa makro) i wyjaśnienie jak działa i jak skonstruowany jest chiński system pod względem organizacyjnym ale także zarządzania, monitorowania i finansowania edukacji. Kolejna sekcja jest poświęcona wybranym aspektom edukacyjnym w dobie przemian globalizacyjnych (perspektywa mezo) w świetle zmian prawa edukacyjnego, ogłoszonego w maju 2021 roku, które oficjalnie nakazuje kształcenie oraz wychowanie w „duchu chińskim”, takim jak: kształcenie moralne, testowanie uczniów, wykorzystanie SI w edukacji, edukacji specjalnej, edukacji „pozaszkolnej” czy edukacji mniejszości etnicznych. Czwarta, ostatnia sekcja przedstawia trzech głównych aktorów systemu edukacji (perspektywa mikro) i wyjaśnia jak w chińskim systemie edukacyjnym funkcjonują nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Wstęp

CZĘŚĆ I. Kulturowe uwarunkowania edukacji

Filozoficzno-religijny kontekst edukacji chińskiej

Inspiracje konfucjańskie w chińskiej myśli pedagogicznej

Koncepcje i założenia buddyzmu dla praktyki edukacyjnej

Znaczenie taoizmu w praktykach szkolnych

Legalizm jako nurt idei edukacyjnych

Chińskie guanxi

Lokalne i globalne trendy w chińskiej praktyce edukacyjnej

CZĘŚĆ II. Podstawy organizacji i funkcjonowania systemu edukacji

Główne fazy rozwoju edukacji chińskiej

Zarządzanie, monitorowanie i finansowanie systemu edukacji

Struktura systemu edukacji

Instytucje opieki dziennej i wczesnej edukacji

Edukacja obowiązkowa

Edukacja na poziomie szkoły średniej

Edukacja zawodowa i techniczna

Szkolnictwo wyższe

Studia trzeciego stopnia

Idea całożyciowego uczenia się i edukacji na odległość

CZĘŚĆ III. Wyzwania chińskiego szkolnictwa w dobie globalnych przemian

Edukacja moralna dzieci, młodzieży i dorosłych

Chińska historia kształcenia „w” i „dla” moralności

Współczesna wizja moralnego ucznia-obywatela

Przykłady innych poza- i okołoszkolnych praktyk kształcenia moralnego

Egzaminowanie w szkole chińskiej

Metody sprawdzania wiedzy w chińskiej szkole

Zhong kao – egzamin do szkoły średniej drugiego stopnia

Gaokao – egzamin podsumowujący naukę w szkole średniej drugiego stopnia

Zastosowanie sztucznej inteligencji w szkołach

Przykłady wykorzystania SI w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych

Przykłady firm edukacyjnych wykorzystujących SI

Program orientacji zawodowej oraz poradnictwa zawodowego dla młodzieży

Funkcje i zadania poradnictwa zawodowego

Praktyki prowadzenia orientacji zawodowej

Prawo do pracy i orientacja zawodowa

Szkoły specjalne

Rozwój szkół specjalnych

Charakterystyka systemu szkolnego dla osób z niepełnosprawnościami

Szkoły prywatne i edukacja „poza szkołą”

Rozwój prywatnego sektora edukacji

Prywatne szkoły obowiązkowe – typy i rodzaje placówek

Odbiorcy prywatnych usług edukacyjnych

Edukacja mniejszości etnicznych

Wiele kultur – jedno państwo

Mniejszości etniczne w systemie edukacji

Język „nauczania i uczenia się” w wielokulturowych Chinach

CZĘŚĆ IV. Aktorzy chińskiego systemu edukacji

Nauczyciel w systemie szkolnym

Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Praca w zawodzie nauczyciela

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Status społeczny nauczyciela

Rodzic w systemie szkolnym

Chińskie tradycje i praktyki rodzicielskie

Współczesne relacje rodzic–dziecko

Charakterystyka chińskiego rodzica

Osiągnięcia szkolne dzieci a bycie rodzicem

Dziecko w systemie szkolnym

Inwestycje w rozwój kolejnych pokoleń

Dzieci migrantów chińskich

Szanse i możliwości edukacyjne dzieci z różnym kapitałem społeczno-kulturowym

Zakończenie

Bibliografia

Summary

The book consists of four main chapters constituting specific thematic sections. The first section presents the cultural determinants of the education system in China. The author's interpretation shows the cultural foundations of education in the Middle Kingdom. The traditions of Confucianism, Buddhism, Taoism and legalism in education, the Chinese tradition of guanxi and the approach to globalization changes in the field of education were described. In the second section, the reader will find a description of the education system (macro perspective) and an explanation of how the Chinese system works and is structured in terms of organization, management, monitoring and financing of education. The next section is devoted to selected educational aspects in the era of globalization changes (mezo perspective) in the light of changes in the educational law, announced in May 2021, which officially requires education and upbringing in the "Chinese spirit", such as: moral education, testing students, using AI (artificial intelligence) in education, special education, extracurricular education or education of ethnic minorities. The fourth and last section presents the three main actors of the education system (micro perspective) and explains how teachers, parents and students function in the Chinese educational system.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Edukacja w Chinach. Studium systemu edukacji i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Education in China. A study of the education system and its socio-cultural considerations
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Pedagogika i Psychologia nr 352
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4018-1
DOI 10.14746/amup.9788323240198
Liczba stron 278
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się