Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Agnieszka Gromkowska-Melosik ORCID Logo

prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – Prodziekan ds. studiów doktoranckich i współpracy międzynarodowej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Badań nad Nierównościami Społecznymi. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjalizacyjnych i selekcyjno-stratyfikacyjnych funkcji edukacji i szkolnictwa, roli kultury popularnej w kształtowaniu tożsamości młodego pokolenia oraz edukacyjnych i społeczno-kulturowych sposobów kształtowania kobiecości i męskości.

Jest autorką dziewięciu monografii: Ukraińskie uchodźczynie wojenne. Tożsamość, trauma, nadzieja, Kraków 2022 (wspólnie z Aleksandrą Boroń); Kobiecość jako źródło społeczno-kulturowych niepokojów. Krystalizacje i rozproszenia (2019); Testy edukacyjne. Studium dynamiki selekcji i socjalizacji (2017); Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną (2015); Kobiecość epoki wiktoriańskiej. Tożsamość. Ciało. Medykalizacja (2013); Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu (2011); Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji (2007); Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje (2002); Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej (razem z Tomaszem Gmerkiem, 2008). Jest także redaktorem naukowym ośmiu książek, w tym dwóch w języku angielskim i jednego raportu z badań. Jest autorką tłumaczenia, a także współautorką wstępu do amerykańskiego podręcznika z zakresu socjologii płci: Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo (D.J. Curran, C.M. Renzettti, Women, Men, Society) (2005). Jest laureatką nagród, w tym Nagrody I Wydziału Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP).

Odbyła kilka podróży studyjnych do ośrodków w Europie oraz Ameryce Południowej i Północnej: University of Virginia, Charlottesville (USA), University of London (Wielka Brytania), Universidad Zaragoza, Universidad de Barcelona (Hiszpania), University of Tilburg, University of Amsterdam (Królestwo Niderlandów), Charles University in Prague (Czechy), University of Gothenburg, University of Lund, University of Stockholm (Szwecja), University of Oslo (Norwegia), University of Buenos Aires (Argentyna), University of Sydney (Australia), Universitad egli Studi di Genova (Włochy).

W 2015 roku została wybrana na członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
(Dane: 2023)

prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – Vice-Dean for Doctoral Studies and International Cooperation at the Faculty of Educational Studies, AMU in Poznań, Head of the Department of Social Education and Research on Social Inequality. Her research interests focus on the socializing and selection-stratifying functions of education and schooling, the role of popular culture in shaping the identity of the younger generation, and the educational and socio-cultural ways of shaping femininity and masculinity. 

She is the author of eight original monographs: Kobiecość jako źródło społeczno-kulturowych niepokojów. Krystalizacje i rozproszenia [Femininity as a source of socio-cultural anxiety. Crystallisations and dispersions], 2019; Testy edukacyjne. Studium dynamiki selekcji i socjalizacji [Educational tests. A study of the dynamics of selection and socialization], 2017; Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną [Elite secondary education. Between socio-cultural reproduction and competitive mobility], 2015; Kobiecość epoki wiktoriańskiej. Tożsamość. Ciało. Medykalizacja [Femininity in the Victorian Age. Identity. The body. Medicalisation], 2013; Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu [Education and women's social (in)equality. A study of the dynamics of access], 2011; Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji [Cheatsheets, plagiarism, fake diplomas. A study in the sociopathology of education], 2007; Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje [Femininity in global culture. Reconstructions and representations], 2002; Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej [Problems of social inequality in educational theory and practice], together with Tomasz Gmerek, 2008.  She is the research editor of eight books, including two in English and one research report. She was the translator and co-author of the introduction to an American textbook on the sociology of gender: Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo [Women, men, society] (D.J. Curran, C.M. Renzettti, Women, Men, Society), 2005. She is also the recipient of awards including the award of the Division I of the Polish Academy of Sciences and the Polish Pedagogical Society (PTP).  

She has made a number of study trips to centers in Europe and South and North America: University of Virginia, Charlottesville (USA), University of London  (Great Britain), Universidad Zaragoza, Universidad de Barcelona (Spain), University of Tilburg, University of Amsterdam (Netherlands), Charles University in Prague (Czech Republic), University of Gothenburg, University of Lund, University of Stockholm (Sweden), University of Oslo (Norway), University of Buenos Aires (Argentina), University of Sydney (Australia), Universitad egli Studi di Genova (Genoa, Italy).  

In 2015 she was elected a member of the Committee of Pedagogical Sciences at the Polish Academy of Sciences.
(Data: 2022)

 

Wiecej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 1-12 z 16

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 1-12 z 16

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się