Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Magdalena Piorunek ORCID Logo

prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek – kierownik Zakładu Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania i badania naukowe lokują się w obszarze poradoznawstwa, pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy. Autorka ponad 120 publikacji; wśród nich znajdują się następujące pozycje książkowe – autorskie: Dziecko w relacjach ze światem zawodowym (1996); Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji (2004); Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych (2009); Nauczyciel-wychowawca (nie)wspierający ucznia - o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych (2020) oraz redakcja naukowa monografii: Młodzież w świecie współczesnym. Z badań orientacji biograficznych młodych okresu transformacji (2004); Człowiek w kontekście. Podział strony pracy. Teoria – Empiria – Praktyka (2009); Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki (2010); Poradnictwo. Kolejne przybliżenia (2011); (wspólnie z J. Kozielską, A. Skowrońską-Pućką) Rodzina. Młodzież. Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej (2013); Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej (2015); Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzemplifikacje – Dylematy metodologiczne (2016), Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa (2018); (wspólnie z S. Kwiatkowskim) Jednostka – edukacja – organizacja wobec przemian rynku pracy (2020) oraz (wspólnie z A. Cybal-Michalską i M. Orłowską) Młodzież – meandry życia ku dorosłości.

Członek-specjalista w ramach subpola poradnictwo pedagogiczne Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (kadencja 2020-2024)
(Dane: 2021)

 

prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek -  (dr hab.) is the Head of the Department of Social Counselling in the Faculty of Educational Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her interests and research fall into the categories of counselling studies, social pedagogy, and pedagogy of labour. M. Piorunek is the author of over 120 publications: The Child in Its Relations with the Vocational World (1996); Designing the Educational and Vocational Future in Adolescence (2004) The Course of Human Vocational Life. The Context of Cultural Transformations (2009), The Teacher (Not) Supporting the Pupil – the Importance of Teachers’ Social Competences (2020), and a science editor of the following monographs: Youth in the Contemporary World. From Studies of Young People's Biographical Orientation in the Transformation Period (2004); The Human in the Labour Context. Theory – Experience – Practice (2009); Aid – Social Support – Guidance. From Theory to Practice (2010); Guidance. Further Approximations (2011); (with J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka) Family. Youth. Child. Sketches in the Theory and Practice of Psycho-pedagogical and Social Support (2013); Guidance and Social Support Dimensions in the Interdisciplinary Perspective (2015); Biographical and Narrative Studies in Interdisciplinary Perspective. Applications – Exemplifications – Methodology Dilemmas (2016); Social and Individual Contexts for Aid, Social Support, and Guidance (2018) (with S. Kwiatkowski) The Individual – Education – Organization in the Labour Market Transformations (2020) (with A. Cybal-Michalska and M. Orłowska) Young People - Through the Meanders of Life towards Adulthood.

She is an expert member in the sub-field of educational guidance in the Committee on Education Studies at the Polish Academy of Sciences (2020-2024).
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 8

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 8

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się