Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Agnieszka Cybal-Michalska ORCID Logo

prof. zw. dr hab .Agnieszka Cybal-Michalska - jest przewodniczącą Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i dziekanem Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, a także kierownikiem Zakładu Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży. Jest członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Pełni funkcję redaktora naczelnego dwóch czasopism naukowych: „Kultura. Społeczeństwo. Edukacja” oraz „Rocznik Pedagogiczny”. Jest kierownikiem dwóch kierunków studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne oraz Aktywizacja młodzieży – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej. Ukończyła również studia MBA w zakresie zarządzania szkołą wyższą.

Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół zagadnień globalizacji, kondycji współczesnego człowieczeństwa oraz problemów socjopedagogicznych młodzieży. Jest autorką licznych artykułów naukowych podejmujących problematykę uczestnictwa młodzieży w ciągle zmieniającej się rzeczywistości europejskiej i globalnej oraz wyzwań świata karier „bez granic”. Jej wcześniejsze studia teoretyczne i prace empiryczne oraz doświadczenie naukowe, zdobyte podczas pobytów zagranicznych na Uniwersytecie w Londynie, Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie w Sztokholmie, Uniwersytecie w Edynburgu, Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, zaowocowały następującymi pracami m.in: Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne (2001), Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Studium socjopedagogiczne (2006), Młodzież akademicka a kariera zawodowa (2013). Jest także redaktorem naukowym następujących publikacji: Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie (2006), Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem (2011), Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych (2019) oraz współredaktorem takich prac jak: Studia z pedagogiki i nauk pogranicza (2011), Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym (2012), Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych (2018), Młodzież we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej (2018), Tożsamość i edukacja. Społeczne konstrukcje i reprezentacje (2018). Interesują ją zagadnienia związane z europejskim wymiarem edukacji oraz ewolucją edukacji w warunkach globalnych.

W 2014 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz za osiągnięcia w propagowaniu idei europejskiej. W 2015 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Czterokrotnie została wyróżniona Nagrodą Specjalną I Stopnia dla Nauczycieli Akademickich o najwyższym wskaźniku efektywności w publikowaniu artykułów naukowo-badawczych o wysokim współczynniku wpływu.
(Dane: 2022)

 

prof. zw. dr hab .Agnieszka Cybal-Michalska is the Chair of the Committee on Pedagogical Sciences at the Polish Academy of Sciences and Dean of the Faculty of Educational Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań, as well as being Head of the Department of Sociopedagogical Problems of Youth. She is a member of the Polish Pedagogical Society, acting as a member of the Presidium of the Board. She holds the position of editor-in-chief of two scientific journals: “Kultura. Społeczeństwo. Edukacja” and “Rocznik Pedagogiczny”. She is head of two postgraduate courses: Pedagogical preparation and Youth activation – managing projects in the field of social economy. She is also an MBA graduate in Tertiary School Management.

Her scientific and research interests are focused on the issues of globalization, the condition of modern humanity, and the sociopedagogical problems of young people. She is the author of numerous scientific articles addressing the issues of youth participation in the constantly changing European and global reality, and the challenges of the world of “borderless” careers. Her previous theoretical studies and empirical work, augmented by scientific experience, gained during her foreign stays at the University of London, University of Amsterdam, University of Stockholm, University of Edinburgh, Columbia University in New York, have resulted in works including the following: Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne [Pro-European orientations among young people. Status and educational needs], 2001; Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Studium socjopedagogiczne [Youth identity from the perspective of a global world, A sociopedagogical study], 2006; Młodzież akademicka a kariera zawodowa [University students and professional careers], 2013. She is also the scientific editior of the books: Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie [The individual, society and education in a global world], 2006; Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulurowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem [Identity in educational and sociocultural contexts. Between particularism and universalism], 2011; Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych [Young people as subjects and objects of pedagogical research], 2019 and co-editor of such works as: Studia z pedagogiki i nauk pogranicza [Studies in pedagogy and related sciences], 2011; Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym [Popular culture discourses in contemporary society], 2012; Młodzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych [Young people's educational and professional experience], 2018; Młodzież we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej [Young people in contemporary socio-cultural reality], 2018; Tożsamość i edukacja. Społeczne konstrukcje i reprezentacje [Identity and education. Social constructions and representations], 2018. She is interested in issues related to the European dimension of education and the evolution of education in global conditions.

In 2014, she was awarded the Silver Cross of Merit by the President of the Republic of Poland for her outstanding contribution to building civil society in Poland, and for her achievements in promoting the European idea. In 2015 she received the Medal of the National Education Commission. On four occasions she has been awarded the Special Award of the 1st Degree for Academic Teachers with the Highest Efficiency Index in publishing high-impact-factor scientific works.
(Data: 20222)

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM / Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 1-12 z 24

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 1-12 z 24

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się