Language
Mobile navigation Home page

Z badań nad rozwojem gospodarczym Polski na tle przemian w Europie i na świecie. Koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne

PLN 30.00

Monografia ukazuje złożoność problemów gospodarczych Polski – kraju, który w ostatnich trzydziestu latach odnotował spektakularny wzrost, ale i stojącego przed kolejnymi trudnymi wyzwaniami, których podjęcie może stworzyć realną perspektywę kontynuacji pomyślnego scenariusza gospodarczego. Tom składa się z dwudziestu rozdziałów dotyczących różnych zagadnień szczegółowych ujętych w cztery grupy tematyczne. Analizując poszczególne problemy, autorzy ukazują i komentują ich konsekwencje. Publikacja skierowana jest do szeroko rozumianych kręgów akademickich; kadry naukowej, doktorantów i studentów ekonomii, finansów i zarządzania.

Wstęp (Ryszard Kamiński)

Część I
Uwarunkowania i główne tendencje rozwoju

BARTOSZ SOBOTKA
Ekonomia rozwoju na przełomie XX i XXI wieku

MIECZYSŁAW SPRENGEL
Przemiany społeczne w Polsce jako przesłanka rozwoju gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet)

JOANNA MAZURKIEWICZ, PIOTR LIS
Czy polska gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu? Analiza czynników rozwoju gospodarczego w latach 2005–2018

MACIEJ STĘPIŃSKI
Zatrudnienie a wzrost gospodarczy Polski w latach 1990–2018

BARTOSZ SOBOTKA
Polska polityka rozwojowa a Polska Wschodnia

JANUSZ J. TOMIDAJEWICZ
Tendencje zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w latach 2016–2018

Część II
System finansowy w procesie wzrostu gospodarczego

MACIEJ CIEŚLUKOWSKI
Stan finansów publicznych w Polsce po 2009 roku

SŁAWOMIRA KAŃDUŁA
Dlaczego rosną wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce?

ALICJA MIKOŁAJEWICZ-WOŹNIAK
Wykorzystania technologii blockchain w polskiej gospodarce

ADAM BASZYŃSKI
Rozwój sektorów bankowych a wzrost gospodarczy na przykładzie krajów transformujących się

Część III
Otoczenie międzynarodowe jako determinanta rozwoju

SZYMON PIOTROWSKI
Programy europejskie jako źródło finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych

ELŻBIETA JANTOŃ-DROZDOWSKA
Wpływ integracji na wymianę handlową kraju członkowskiego

KRZYSZTOF WALISZEWSKI
Europejska unia rynków kapitałowych – szansa czy zagrożenie dla sektora bankowego w Polsce?

PAWEŁ BŁASZCZYK
Diagnoza doświadczeń deflacyjnych w Polsce na tle Unii Europejskiej w XXI wieku

ZDZISŁAW W. PUŚLECKI
Polska wobec Nowego Jedwabnego Szlaku

Część IV
Przedsiębiorstwo z perspektywy zarządczej i regulacyjnej

PIOTR LIS, JOANNA MAZURKIEWICZ
Tworzenie wspólnej wartości przez przedsiębiorstwa jako strategia rozwoju sektorów

TOMASZ KAYSER
Przedsiębiorstwa rodzinne w rozwoju gospodarczym miast

RYSZARD KAMIŃSKI
Nowe regulacje prawne i pierwsze doświadczenia praktyczne obligatoryjnego raportowania niefinansowego przez przedsiębiorstwa

PIOTR WACHOWSKI
Sposoby identyfikacji i oceny aspektów ekologicznych w przedsiębiorstwie

MARCIN FLIEGER, MICHAŁ FLIEGER
Wpływ współczesnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji na nową terminologię zarządczą. Perspektywa procesowo-wirtualna oraz perspektywa koncepcji spójności

Podsumowanie (Ryszard Kamiński)

Noty o autorach

Write Your Own Review
You're reviewing:Z badań nad rozwojem gospodarczym Polski na tle przemian w Europie i na świecie. Koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Nauki Ekonomiczne nr 12
ISSN 0137-1428
ISBN 978-83-232-3591-0
Number of pages 386
Number of publishing sheets 24,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up