Language
Mobile navigation Home page

Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka zawiera trzynaście tekstów 16 autorek i autorów, którzy na 700 stronach przedstawili wyniki dwuletnich badań archiwalnych, bibliotecznych i prasowych na temat przejawów antysemityzmu na Uniwersytecie Poznańskim w dwudziestoleciu międzywojennym. Teksty objęły okres od utworzenia uczelni po jej zamknięcie we wrześniu 1939 roku i opowiadają o relacjach miedzy polską większością a żydowską mniejszością na poznańskiej wszechnicy. Akademicki kontekst funkcjonowania żydowskich studentek i żydowskich studentów w Poznaniu został przedstawiony na szerokim tle rozwoju antysemityzmu na środkowoeuropejskich uniwersytetach oraz na tle atmosfery Poznania, mającego w dwudziestoleciu międzywojennym opinię matecznika endecji.  

We wszystkich tekstach wykorzystano obszerny materiał źródłowy – tekstowy i ikonograficzny (w książce znajduje się około 200 ilustracji) – który został wszechstronnie i wnikliwie zinterpretowany i wyjaśniony. Wysoki poziom merytoryczny oraz interesujące przedstawienie badanej problematyki cechuje wszystkie teksty zamieszczone w książce. 

Artykuły zostały uzupełniony o bogaty wybór reprodukcji źródeł, a korzystanie z testów ułatwiają indeksy: osobowy, rzeczowy, geograficzny oraz nazw etnicznych. W monografii zestawiono liczącą kilkaset pozycji bibliografię. Książka cechuje się starannie i konsekwentnie zaprojektowaną szatą graficzną i silną symboliką okładki.

Słowo JM Rektorki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słowo Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kadencji 2016-2020

MACIEJ MICHALSKI, KRZYSZTOF PODEMSKI
Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 – wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA

ANNA WOLFF-POWĘSKA
Uniwersytety Europy Środkowej w cieniu antysemityzmu

KRZYSZTOF PODEMSKI
Antysemityzm, nacjonalizm, przemoc w doświadczeniu i interpretacjach polskich socjologów okresu międzywojennego

RAFAŁ WITKOWSKI
Szykanowana mniejszość. Żydzi w Poznaniu między pierwszą i drugą wojną światową

MACIEJ MICHALSKI
Antyżydowskie postawy i działania na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym

CZĘŚĆ DRUGA

CELINA BARSZCZEWSKA, AGNIESZKA ZAWISZA, OLIWIA GROMADZKA, MAGDALENA PATRZAŁEK-GRAŚ
Żydowscy studenci Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1939 w świetle archiwaliów – analiza źródłoznawcza

OLIWIA GROMADZKA, MAGDALENA PATRZAŁEK-GRAŚ, CELINA BARSZCZEWSKA, AGNIESZKA ZAWISZA
Zbiorowy portret studentek i studentów wyznania mojżeszowego na Uniwersytecie Poznańskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego

MACIEJ MICHALSKI
Żydowscy studenci Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1939 w ujęciu statystycznym

CZĘŚĆ TRZECIA

PIOTR FORECKI
„Żydom wytaczamy bezwzględną walkę”. Studenci Uniwersytetu Poznańskiego w służbie antysemityzmu

ALEKSANDRA GLUBA-PIEPRZ
„Prawo pałki i kastetu” na Uniwersytecie Poznańskim. Prasa żydowska przeciw antysemityzmowi w latach 1935-1938

RAFAŁ WITKOWSKI
Paragraf aryjski uchwalony podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Związku Lekarzy Państwa Polskiego w Poznaniu 17 października 1937

BOGUMIŁA KANIEWSKA, MACIEJ MICHALSKI
Moc(ne) słowa. Żydzi w poznańskiej prasie antysemickiej lat trzydziestych XX wieku

AGNIESZKA BASZKO
„Parciana retoryka”. Rysunki w poznańskiej prasie antysemickiej lat trzydziestych XX wieku

MAŁGORZATA PRACZYK, TOMASZ SCHRAMM
Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 – wybór źródeł

Bibliografia

Indeks osób

Indeks rzeczowy oraz nazw geograficznych, topograficznych i etnicznych

Notki o Autorkach i Autorach

Displaced Histories: Anti-Semitism at the University of Poznań, 1919-1939 (Summaries)

The book contains thirteen texts by 16 authors who, in its 700 pages, present the results of two years of archival, library and press research on manifestations of antisemitism at the University of Poznań in the interwar period. The texts cover the period from the founding of the university to its closure in September 1939 and tell the story of relations between the Polish majority and the Jewish minority at Poznań University. The academic context of Jewish students in Poznań is presented within the broad context of the development of antisemitism at Central European universities and within the atmosphere of the city of Poznań, which had the reputation of being a cradle of National Democracy in the interwar period.   

All the texts are based on extensive source material – textual and iconographic (the book contains around 200 illustrations) – which has been comprehensively and insightfully interpreted and explained. A high level of merit and an interesting presentation of the problems examined is characteristic of all the texts included in the book.  

The articles are supplemented by a rich selection of source reproductions, and the use of tests is simplified by indexes: personal, subject, geographical and ethnic names. A bibliography of several hundred entries has been compiled in the monograph. What is also characteristic of the book is its carefully and consistently designed layout and strong cover symbolism.

Write Your Own Review
You're reviewing:Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939
Detailed information
Publication Version e-book, open access
Language polski
Title (EN) Displaced Histories. Antisemitism at the University of Poznań from 1919–1939 
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4091-4 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323240914
Number of pages 696
Number of publishing sheets 44,00
Sign up