Language
Mobile navigation Home page

Więzienne macierzyństwo – studium socjopedagogiczne

Open Access
PLN 15.00

Przedmiotem monografii jest praktyka odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety z małymi dziećmi. Stanowi ją i określa społeczna obecność matek pozostających w fazie aktywnego macierzyństwa w instytucji totalnej, jaką jest zakład karny. Codzienność doświadczania świata przez dziecko ma swój początek w warunkach więziennych. Podjęta w monografii narracja dotyczy z jednej strony opisu i wyjaśnienia sytuacji kobiet-matek będących w fazie aktywnego macierzyństwa, przebywających w warunkach zakładu karnego, a drugiej zaś strony – dzieci, które inicjują swoje człowieczeństwo w sytuacji karnie „nadzorowanej”. W prezentowanej czytelnikowi książce wykorzystane zostały elementy socjopsychologicznej teorii socjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych praktyk socjalizacyjnych, które mają wpływ na osoby społecznie doświadczające realnego uczestnictwa w środowiskach swojej życiowej aktywności. Autorka skoncentrowała naukowe rozważania na istocie, mechanizmach i konsekwencjach przebiegu procesu socjalizacji (czy to asocjacyjnej, czy dysocjacyjnej), w odniesieniu do specyficznej, interesującej autorkę, kategorii kobiet i ich dzieci. Procesy te przebiegają zawsze w pewnych kontekstach, określanych mianem toposów lub środowisk.

Książka adresowana jest do decydentów szeroko rozumianych systemów pomocowych, np. systemu penitencjarnego i pomocy społecznej w Polsce, dla praktyków resocjalizacji, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i asystentów rodziny. Odbiorcami mogą być także studenci pedagogiki, socjologii, psychologii i prawa oraz osoby, którym los małego dziecka w Polsce nie jest obojętny.

The monograph deals with the experience of serving a prison sentence for women with young children. It determines the social presence of mothers in the active motherhood in correctional facilities. However, daily life as experienced by children is set by prison conditions. The narrative presented in the book on the one hand describes the situation of women incarcerated in active motherhood, and on the other that of children whose devel¬opment begins "under supervision".

The author uses elements of the sociopedagogical theory of socialization with particular emphasis on social processes of socialization activities aimed at shaping social actors with a real involvement in their environments in which they are active. She focusses her scien¬tific considerations on socialization processes - their essential nature, mechanisms and consequences, whether associative or dissociative, with respect to the category of women and children in question. These processes always play out in contexts which may be termed 'toposes' or environments.

The book is addressed to policy-makers in support systems understood in the wider sense, e.g. In the penitentiary system, probation officers and social workers supporting families. The book may also be of interest to students of educational pedagogy, sociology, psychol¬ogy and law, as well as those who care about the plight of young children in Poland.

Write Your Own Review
You're reviewing:Więzienne macierzyństwo – studium socjopedagogiczne
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Motherhood in prison - a sociopedagogical study
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 240
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3045-8
Number of pages 286
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Sign up