Language
Mobile navigation Home page

Talent menedżerski w oświacie

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Monografia dotyczy zagadnienia nowoczesnego zarządzania placówkami oświatowymi. Przedmiotem badań empirycznych uczyniono kategorię talentu menedżerskiego w oświacie. Dokonano starań, by wskazaną tematykę ująć w sposób wielowymiarowy i holistyczny, łącząc kategorię i zalety zarówno metodologii badań ilościowych, pomiaru psychometrycznego, jak również metod badań jakościowych. Grupę badaną stanowili dyrektorzy i nauczyciele szkół publicznych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Wykorzystano pogłębione wywiady indywidualne (IDI) i testy psychologiczne w badaniach dyrektorów oraz ankietę internetową (CAWI) której respondentami byli nauczyciele.

Nadrzędnym celem badań empirycznych było podjęcie próby skonstruowania kategorii, którą określono mianem talentu menedżerskiego w oświacie. Na podstawie przeprowadzonych badań wyróżniono jego charakterystyczne komponenty. Szczególny akcent położono również na pragmatyczny wymiar badanego zjawiska, uzyskanych wyników i wniosków – dlatego monografia zawiera liczne refleksje oraz implikacje praktyczne dotyczące codzienności edukacyjnej i nowoczesnego zarządzania oświatą.

The subject of the book deals with modern management of education. The research involved the category of managerial talent in education. The discussed topic is presented in a multidimensional and holistic way - combining the category and advantages of both quantitative research methodology, psychometric measurement as well as qualitative research methods.

The study group were principals and teachers of public schools (primary schools, junior high schools, secondary schools). A combination of qualitative and quantitative research practices was carried out using the individual in-depth interview (IDI) with school heads and a Computer Assisted Web Interview (CAWI) with teachers.

An important goal of empirical research was to attempt to construct a category of managerial talent in education. Based on the research carried out, its characteristic components are distinguished. Very important was the practical side of research, which is why the monograph contains reflections and practical implications for the everyday education and modern management of education.

Write Your Own Review
You're reviewing:Talent menedżerski w oświacie
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) Managerial talent in education
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia I Pedagogika nr 253
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3737-2 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237372
Number of pages 312
Sign up