Language
Mobile navigation Home page

Styl mówienia w schizofrenii

PLN 12.00

Książka jest próbą zrozumienia i opisu preferencji językowych pacjentów cierpiących na schizofrenię paranoidalną w porównaniu z preferencjami osób zdrowych. Pojęciem modelującym te preferencje i nadającym im pewną uporządkowaną strukturę jest pojęcie „stylu mówienia” rozumianego jako zespół względnie stałych i typowych dla jednostki form i środków językowych, używanych do wyrażania indywidualnych treści. W celu operacjonalizacji tego pojęcia posłużono się zmodyfikowanymi i zaadaptowanymi do języka polskiego Wskaźnikami Stylu Mówienia Suitberta Ertela oraz autorskim Wskaźnikiem Akceptowalności Gramatyczno­-Semantycznej. Przeprowadzone badanie z udziałem 130 pacjentów ze zdiagnozowaną schizofrenią paranoidalną i 130 osób zdrowych wykazało różnice zarówno w wyborach leksykalnych, jak i w warstwie syntaktycznej analizowanych tekstów. Dowiodło ono, że proces chorobowy i dominujące objawy kliniczne w sposób istotny modyfikują styl mówienia osób ze schizofrenią.

This book is an attempt to understand and describe the language preferences of patients suffering from paranoid schizophrenia as compared to the language preferences of healthy people. A concept that models these preferences and provides them with an ordered structure is a “speech style” which is understood as a set of relatively constant linguistic forms and structures that are typical of a given person and used in order to convey particular messages. Suitbert Ertel’s Speech Style Quotients, which had been modified and adapted for the Polish language, as well as the Grammatical and Semantic Acceptability Quotient, as developed by the author, were used in order to operationalize this concept. The research study that was carried out among 130 patients diagnosed with paranoid schizophrenia and 130 healthy people showed interesting differences related to both lexical choices and the syntactic layer of the analyzed texts. It has proven that the disease process and prevailing clinical symptoms significantly modify the style of speech in persons with schizophrenia.

Spis treści
(Size: 46.2 KB)
Wprowadzenie
(Size: 69.5 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Styl mówienia w schizofrenii
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) [Speech Style in Schizophrenia
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia nr 11
ISSN 1898-0473
ISBN 978-83-232-2569-0
Number of pages 200
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up