Language
Mobile navigation Home page

Studia Europaea Gnesnensia nr 24/2022

Open Access Open Access
PLN 29.00
Digital version
Platform: PRESSto

"Studia Europaea Gnesnensia" to czasopismo o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Tematyka poruszana na jego łamach koncentruje się wokół szeroko rozumianej kultury europejskiej bez ograniczeń chronologicznych i problemowych. Obszary badawcze poruszane w tekstach publikowanych w czasopiśmie Studia Europaea Gnesnensia można zawrzeć w następujących słowach-kluczach: korzenie Europy, historia i kultura Europy, tożsamość Europy, idea Europy. Głównym celem czasopisma jest rzetelna debata nad szeroko rozumianą kulturą europejską. Czasopismo jest półrocznikiem (publikujemy dwa numery w ciągu roku). Artykuły, artykuły recenzyjne, recenzje i polemiki publikowane na łamach naszego czasopisma obejmują takie dyscypliny naukowe jak: historia, historia sztuki, archeologia, architektura i urbanistyka, filozofia, językoznawstwo, etnologia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, literaturoznawstwo, nauko o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji, nauki o polityce, prawo.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Kontakt: historiador@poczta.onet.pl

"Studia Europaea Gnesnensia" is a journal of local, national and international scope. The subject matter of the journal is focused on broadly understood European culture without chronological and problematic limitations. The research areas covered in the texts published in Studia Europaea Gnesnensia are reflected by the following keywords: roots of Europe, history and culture of Europe, identity of Europe, the idea of Europe. The main objective of the journal is promoting an in-depth debate on European culture in the broad sense of the term. The journal is a biannual, with two issues per year. The papers, review articles, reviews and polemics published in our journal span such scientific disciplines as history, history of art, archaeology, architecture and urban planning, philosophy, linguistics, ethnology, cultural studies, religious studies, literary studies, media studies, cognitive and communication sciences, political sciences and law.

Published work are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Contact: historiador@poczta.onet.pl

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Europaea Gnesnensia nr 24/2022
Detailed information
Publication Version printed, e-book
Language polski, angielski
Type of publication Czasopismo
Edition I
ISSN 2082-5951
DOI 10.14746/seg
Number of pages 264
Number of publishing sheets 16,50
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up