Language
Mobile navigation Home page

Studia Rossica Posnaniensia XXX

PLN 27.00

„Studia Rossica Posnaniensia” to czasopismo naukowe o długoletniej tradycji, w którym zamieszczane są artykuły z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa teoretycznego i stosowanego oraz kulturoznawstwa, reprezentujące badania naukowe zorientowane na obszar słowiańszczyzny wschodniej w konfrontacji z innymi kulturami.

 

Profesor Albert Bartoszewicz (1942-2001)
Publikacje profesora Alberta Bartoszewicza w układzie chronologicznym
A. Markunas, Stereotypowość jako konceptosfera w języku rosyjskim, literaturze, kulturze i dydaktyce języka rosyjskiego

LITERATUROZNAWSTWO

J. Mianowska. Stereotypy kobiet w prozie Aleksandra Minczina
K. Gordowicz, Typy bohaterów w prozie rosyjskiej lat 90
A. Zweers, Oryginalność i typowość chwytów literackich w utworach Iwana Bunina
N. Osipowa, Problem gatunku w ostatnim okresie twórczości Lwa Tołstoja
A. Siomuszkin, Motywy mitologiczne w poetyce Wiaczesława Iwanowa

JĘZYKOZNAWSTWO

K. Sztajn. Dyskurs historyczny: stereotypy semiotyczne
S. Łopuszanskaja, Współzależność pojęć stereotypowość". "jądro konceptualne" i "sfera konceptualna" w językoznawstwie
M. Wójtowicz, Elementy stereotypowości i oryginalności w tradycyjnych zapisach pisarzy-kopistów staroruskich ksiąg rękopiśmiennych
I. Kurdiumowa, M. Krulkiewicz, Korelacja w wyrażaniu superkonceptów w mowie rosyjskiej
N. Tupikowa, Kategoria in-personalności czasownika rosyjskiego w sferze konceptualnej językoznawstwa
A. Szajachmietowa, Język rosyjski a bilingwizm dziecięcy

GLOTTODYDAKTYKA

W. Woźniewicz, Uwarunkowania poznawania dziedzictwa kulturowego i komunikacji międzykulturowej w polsko-wschodniosłowiańskiej przestrzeni
W. Miszłanow, Stereotypy komunikacji fatycznej (na materiale języka polskiego i rosyjskiego)
N. Kulibina, Stereotypowe formy pracy z niestereotypowym materiałem (tekstem literackim) na lekcjach języka rosyjskiego jako obcego
M. Martynowa, Tworzenie klimatu psychologicznego w grupie językowej jako składnik współczesnej technologii pedagogicznej
T.S. Pacholczyk, O lingwokulturoznawczym paradygmacie współczesnej glottodydaktyki - próba określenia (na materiale języka rosyjskiego jako obcego)

Professor Albert Bartoszewicz (1942-2001)

Works of Professor Albert Bartoszewicz in chronological order

A. Markunas, Stereotypy as a sphere of concept in Russian language, literature, culture and Russian language teaching


LITERARY STUDIES


N. Vladimirova, From type to stereotype (on Vladimir-Nabokov's prose)

J. Mianowska, Stereotypes of women in Alexander Mintchin's prose

K. Gordovitch, Types of characters in the Russian prose of 1990s.

N. Osipova, Contribution to non-literary genre in the last period of Lev Tolstoy's creation of artistic works

A. Syomushkin, Mythological motives in Viatcheslav Ivanov's poetics


LINGUISTIC STUDIES


C. Shtain, Semiotic stereotypes in a historical discourse

S. Lopushanskaja, Correlation of concepts.~ "stereotypy", "conceptual kernel" and "sphere of concept" in linguistics

M. Wójtowicz, Elements of stereotypy and originality in traditional records of copyists of Old Russian manuscripts

I. Kurdiumova, M. Krulkevitch, Correlation of the expression of superconcepts in Russian speech

N. Tupikova, A category of in-personality of a Russian Verb in the conceptual sphere of linguistics

A. Shayakhmetova, Russian language and children's bilingualism


GLOTTODIDACTICA


W. Woźniewicz, Conditions of recognizing cultural heritage and intercultural communication in Polish-East Slavonic space

V. Mishlan v, Stereotypes of phatic communication (in Polish and Russian language materials)

N. Kulibina, Stereotypical forms of working with non-stereotypical material (literary text) during Russian as a foreign language lessons

M. Martynova, The creation of psychological background in a language group as an ingredient of contemporary pedagogic technology

T.S. Pacholczyk, On a linguistic-cultural paradigm of contemporary glottodidactics - an attempt at a definition (on the basis of acquisition of Russian as a foreign language)

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Rossica Posnaniensia XXX
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0081-6884
Number of pages 164
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up