Language
Mobile navigation Home page

Studia Historlae Oeconomicae 24

Rocznik skierowany do historyków, w tym szczególnie gospodarczych, ekonomistów, socjologów i przedstawicieli nauk społecznych, którzy zainteresowani są zagadnieniami z teorii i praktyki gospodarowania w kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych. Pierwszy numer ukazał się w 1967 roku, a do grona założycieli należeli prof. Czesław Łuczak i prof. Jerzy Topolski. Pierwotnym założeniem redaktorów było udostępnianie wyników badań polskich uczonych w obszarze historii gospodarczej i społecznej w językach kongresowych. Współcześnie łamy czasopisma otwarte są na artykuły problemowe i przeglądowe dotyczące nowych zjawisk w życiu gospodarczym i społecznym, ich ujęć teoretycznych i hipotez społeczno-ekonomicznych.

Yearbook addressed to historians (particularly economic historians), economist, sociologist and social scientists who are interested in economic life in social and cultural context, both from theoretical and empirical point of view. The first issue appeared in 1967 and the founder were prof. Czesław Łuczak and prof. Jerzy Topolski. The general objective was to share research results of polish scholars in the field of economic and social history to international readers. Today the yearbook's pages are open for the results of research on both, past and contemporary social and economic phenomena, mainly from a historical, economic and sociological point of view.

H. SCHULTZ, Cud europejski - rozważania na temat historii gospodarczej czasów wczesnonowożytnych
M. BOGUCKA, Targi we wczesnonowożytnej Polsce
A. IZYDORCZYK-KAMLER, A. WYCZAŃSKI, Inwestycje w wykształcenie dzieci w XVI wiecznej Polsce
Z. CHODYŁA, Taksy w dawnej Polsce (XIV/XV-XVIII w.). Rodzaje, mechanizm wydawania, zakres, odbiorcy, forma i język
CZ. ŁUCZAK, Polityka gospodarcza Niemiec wobec Królestwa Polskiego w czasie I wojny światowej
A. JEZIERSKI, C. LESZCZYŃSKA, Rynki wschodnie w perspektywie historycznej
Z. LANDAU, Sektor państwowy w bankowości w Polsce międzywojennej
S. KOWAL, Okoliczności stabilizacji waluty w Polsce w latach 1918-1933
J. DINGELL, Haupttreuhandstelle Ost, Treuhandstelle Posen a wywłaszczenie w czasie drugiej wojny światowej
Z. MAŃKOWSKI, Postęp procesu historycznego - dyskusja
W. BONUSIAK, Polityka rolna okupacyjnej władzy radzieckiej na obszarze tzw. wschodniej Białorusi w latach l939-1949
M. SZCZEPANIAK, Problemy integracji gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej (1992-1999)
M. LABĘDZKA-TOPOLSKA, Bibliografia prac profesora Jerzego Topolskiego za lata 1998-2001

Bibliografia prac z historii gospodarczej i społecznej opublikowanych w Polsce w 1994- I995. Opracowała E. Kowal

H. SCHULTZ, The European miracle - considerations on the economic history in the early modern times
M. BOGUCKA, Fairs in early modern Poland
A. IZYDORCZYK-KAMLER, A. WYCZAŃSKI, Investment in the education of children in the 16th century Poland
Z. CHODYŁA, Taxes in the ancient Poland (14/15-l8th centuries). Types, issuing mechanism, sphere, recipients, form and language
CZ. ŁUCZAK, Economic policies of Germany in relations with the Kingdom of Poland during World War I
A. JEZIERSKI, C. LESZCZYŃSKA, Eastern markets in historical perspective
Z. LANDAU, State sector in the banking of the interwar Poland
S. KOWAL, The circumstances surrounding the currency stabilisation in Poland in the years 1918-1993
J. DINGELL, The Haupttreuhandstelle Ost, the Treuhandstelle Posen and the expropriation of property during World War II
Z. MAŃKOWSKI, Progress of the historical process - a discussion
W. BONUSIAK, Agricultural policy of the Soviet occupation authorities in the area of the western Byelorussia in the years 1939-1949
M. SZCZEPANIAK, Problems of economic integration of the Central and Eastern Europe (1992-1999)
M. ŁABĘDZKA-TOPOLSKA, Bibliography of works of Professor Jerzy Topolski for the years 1998-2001

Bibliography of publications in economic and social history printed in Poland in 1994-1995. Compiled by E. Kowal

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Historlae Oeconomicae 24
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0081-6485
ISBN 83-232-1045-4
Number of pages 218
Number of publishing sheets 19,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up