Language
Mobile navigation Home page

Studia Edukacyjne 10/2009

Open Access Open Access
PLN 22.00
„Studia Edukacyjne” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki i edukacji. Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Debaty na łamach czasopisma pozwolić mają na swoistą krystalizację najważniejszych dylematów współczesnych nauk o edukacji oraz relacji między wychowaniem a tożsamością człowieka. „Studia Edukacyjne” rezygnują z jakiejkolwiek pedagogicznej ortodoksji, a ich celem jest szeroko rozumiana diagnoza współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.

Wprowadzenie
I. STUDIA I ROZPRAWY
HENRYK MACHEL, Miejsce sprawiedliwości naprawczej w resocjalizacji penitencjarnej i kurateli sądowej        
MAREK HEINE, Kompetencje kuratorów sądowych wobec nowych przejawów patologii i niedostosowania społecznego podopiecznych      
SŁAWOMIR SOBCZAK, Teleologia kurateli sądowej            
BEATA MARIA NOWAK, Pozainstytucjonalne wsparcie procesu resocjalizacji i kompensacji społecznej w środowisku lokalnym           ROBERT OPORA, Poziom odporności psychicznej nieletnich pozostających pod nadzorem kuratora sądowego            
WIESŁAW AMBROZIK, Lokalny wymiar systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego           
MAREK ANDRZEJEWSKI, Prawo jako narzędzie wspierania rodziny w środowisku lokalnym (rozważania sceptyczne)
KATARZYNA PAWEŁEK, Społeczność lokalna wielkiego miasta wobec zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży       
AGNIESZKA BARCZYKOWSKA, Wielkomiejskie zespoły mieszkaniowe jako środowisko życia       
MARIA DĄBROWSKA-BĄK, Poznań jako post-polis: rzeczywistość czy wyzwanie          
JOANNA RAJEWSKA DE MEZER, Wsparcie instytucjonalne readaptacji społecznej wychowanków zakładów poprawczych          
HUBERT TOMKOWIAK, Miejsce telewizji w procesie wykolejenia przestępczego          
MACIEJ MUSKAŁA, Więź zrzeszeniowa skazanych ze środowiskiem a perspektywa działań resocjalizacyjnych    
ZBIGNIEW PIECHOWIAK, Mediacja między ofiarą i sprawcą przestępstwa w świadomości społecznej         
HANNA KARASZEWSKA, EWELINA SILECKA, Wykonywanie kary pozbawienia wolności a proces readaptacji społecznej skazanych           
KATARZYNA JADACH, Kurator sądowy w systemie kontroli społecznej        

II. RECENZJE I NOTY
Małgorzata Kuć, Indywidualizacja kary wykonywania pozbawienia wolności, Lublin 2007 (HANNA KARASZEWSKA)       
Krzysztof Biel, Przestępczość dziewcząt: rodzaje i uwarunkowania, Kraków 2009 (JANA CHOJECKA)         
Todd R. Clear, George F. Cole, American Corrections, Kanada 2003 (SONIA DZIERZYŃSKA)    

III. Z ŻYCIA NAUKOWEGO
Obchody rocznicowe UAM na Wydziale Studiów Edukacyjnych, Poznań, 4.05.2009 (KATARZYNA KABACIŃSKA, KRZYSZTOF RATAJCZAK)           
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Kultura popularna i społeczne konstruowanie rzeczywistości", Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gniezno, 22-24.09.2009 (DARIA HEJWOSZ)        
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej władz wydziałów pedagogicznych publicznych szkół wyższych zorganizowanej przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk „Teoretyczne i praktyczne problemy tożsamości pedagogiki", Supraśl k. Białegostoku, 1-3.06.2009 (EWA KASPEREK-
-GOLIMOWSKA)           
Sprawozdanie z konferencji „Od grzechotki do klocków Lego - dawne i współczesne zabawki dziecięce", Kielce, 7-8.12.2009 (KINGA JACKOWSKA, KATARZYNA KABACIŃSKA)         
Informacje o autorach    

Introduction ,
I. STUDIES AND DISSERTATIONS
HENRYK MACHEL, The position of restoratiue justice in sociał rehabilitation and probation ofadult offenders        
MAREK HEINE, The competence of probation officers towards new symptoms ofpathology and sociał maladjustment of their proteges    SŁAWOMIR SOBCZAK, The teleology of probation         
BEATA MARIA NOWAK, Extra-institutional support of the resocialization and sociał compensation process in the łocal environment           
ROBERT OPORA, Resiłiency of dełinąuent juueniłes staying under probation supervision         
WIESŁAW AMBROZIK, The łocał dimension ofprevention and rehabiłitation schemes
MAREK ANDRZEJEWSKI, Law as a tooł of supporting famiły in łocal environment (considerations of a sceptic)     
KATARZYNA PAWEŁEK, Local community of a łarge city and the deviant behaviours of children and youth        
AGNIESZKA BARCZYKOWSKA, Large city łiving ąuarters as a łiving environment        
MARIA DĄBROWSKA-BĄK, Poznań as apost-połis: challenge or reałity?        
JOANNA RAJEWSKA DE MEZER, Institutionał support in theprocess of sociał readaptation of reformatory pupils     
HUBERT TOMKOWIAK, The płace oftełevision in theprocess of criminał acts         
MACIEJ MUSKAŁA, Association bond of offenders with their enuironment and the perspective of sociał readaptation          
ZBIGNIEW PIECHOWIAK, Mediation between mctim and offender in sociał consciousness          
HANNA KARASZEWSKA, EWELINA SILBCKA, Ejcecution of prisonpunishment and theprocessof sociał readaptation ofthose sentenced     KATARZYNA JADACH, A probation officer and the system of sociał controł       

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Edukacyjne 10/2009
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 1233-6688
DOI 10.14746/se
Number of pages 272
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up