Language
Mobile navigation Home page

Struktura i intonacja polskiego dialogu zadaniowego

PLN 37.00

The dissertation investigates issues related to the structure and intonation of Polish task-oriented dialogues. Relevant dialogue studies are briefly outlined and some crucial problems of dialogue structure and intonation labelling are discussed. A comprehensive system for dialogue coding is presented and technical solutions are offered. Analyses of dialogue structure focus on dialogue moves, move sequences, dialogue games and strategies. A parallel set of intonational analyses concentrates on the form and function of intonation in dialogue units of various size ranging from short quasi-lexical items, frequently occurring as back-channels, to pairs of intonational phrases joined by rhetorical relations. A flexible, information state based model of the dialogue game is proposed. The intonation labelling approach adopted here is based mostly on the perception-level analysis, but instrumental measurements are also employed. Despite the extreme variety of the material studied, most findings comply with the commonly accepted intonational universals. Results of the research may be applied in computer dialogue systems, specifically in dialogue management, speech recognition and synthesis.

 • Rozdział 1. Uwagi wstępne

  • 1.2.1. Badania nad dialogiem oraz mową spontaniczną
  • 1.2.2. Zakres badań własnych
  • 1.2.3. Struktura pracy
 • Rozdział 2. Lingwistyczne, psycholingwistyczne i socjolingwistyczne badania nad dialogiem

  • 2.1. Główne zagadnienia w lingwistycznych badaniach nad dialogiem
   • 2.1.1. Spójność (kohezja i koherencja)
   • 2.1.2. Mechanizm zabierania głosu (turn-taking)
   • 2.1.3. Struktura informacyjna i przepływ informacji
   • 2.1.4. Jednostki, ich sekwencje i wzajemne relacje
   • 2.1.5. Intencje i zobowiązania w dialogu
   • 2.1.6. Markery dyskursowe w dialogu
   • 2.1.7. Intonacja w dialogu
   • 2.1.8. Nakładanie się wypowiedzi i pauzy
   • 2.1.9. Pozostałe zagadnienia: kontekst, spontaniczność i potoczność
  • 2.2. Wybrane podejścia do badań dialogu
   • 2.2.1. Dialog jako gra: teoria gier dialogowych
   • 2.2.2. Dialog jako zespół relacji
   • 2.2.3. Analiza konwersacji: dialog jako metoda kreowania relacji społecznych
   • 2.2.4. Inne podejścia
  • 2.3. Tendencje w badaniach nad dialogiem i postulaty dotyczące ich przyszłych kierunków
 • Rozdział 3. Kodowanie dialogu: segmentacja, transkrypcja i tagowanie

  • 3.1. Główne problemy procesu kodowania tekstów mówionych
  • 3.2. Specyfika kodowania dialogu
   • 3.2.1. Transkrypcja dialogu
   • 3.2.2. Segmentacja dialogu
   • 3.2.3. Tagowanie struktur dyskursowych
    • 3.2.3.1. Cele i intencje: pozajęzykowe podłoże dialogu
    • 3.2.3.2. Składniki, ich własności i wzajemne relacje: powierzchnia wypowiedzi i jej reprezentacje
    • 3.2.3.3. Tagowanie wobec przyrostowego charakteru przebiegu dialogu
    • 3.2.3.4. Podsumowanie
   • 3.2.4. Opis intonacji
    • 3.2.4.1. Poziomy anotacji intonacyjnej
    • 3.2.4.2. System fonologiczny intonacji a praktyka anotacji
    • 3.2.4.3. Elementy istotne w opisie intonacji
   • 3.2.5. Kodowanie informacji dodatkowych
  • 3.3. Przykłady systemów i narzędzi do kodowania dialogu
  • 3.4. System kodowania przyjęty w badaniach własnych
   • 3.4.1. Wybór jednostki i strategii segmentacji
   • 3.4.2. Transkrypcja: rozszerzony zapis ortograficzny
   • 3.4.3. Anotacja intonacji
   • 3.4.4. Tagowanie struktur dialogowych
   • 3.4.5. Techniczna organizacja kodowania
   • 3.4.6. Podsumowanie opisu własnego systemu kodowania
  • 3.5. Perspektywy rozwoju systemów tagowania, segmentacji i transkrypcji
 • Rozdział 4. Specyfika badań nad dialogiem zadaniowym

  • 4.1. Czym jest "dialog zadaniowy"?
  • 4.2. Badania nad dialogiem zadaniowym
  • 4.3. Organizacja przebiegu dialogu zadaniowego
  • 4.4. Dialogowa sekcja korpusu Point
  • 4.5. Podsumowanie
 • Rozdział 5. Struktura dialogów zadaniowych na poziomie ruchów i gier dialogowych

  • 5.1. Inwentarz ruchów dialogowych
  • 5.2. Złożone wymiany dialogowe
  • 5.3. Ilościowy przegląd realizacji ruchów dialogowych w korpusie
  • 5.4. Sekwencje ruchów dialogowych
   • 5.4.1. Pary ruchów
   • 5.4.2. Trójki ruchów
  • 5.5. Podsumowanie wniosków dotyczących kategorii, realizacji oraz sekwencji ruchów dialogowych
  • 5.6. Inwentarz i charakterystyka gier dialogowych
  • 5.7. Strategie dialogowe w realizacji zadania z mapą
   • 5.7.1. Podawanie informacji o kierunku ruchu i o położeniu obiektów
   • 5.7.2. Radzenie sobie z różnicami między mapami
   • 5.7.3. Poszukiwanie innych punktów odniesienia
   • 5.7.4. Posługiwanie się określeniami kierunków (rezygnacja z poszukiwania nowych punktów odniesienia)
   • 5.7.5. Posłużenie się wiedząc grze
   • 5.7.6. Świadome ignorowanie różnic
   • 5.7.7. Potwierdzenia w procesie osadzania
  • 5.8. Model przebiegu gry dialogowej
 • Rozdział 6. Forma i funkcja intonacji w dialogu zadaniowym

  • 6.1. Wstęp
  • 6.2. Praat, Prosogram i metoda odsłuchowa
  • 6.3. Ruchy dialogowe realizowane poprzez jednostki nieleksykalne i quasi-leksykalne
  • 6.4. Intonacja ruchów dialogowych realizowanych w postaci pojedynczych fraz intonacyjnych
  • 6.5. Intonacja a wybrane relacje retoryczne w wypowiedziach uczestników zadania z mapą
   • 5.5.1. Kontrast (przeciwstawienie z użyciem "ale")
   • 5.5.2. Konstrukcje typu ,jeśli... to..." (relacja "warunek")
   • 5.5.3. Uzasadnienie (wypowiedzi z wykorzystaniem "bo")
  • 6.6. Podsumowanie wyników analiz intonacji
 • Rozdział 7. Struktura i intonacja dialogu zadaniowego: podsumowanie

  • 6.7. Wyniki badań własnych
   • 5.7.1. Jednostki analizy dialogu
   • 5.7.2. Związki między funkcją dyskursową jednostki a jej intonacją
   • 5.7.3. Elementy struktury dialogu zadaniowego
   • 5.7.4. Charakterystyka konturów intonacyjnych oraz melodii rdzennej
   • 5.7.5. Intonacja językowa i pozajęzykowa
  • 6.8. Integracja źródeł informacji w modelu dialogu zadaniowego
  • 6.9. Kierunki dalszych badań
  • 6.10. Zastosowania wyników w technologii mowy
   • 5.10.1. Identyfikacja i predykcja jednostek dialogowych
   • 5.10.2. Strategie dialogowe
   • 5.10.3. Kontury intonacyjne: melodia wypowiedzi
   • 5.10.4. Inne zastosowania korpusu

 • Literatura

 • The Structure and Intonation of Polish Task-Oriented Dialogues (S u m m a r y)
Write Your Own Review
You're reviewing:Struktura i intonacja polskiego dialogu zadaniowego
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The Structure and Intonation of Polish Task-Oriented Dialogues
Type of publication Monografia
Edition I
Series Językoznawstwo nr 26
ISSN 0239-7617
ISBN 83-232-1662-2
Number of pages 219
Number of publishing sheets 23,00
Format [cm] 20,5 x 29,0
Type of binding paperback
Sign up